Aktuelni projekti
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

Jačanje razumijevanja i kapaciteta socijalnih partnera u BiH u socijalnom dijalogu i kolektivnom pregovaranju

Iako su socijalno-ekonomski savjeti uspostavljeni u oba entiteta kao strukutura za podršku provođenju socijalnog dijaloga između partnera koji uključuje predstavnike saveza sindikata i udruženja poslodavaca (kao i predstavnika relevatnih ministarstava) dijalog je u velikoj krizi i skoro da ne postoji, jer nije prepoznat kao trajni process koji ima kapacitete da proaktivno odgovori dinamici društvenog razvoja.

Korijen opisanog problema djelimično leži u razumijevanju kolektivnog pregovaranja nasljeđenog iz socijalističkog sistema gdje reforme samoupravnog sistema predstavljaju ozbiljan izazov. Pored toga, socijalni partneri pate od nedostatka vještina potrebnih za kolektivno pregovaranje, posebno u segmentu razumijevanja i prihvatanja interesa druge strane, i sposobnosti postizanja kompromisa, što ima za posljedicu značajna kašnjenja u postizanju kolektivnih ugovora, povećanju nestabilnosti u poslovnom segmentu i uopšte opadanju interesa stranih investitora za BiH. 

naslov

Ukupni cilj:

Doprinijeti jačanju socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja u oba bh entiteta, i tako povećati socijalnu koheziju u razvoju društva. 

1. Učvrstiti razumijevanje i kapacietet sindikata i udruženja poslodavaca u odnosu na svrsishodnost održavanja socijalnog dijaloga, principa, pristupa i tehnika kolektivnog pregovaranja, kroz održavanje 2 kruga treninga i 2 prezentacije stranih stručnjaka o međunarodnim iskustvima kros - sektoralnog dijaloga – u partnerstvu sa Labor Foundation from the Netherlands (De Stichting van de Arbeid). 

2. Razviti prijedlog za unaprjeđenje pravnog okvira koji se odnosi na kolektvno pregovaranje, inicirati procedure njihove revizije od strane kompetentnih tijela – u saradnji sa stručnjacima iz socijalno - ekonomskih savjeta (npr. saveza sindikata i udruženja poslodavaca),

3. Aktuelizovati pozitivne aspekte socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja u BiH putem održavanja 3 foruma socijalnog dijaloga i jednodnevne konferencije (koja će naglasiti progres koji je načinjen u okviru projekta i podrška za novousvojena znanja i vještine kao i realizaciju policy prijedloga), kao i ciljane PR aktivnosti (newsletter, pres konferencije, nastupi u medijima, video intervjui, korištenje društvenih mreža). 

naslov