Aktuelni projekti
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

Projekat "Održivost civilnog društva"

Naziv projekta: Održivost civilnog društva

Donator: Agencija Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID)

Iznos ugovora: 8.850.000 USD

Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD) provode projekat "Održivost civilnog društva", u cilju jačanja i održavanja kapaciteta organizacija civilnog društva u BiH da utiču na procese donošenja i provedbe javnih politika od interesa za stvarne probleme građana BiH.

Sektor civilnog društva u BiH suočava se sa ozbiljnim  slabostima i izazovima na koje je potrebno odgovoriti kako bi se kreiralo što bolje okruženje za rad civilnog društva, uticalo na donošenje pozitivnih društvenih i demokratskih promjena u bh. društvu, te osigurala održivost sektora civilnog društva u zemlji.  

Među tim izazovima, pet je ključnih:

1) Povećanje spremnosti bh. vlasti za saradnju sa OCD-ima;

2) Povećanje uticaja organizacija civilnog društva na javne politike;

3) Povećanje nivoa profesionalnosti OCD-a;  

4) Održivost civilnog sektora;

5) Povećanje broja pouzdanih i objektivnih informacija.

Glavna pretpostavka je da samo jako i učinkovito civilno društvo, koje zagovara rješavanje problema velikog broja građana donosi povećano učešće građana u procesima odlučivanja. Stoga će se aktivnosti usmjeriti na tri ključne oblasti:

-  Jačanje legitimiteta OCD da bi mogle biti istinski predstavnici građana

-  Jačanje stručnosti i profesionalizma organizacija civilnog društva

-  Povećanje uticaja organizacija civilnog društva na politike javnog sektora kao i uticaja na  radne uslove civilnog društva

Tokom petogodišnjeg perioda (2013-2018), projekat će osigurati novu energiju i viziju za ostvarenje punog uticaja sektora civilnog društva na poboljšanje životnih uslova građana te održiv razvoj civilnog sektora u BiH. Organizacije civilnog društva ostvarit će trajnu komunikaciju i partnerski rad sa glavnim akterima u društvu i djelovati proaktivno kako bi ostvarili veći uticaj na društvene promjene.

Primjenjivat će se najviši standardi i pozitivna iskustva u oblasti umrežavanja i stvaranja partnerstava. Kroz projekat će se stvoriti partnerstva sa privrednom zajednicom, medijima, organizacijama civilnog društva i vlastima  putem kojih će se efektivno odgovarati na ključne probleme bh. društva. U središtu tih funkcionalnih partnerstava bit će zajednički identifikovani ciljevi i vizija, zajednički identifikovani problemi i zajednički napori na zagovaranju rješenja i interesa u  svakoj od 12 oblasti/sektora (Antikorupcija; Zapošljavanje i tržište rada; Ekonomske poltike; Obrazovanje; Zdravstvo; Ljudska prava marginaliziranih grupa; Prava žena; Poljoprivreda i ruralni razvoj; Kultura; Javne finansije; Zaštita okoliša i energetska efikasnost; Pravosuđe).

Kroz projekat će se nastaviti monitoring rada izvršnih i zakonodavnih vlasti u BiH i redovno informisanje javnosti o nalazima monitoringa. Radit će se na zagovaranju boljeg pravnog i fiskalnog okruženja za rad civilnog društva, pitanjima poput pojedinačne i korporativne filantropije, društvenog poduzetništva, samoregulatornim mehanizmima organizacija civilnog društva i odnosima sa institucijama vlasti. 

 

 

 [1]

 

 

naslov

Jačanje i održavanje kapaciteta organizacija civilnog društva u BiH kako bi uticale na procese donošenja i provedbe javnih politika od interesa za stvarne probleme građana.

naslov

Projekat finansira Agencija Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID).