Aktuelni projekti
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter
Podrška građanima u borbi protiv korupcije


Petogodišnji projekat „Podrška građanima u borbi protiv korupcije“ provode Centri civilnih inicijativa (CCI), kao glavni implementator, te Transparency International BiH (TIBiH) i Centar za razvoj medija i analize (CRMA) kao partneri na projektu, a podržan je od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). saznaj više

Veća odgovornost lokalne vlasti za bolji kvalitet života građana/ki


Kroz projekat CCI će organizovati različite vrste aktivnosti u oblasti monitoringa i ocjene rada lokalnih vlasti, osigurati informacije o političkim programima koji se fokusiraju na poboljšanje kvaliteta života na lokalnom nivou, uz aktivno uljučivanje mladih lokalnih lidera/ki.   Aktivnosti će se realizovati u 15 opština/gradova: Velika Kladuša, Kalesija, Zavidovići, Goražde, Gornji Vakuf-Uskoplje, Konjic, Široki Brijeg, Hadžići, Livno, Kozarska Dubica, Gradiška, Teslić, Ugljevik, Pale i Foča.. saznaj više

Capacity Building for Monitoring, Advocacy and Awareness Raising (SELDI)


CENTERS FOR CIVIC INITIATIVES (CCI) as the partner of SELDI initiative in Bosnia and Herzegovina impelements activities within the project/title of the action: Civil Society for Good Governance and Anti-Corruption in Southeast Europe: Capacity Building for Monitoring, Advocacy and Awareness Raising (SELDI). The proposed action aims to implement the Civil Society Strategy and Joint Strategic Programme for Good Governance and Anti-corruption 2020. In line with the global and specific objectives of the call and with its priorities the proposed action strives to: (i) improve the environment and policies concerning CSOs in the region by tackling civil society capture and loss of trust in civil society organisations in the region; (ii) increase networking and build partnerships with local grass-roots organisations active on anticorruption, across regional thematic networks, and with public organisations implementing the anticorruption policies of the region and at EU level; (iii) strengthen its internal monitoring and advocacy capacity, and increase its effective policy communication with other stakeholders and the general public. saznaj više

Liječenje nezdravog zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini


"Liječenje nezdravog zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini" je projekat koji provode Transparency international-a BiH (TI BiH) kao nosilac projekta i Centri civilnih inicijativa (CCI), kao partner, a koji finansira Evropska unija. Projektom je planirano zagovaranje za unapređenje pravne regulative i praksi zdravstvenih ustanova u izgradnji sistema prevencije od korupcije. U fokusu su oblasti javnih nabavki, sukoba interesa, upravljanja ljudskim resursima i finansijskog upravljanja. Cilj je unapređenje internih akata zdravstvenih ustanova, te izmjena i dopuna legislative čime će biti smanjene mogućnosti za korupciju u sektoru zdravstva. Takođe, planirano je razvijanje i uspostavljanje modela transparentnih elektronskih listi čekanja pacijenata za zdravstvene usluge (ključne operacije i preglede za koje se trenutno najduže čeka) u jednoj zdravstvenoj ustanovi u BiH. U kasnijoj fazi projekta model trensparentnih listi čekanja bi se ponudio ostalim zdravstvenim ustanovama. saznaj više

Učinkovitija javna revizija za smanjenje korupcije u Bosni i Hercegovini


Projektom se želi doprinijeti odgovornijem trošenju budžetskih sredstava i smanjenju korupcije u javnim institucijama u BiH. Projekat uključuje  kreiranje javne e-baze podataka  i preporuka iz javnih revizorskih izvještaja, kao i praćenje i analizu implementacije datih preporuka. Također, pokrenut će se procesi izmjene i dopune zakona kako bi se povećale  i individualizovale kazne za za neispunjavanje preporuka revizora, kao i za reformu uloge i prakse parlamenatarnih  komisija koje se bave revizijama. Istovremeno radit će se na uspostavljanju koordinacionih tijela između tužilaštva i javne revizije kako bi se razmijenile informacije i poboljšala sinergija u suočavanju s korupcijom u javnim institucijama. Projekat se provodi uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA). Ukupna vrijednost projekta je 950.000 KM, a period implementacije mart 2019-mart 2022. saznaj više

Projekat „Resursni centar za bh. društvo u procesu evropskih integracija u Bosni i Hercegovini“


Ovim projektom želimo doprinijeti povećanju učešća organizacija civilnog društva (OCD) u procesima odlučivanja u Bosni i Hercegovini (BiH), a posebno u procesu pristupanja BiH Evropskoj uniji (EU).  Naše ciljeve planiramo ostvariti kroz jačanje kapaciteta OCD-a (uključujući i građanske aktiviste) u smislu da postanu kompetentni, nezavisni i sektorski priznati akteri u predstojećim pregovaračkim procesima BiH i EU.  Na taj način neposredno ćemo jačati i poziciju BiH na putu EU integracija.   Kroz čitav proces želimo poboljšati i institucionalni okvir u BiH, specifično govoreći o potrebi daljnjeg razvoja OCD-a u BiH, te efikasnije saradnje istih sa institucijama u BiH. Projekat „Resursni centar za bh. društvo u procesu evropskih integracija u BiH“, Centri civilnih inicijativa (CCI) će implementirati u partnerstvu sa Agencijom za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED), a uz podršku Evropske unije putem Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovinu.  Ukupna vrijednost projekta je 500.000 EUR.  Period implementacije je 10 Oktobar 2018 – 9 Oktobar 2022. godine.   saznaj više

„EKOVIZIJA“ – Informativno-edukativna kampanja i medijska promocija značaja zaštite okoliša u Federaciji Bosne i Hercegovine


Centri civilnih inicijativa će u saradnji sa štampanim i elektronskim medijima, te putem društvenih mreža tokom 2018. provesti sveobuhvatnu medijsku i informativno-edukativnu kampanju usmjerenu prema građanima FBiH, a posebno prema mladima, te putem različitih medijskih alata (info leci, video spotovi, organizovanje nagradnog eko kviza, organizovanje uličnih akcija, i dr) privući pažnju šire zajednice, ali i medija i skrenuti pažnju na važnost zaštite okoliša.  Period implementacije projekta je 7 mjeseci : 03.08.2018.- 03.03.2019. Budžet projekta je 50.000 KM, a projekat sufinansira Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH u iznosu od 40.000 KM. saznaj više

„Mapiranje nelegalnih deponija u Federaciji BiH – doprinos remedijaciji tla“


U saradnji sa općinama, nevladinim organizacijama, strukovnim i akademskim institucijama i udruženjima u Federaciji BiH, Centri civilnih inicijativa (CCI) će tokom 2018. i 2019. g. provesti sveobuhvatnu kampanju koja će omogućiti kreiranje preduslova za uspostavu registra nelegalnih/divljih deponija u Federaciji BiH, kao važnog preduslova za efikasnu remedijaciju tla. Period implementacije projekta je 12 mjeseci: 01.06.2018. – 31.05.2019. Budžet projekta je 62.510,00 KM, a projekat sufinansira Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH u iznosu od 50.000 KM.    saznaj više

BASE (Building Accountability and Systems in the Election)


Centri civilnih inicijativa (CCI) sa još 5 partnerskih organizacija Centar za građansku suradnju ''CGS'' Livno, Undruženje građana Demokratija-Organizovanje-Napredak ''DON'' Prijedor, Forum građana Tuzle, Omladinska informativna agencija ''OIA'' Sarajevo i Institut za razvoj mladih i zajednice ''Perpetuum mobile'' Banja Luka), u okviru Koalicije za slobodne i poštene izbore – Pod lupom, provodi BASE (Building Accountability and Systems in the Election) projekat.  Projekat traje 36 mjeseci (od 15.11.2015. do 15.11.2018. godine). Ukupan iznos budžeta projekta je 1.675.978 eura, od čega ukupno 1.500.000 eura finansira Evropska unija (EU/EDF)  saznaj više

naslov