Arhiva priča u fokusu
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter
JAVNI POZIV - JAVNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U BiH ZA UČEŠĆE U PROJEKTU „IZLIJEČIMO ZDRAVSTVO“

26.07.2019

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) i Centri Civilnih Inicijativa (CCI) pozivaju javne zdravstvene ustanove u BiH da uzmu učešće u projektu „Izliječimo zdravstvo“ u okviru kojeg će se raditi na jačanju kapaciteta javnih zdravstvenih ustanova u prevenciji i borbi protiv korupcije u zdravstvenom sektoru. TI BiH u saradnji sa CCI, i finansijsku podršku Europske unije, provodi projekat „Izliječimo zdravstvo“ koji ima za cilj uspostavljanje sistemskih rješenja u prevenciji i borbi protiv korupcije u zdravstvenom sektoru u BiH, sa posebnim fokusom na oblasti: javne nabavke, finansijsko upravljanje, sukob interesa i upravljanje ljudskim resursima. U okviru projekta, planirana je uspostava saradnje sa 15 javnih zdravstvenih ustanova na teritoriji BiH, sa kojima će TI BiH i CCI sarađivati na utvrđivanju rizika i izradi i/ili izmjeni internih antikorupcijskih politika u navedenim prioritetnim oblastima. U cilju ostvarenja što učinkovitije saradnje, u okviru svake zdravstvene ustanove zamišljeno je formiranje timova koji će direktno raditi sa projektnim timom u procjeni rizika od korupcije i razvoju internih akata i postupaka za sprječavanje korupcije. U navedenom periodu, TI BiH i CCI planiraju vršiti edukacije za predstavnike zdravstvenih ustanova u prioritetnim oblastima, koje će biti usmjerene na unapređenje znanja i jačanje kapaciteta odabranih ustanova, te razmjenu znanja i iskustava između samih zdravstvenih ustanova. Usvajanjem internih akata i procedura u rizičnim oblastima odabrane zdravstvene ustanove će uspostaviti najbolje prakse u pogledu standarda transparentnosti i integriteta kako bi se osigurala učinkovita prevencija korupcije. Pravo prijave na Javni poziv za učešće u projektu „Izliječimo zdravstvo“ imaju javne zdravstvene ustanove koje ispunjavaju sljedeće uslove: Jasno opredjeljenje u namjeri predstavnika javne zdravstvene ustanove da učestvuje u identificiranju rizika od korupcije, izradi internih akata i njihovom usvajanju, te da će u budućnosti raditi na implementaciji istih; Da posjeduju web stranicu i da je ista redovno ažurirana; Delegiranje i imenovanje predstavnika za učešće na 15 planiranih radionica koje će se održati prema naknadno usaglašenom rasporedu.  Kriteriji za izbor i ocjenu prijave: da javna zdravstvena ustanova ispunjava gore navedene uslove; da javna zdravstvena ustanova izražava zainteresovanost za učešće u projektu; broj stanovnika koje javna zdravstvena ustanova pokriva u pružanju usluga; geografska rasprostranjenost ustanova i obim usluga koje pružaju u okviru svog djelovanja. Napomena: Obrazac za prijavu nalazi se u prilogu ovog Javnog poziva, kao i na web stranici www.ti-bih.org. TI BiH će snositi sve troškove organizacije radionica, konsultacija i sastanaka prilikom identificiranja rizika od korupcije, kreiranja i uspostavljanja internih akata i procedura, te kontinuirano pružati podršku odabranim javnim zdravstvenim ustanovama kroz implementaciju istih. Javni poziv ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja na web stranici TI BiH (www.tibih.org). Prijave sa naznačenim nazivom, kontaktima i naznakom: PRIJAVA ZA UČEŠĆE U PROJEKTU „IZLIJEČIMO ZDRAVSTVO“ je potrebno dostaviti na adresu: Transparency International u BiH, Mula Mustafe Bašeskije 9/1, 71000 Sarajevo ili na e-mail adresu: lhodzic@ti-bih.org (Kontakt osoba je Lejla Hodžić). Nakon isteka roka za prijave samo odabrane javne zdravstvene ustanove će biti kontaktirane (najkasnije do 25. augusta 2019. godine). TI BiH će naknadno sa izabranim javnim zdravstvenim ustanovama utvrditi detalje i korake u realizaciji projekta, kao što su definisanje obaveza jedne i druge strane, imenovanje kontakt osoba, plan radionica, te način saradnje i izvještavanja o aktivnostima. Javni poziv JZU Obrazac 02-113-01-01 1_Javni poziv za JZU saznaj više

Civil Society for Good Governance and Anti-Corruption in Southeast Europe - SELDI Newsletter

25.07.2019

CENTERS FOR CIVIC INITIATIVES (CCI) as the partner of SELDI initiative in Bosnia and Herzegovina impelements activities within the project/title of the action: Civil Society for Good Governance and Anti-Corruption in Southeast Europe: Capacity Building for Monitoring, Advocacy and Awareness Raising (SELDI). The proposed action aims to implement the Civil Society Strategy and Joint Strategic Programme for Good Governance and Anti-corruption 2020. In line with the global and specific objectives of the call and with its priorities the proposed action strives to: (i) improve the environment and policies concerning CSOs in the region by tackling civil society capture and loss of trust in civil society organisations in the region; (ii) increase networking and build partnerships with local grass-roots organisations active on anticorruption, across regional thematic networks, and with public organisations implementing the anticorruption policies of the region and at EU level; (iii) strengthen its internal monitoring and advocacy capacity, and increase its effective policy communication with other stakeholders and the general public. Please find SELDI Newsletter #46 on the following link: https://mcms.mk/images/docs/2019/seldi-newsletter-46.pdf saznaj više

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - EKSTERNI EVALUATOR

23.05.2019

PROJEKTA „UČINKOVITIJA JAVNA REVIZIJA ZA SMANJENJE KORUPCIJE U BOSNI I HERCEGOVINI“ Udruženje Centri civilnih inicijativa (CCI), objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga u okviru pozicije Eksternog evaluatora na projektu „Učinkovitija javna revizija za smanjenje korupcije u Bosni i Hercegovini“, koji je finansiran od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida). Instrukcije i uslovi za ponuđače nalaze se u dokumentu ispod. Svi zainteresovani ponuđači trebaju osigurati da ponuda bude dostavljena najkasnije do 17.06.2019. u 16.00 sati na slijedeću adresu: Centri civilnih inicijativa, Ludviga Kube 7, 75000 Tuzla (Napomena: Ponuda za poziciju Eksternog evaluatora). Ponuda treba da sadrži slijedeću dokumentaciju: CV predloženog eksternog evaluatora, Najmanje 2 reference s kompletnim podacima za kontakt, koje će služiti kao potvrda posebnog profesionalnog iskustva Finansijska ponuda za pružanje usluge (na obrascu koji je sastavni dio poziva). Poziv za ponudjace - Eksterni evaluator saznaj više

GRAĐANI FEDERACIJE MOGU PRIJAVITI LOKALITET DIVLJIH DEPONIJA PUTEM BESPLATNOG BROJA 080 05 05 06

07.11.2018

Centri civilnih inicijativa (CCI) provode kampanju „ Mapiranje divljih deponija“ s ciljem doprinosa  sistemskom rješavanju problema divljih deponija kroz uspostavljanje Registra nelegalnih (divljih) deponija u Federaciji BiH. U saradnji sa općinama, nevladinim organizacijama, strukovnim i akademskim institucijama i udruženjima u Federaciji BiH, Centri civilnih inicijativa (CCI) će tokom 2018. i 2019. g. provesti sveobuhvatnu kampanju s ciljem prikupljanja podataka sa terena i uspostavu Registra nelegalnih/divljih deponija u Federaciji BiH, koji bi, pored podataka o divljim deponijama, sadržavao i  glavne parametre sanacije i  remedijacije tla, te prosječnu cijenu zbrinjavanja ove vrste otpada na ekološki prihvatljiv način.   Kako bi unaprijedili sistema prikupljanja podataka o divljim deponijama s terena uspostavljen je „zeleni alarm“, besplatni broj -080 05 05 06,  na koji  građani Federacije BiH mogu prijaviti lokalitet i osnovne podatke o divljim deponijama u svojim sredinama i time dati svoj doprinos rješavanju ovog višedecenijskog problema. Projekat „ Mapiranje nelegalnih deponija –doprinos remedijaciji tla“ ima za cilj doprinjeti učinkovitom upravljanju otpadom, sanaciji i remedijaciji tla kroz uspostavu registra nelegalniih (divljih) deponija u Federaciji BiH. Projekat je sufinansirao Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH saznaj više

“Alijansa za EU integracije”: platforma za učešće civilnog društva u procesu EU integracija BiH

29.03.2017

Centri civilnih inicijativa (CCI) i Agencija za saradnju, obrazovanje i razvoj (ACED) – su nedavno pokrenuli kampanju kako bi angažovali nevladine aktere u procesu EU integracija Bosne i Hercegovine. Putem svog TACSO projekta, Delegacija EU u Bosni i Hercegovini će podržati ovu kampanju kojom se potiču organizacije civilnog društva, poduzetnici, akademska zajednica, aktivisti, blogeri itd, da aktivno sudjeluju u “Alijansi za EU integracije”, zajedničkoj platformi koja će okupiti nevladine aktere kao partnere i koja će nadopunjavati vladine institucije BiH koje su trenutno jedini zvanični sudionik u ovom procesu. Očekuje se da će se inicijativom kreirati otvoreni i inkluzivni mehanizam za sudjelovanje javnosti u procesu reformi vezanih za EU integracije tokom narednih godina (Upitniku Evropske komisije, procesu pregovaranja sa EU), koji će se zasnivati na dobrovoljnosti i stručnosti i fokusirati ne samo na civilno društvo već na sve nadležne sudionike u BiH. Inicijativa će tokom sljedeća četiri mjeseca ustanoviti sudionike u Alijansi, u okviru procesa koji će biti obilježen završnim događajem u julu 2017. godine. Potičemo učešće svih zainteresovanih nevladinih organizacija u cilju proširenja obima projekta i povećanja učešća nevladinih aktera putem dodatnih fondova i/ili resursa, koji bi mogli biti dostupni od strane EU ili drugih donatora. Za više detalja, kontaktirajte  TACSO, ili partnere na provedbi inicijative CCI i ACED. saznaj više

Direktoru CCI Zlatanu Ohranoviću uručen serifikat o odobrenju projekta od strane Međunarodne organizacije rada (ILO)

27.03.2017

 CCI je odobren projekat 'Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH', koji finansira Evropska unija, a implementira međunarodna organizacija rada (ILO).  Kroz ovaj projekat CCI će pružiti doprinos smanjenju nezaposlenosti na području Bijeljine, te povećanju konkurentnosti lokalnih poljoprivrednih proizvođača. Projekat će biti implementiran na području Grada Bijeljina, koji je i partner na projektu. U projektu će kao partneri učestvovati još i Zavod za zapošljavanje, filijala Bijeljina, Sava Semberija d.o.o i Ustanova za obrazovanje odraslih Dositej. saznaj više

Reforme fokusirati na ekonomski razvoj

28.02.2017

Centri civilnih inicijativa (CCI) organizirali su u Sarajevu parlamentarnu debatu “Efekti Reformske agende na zapošljavanje, poslovnu klimu i konkurentnost“ s ciljem predstavljanja glavnih nalaza nedavno objavljenog izvještaja CCI-a “Stanje nacije” zakonodavnoj i izvršnoj vlasti Federacije BiH i Sarajevskog kantona, akademskoj zajednici, poslodavcima i sindikatima, kao i drugim relevantnim akterima Federacije BiH, kako bi se otvorio dijalog za doprinos provođenju reformi u Federaciji BiH, posebno u segmentu unaprjeđenja tržišta rada, poslovne klime i konkurentnosti tokom 2017. godine. Zbog političke nestabilnosti i blokada, provedba Reformske agende je usporena i selektivna, te u većini oblasti još uvijek ne daje očekivane rezultate. Kumulativno posmatrano, za nivo države i entieteta, samo 46% mjera iz Reformske agende je realizirano. Vlada Federacije  realizovala je 22 od planiranih 61 mjeru, ili 36%.Najviše mjera Vlada  je realizovala u oblasti javnih finansija, a najmanje u oblasti poslovne klime. Realizacija kantonalnih akcionih planova u prosjeku je oko 20%, a od približno 50 planiranih mjera, tek nekolicina važnih mjera je realizirana.   saznaj više

Privremeni socijalni mir na kredit

31.01.2017

Politička kriza usporila provođenje reformi, manje od polovine Agende provedeno, efekti u većini oblasti neosjetni, a socijalni mir održava se zahvaljujući zaduživanju Centri civilnih inicijativa (CCI) predstavili su obuhvatan izvještaj „Stanje nacije“ koji daje precizan pregled efekata reformi u BiH u posljednjih 18 mjeseci, tj. od donošenja Reformske agende i to po njenim oblastima: javne finansije, poslovna klima i konkurentnost, tržište rada, socijalna i penziona politika, javna uprava i vladavina prava, te uticaj svega pobrojanog na životni standard građana. saznaj više

CCI, GRAD BIJELJINA I OPŠTINE TEOČAK, LOPARE, SAPNA I ŠEKOVIĆI PARTNERSKI I PREVENTIVNO PROTIV POPLAVA

01.12.2016

 Centri civilnih inicijativa (CCI) su u Gradskoj upravi u Bijeljini 29. novembra 2016. godine u okviru projekta „Poboljšanje sistema za prevencije i zaštitu od poplava u gradu Bijeljina i opštinama Teočak, Lopare, Sapna i Šekovići“ potpisale  „Memorandum o razumjevanju“  sa navedenim lokalnim zajednicama  Projekat je podržan od strane Delegacije EU U BiH, koja je, prema riječima menadžera projekta Denisa Telića na ceremoniji potpisivanja memoranduma, prepoznala interes da nesebično podrži projekat pod tim nazivom. “Posebno što je jedan od njegovih značajnijih ciljeva ja da informišemo preko 50.000 građana o planovima i mjerama u njihovim opštinama i gradu za prevenciju i zaštitu od poplava, ali isto tako aktuelizirajući i prava, odnosno obaveze građana, kada je ova oblast u pitanju. Kroz partnersku saradnju u narednih godinu dana nastojaćemo da doprinesemo jačanju kapaciteta pet pomenutih lokalnih zajednica u sprječavanju i zaštiti građana od potencijalnih prirodnih nepogoda" - rekao je Telić tokom potpisivanja protokola. saznaj više

Pokrenuta peticija za depolitizaciju javnog sektora SPOSOBNIM, A NE PODOBNIM!

03.08.2016

U Sarajevu je 2. avgusta 2016. godine održana prva u nizu uličnih akcija „Sposobnim, a ne podobnim!“ , koju su organizovali Centri civilnih inicijativa (CCI) u sklopu istoimene kampanje, s ciljem depolitizacije i departizacije imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru u BiH. Tom  akcijom, zvanično je pokrenuta peticija kojom se zahtjeva jasno odvajanje političkih funkcija od profesionalnih pozicija unutar javnog sektora, te pošteno zapošljavanje u državnoj službi, zdravstvu, prosvjeti, javnim preduzećima, itd. Lične sposobnosti, znanje, iskustvo i integritet kandidata moraju biti presudni faktor prilikom imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru. Ne stranačka ili porodična veza.  Peticiju je moguće potpisati i elektronskim putem na platformi www.sposobnimanepodobnim.ba   saznaj više

"Reforma javne uprave: meritokratija umjesto partitokratije“

15.07.2016

„Reforma javne uprave: meritokratija umjesto partitokratije“, naziv je konferencije koju su organizirali Centri civilnih inicijativa (CCI) u sklopu kampanje Sposobnim, a ne podobnim, čiji je cilj depolitizacija i departizacija imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru u BiH. Smatramo da je politizacija rukovodećih pozicija u javnom sektoru, ali i cjelokupnog javnog zapošljavanja zarobljenog interesima pojedinaca i političkih stranaka, dosegla krajnje granice. Politička i stranačka imenovanja i zapošljavanja u vrlo važnim agencijama, institucijama i javnim predzećima dovode do vrlo niske efikasnosti, nerada, izostanka odgovornosti prema zakonu, politizacije službe, jer stranačko zapošljavanje znači odgovornost stranci, a ne instituciji, zakonu i građanima. Zapošljavanjem podobnih, a ne najboljih kandidata trajno se slabe institucije i umanjuju šanse za društveni prosperitet.   saznaj više

Odgovor na demanti Centralne banke BiH: 55% novčane mase nije konvertibilno, što je samo dio problema

02.06.2016

  Povodom saopštenjaCentralne banke BiH od 31.05.2016.kojim se pokušava demantirati nalaze iz Izvještaja Stanje nacije, kojeg su Centri civilnih inicijativa (CCI) objavili 30.05.2016., radi potpune, razumljive i istinite interpretacije zvaničnih pokazatelja, ističemo:     saznaj više

STANJE NACIJE II - Nezavisni monitoring provedbe i efektivnosti Reformske agende za BiH za period 2015-2018.

01.06.2016

  Centri civilnih inicijativa (CCI) predstavili su obuhvatan izvještaj „Stanje nacije“ koji daje precizan pregled provedbe Reformske agende, kaoi stanje u oblastijavnih finansija, javne uprave, vladavine prava, poslovne klime i konkurentnosti, tržišta rada, socijalne i penzione politike, te na kraju uticaj svega pobrojanog na kvalitet života građana.   saznaj više

Učiniti reforme efektnijim, obuhvatnijim, bržim i transparentnijim; Petina Agende provedena, efekti neosjetni, vladavina prava na kritično niskom nivou

28.01.2016

Centri civilnih inicijativa (CCI) predstavili su obuhvatan izvještaj „Stanje nacije“ koji daje precizan pregled provedbe Reformske agende, kao i pregled efekata na poslovnu klimu i konkurentnost, tržište rada, socijalnu i penzionu politiku, javne finansije, javnu upravu i vladavinu prava, te na kraju uticaj svega pobrojanog na kvalitet života građana, prateći petogodišnje trendove. saznaj više

CCI organizovao okrugli sto i predstavio analizu "Efekti zakona - nepoznanica u BiH"

16.12.2015

Sarajevo, 15.12.2015. U prostorijama hotela “Evropa” danas je održan okrugli stol pod nazivom “Efekti zakona – nepoznanica u BiH”. Tom prilikom su, uz otvorenu diskusiju uglednih predstavnika društvenog i političkog života u Bosni i Hercegovini, predstavljeni rezultati do kojih se došlo tijekom iscrpne analize postojećih zakonodavnih reperkusija na političku praksu i zbilju Bosne i Hercegovine.  Loša proceduralna zakonodavna praksa Naime, ukazano je na širokoprisutnu pojavu koja egzistira unutar političkih krugova u BiH, a ta je da je u Bosni i Hercegovini neophodno unaprijediti efikasnost zakonodavnog postupka, a u isto vrijeme osigurati bolju  efektivnost od donesenih zakona. Nadalje,  stanje u kojem se  najvažniji zakona donose po hitnom postupku, bez  uključenja stručne javnosti, u kojem se trećina zakona ne  može provesti jer se kasni sa usvajanjem podzakonskih  akata, u kom se isti zakoni mjenjaju po nekoliko puta u  kratkom razdoblju, nije održivo, nije u skladu sa Europskim  standardima i zahtjeva korjenite promjene. Također, porazna je činjenica minornog broja urađenih analiza efekata zakona koji bivaju prihvaćeni i čiji sadržaj stupa na snagu. Potonje ide na štetu čitavog društva, jer se u Bosni i Hercegovini kvalitet zakona ne procjenjuje (primarno) na osnovu njegovih efekata i stupnja primjene, nego na osnovu kvaliteta pravnog teksta ili same činjenice usvajanja i stupanja na snagu. Neshvatljivo zvuči podatak o preko 2/3 usvojenih temeljnih zakona iz razdoblja 2010 – 2014.godina (69%, ±5%), za koje nije rađena niti osnovna „analiza efekata zakona (ex-post analiza)“ nakon određenog razdoblja implementacije.  Podzakonski akti – preduvjet za adekvatnu implementaciju zakona    saznaj više

CCI organizovao okrugli sto na temu “Poplave u BiH – Elementarne nepogode i/ili institucionalna neefikasnost”

25.02.2015

BOLJI I EFIKASNIJI SISTEM ZAŠTITE OD POPLAVA JE POTREBA SVIH! Centri civilnih inicijativa (CCI) su na okruglom stolu,održanom 23.2.2015, na kojem su češće uzeli predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti u BiH, predstavnici institucija nadležnih za problematiku upravljanja vodama, upravljanje sistemom zaštite i spašavanja, predstavnici lokalne zajednice, akademske zajednice, predstavnici međunarodnih i nevladinih organizacija u BiH, ponovo apostrofirali pitanja (preporuke) iz Analize “Poplave u BiH - elementarne nepogode i/ili institucionalna neefikasnost”, a s ciljem da sa najodgovornijim osobama za oblasti koja tretira analiza nastavimo putem konstruktivnog dijaloga do konačnih rješenja. Ništa manje važna tema na ovom događaju neće biti niti implementacija zaključaka sa konferencije za sprječavanje i upravljanje poplavama, na kojoj su učestvovale zemlje regije, u Briselu, 24.11.2014. godine saznaj više

Analiza CCI "Javne rasprave - od forme ka suštini"

29.01.2015

Analizan je institucionalni i pravni okvir i postojeće prakse u vezi korištenja mehanizma javnih rasprava u procesu izrade propisa i javnih politika u Bosni i Hercegovini.   - Analiza javnih rasprava saznaj više

Izvještaji o radu državnih, entitetskih i kantonalnih vlasti za mandatni period 2010 - 2014. godina

23.09.2014

Centri Civilnih Inicijativa će u periodu od 17.9.2014.g. do 3.10.2014.g. javnosti prezentirati rezultate monitoring izvještaja za mandatni period 2010-2014.g. Na pres konferencijama, koje će u ovom periodu biti održavane, prezentirat će rezultati monitoringa rada svih kantonalnih vlada i skupština, Parlamenta i Vlade FBiH, Narodne skupštine i Vlade RS, te Parlamentarne skupštine i Vijeća ministara BiH. Sažetke izvještaja možete preuzeti na slijedećim linovima: Sažetak mandatnog izvještaja za Vijeće ministara BiH/ Monitoring of the Council of Ministers BiH 2010-2014 - Short version Sažetak mandatnog izvještaja za Parlamentarnu skupštinu BiH/ Monitoring of the Parliament Assembly BiH 2010 - 2014 - Short version Sažetak mandatnog izvještaja za Vladu FBiH/ Monitoring of the Government of FBiH 2011-2014 - MANDATE REPORT - SUMMARY Sažetak mandatnog izvještaja za Parlament FBiH/ Monitoring of the BiH Federation Parliament 2010 - 2014 - MANDATE REPORT - SUMMARY Sažetak mandatnog izvještaja za Vladu RS/ Government Republic of Srpska 2010 - 2014 - REPORT SUMMARY Sažetak mandatnog izvještaja za Narodnu Skupštinu RS/ The National Assembly of the Republic of Srpska 2010 - 2014 - REPORT SUMMARY Kanotnalni izvještaji saznaj više

CCI predstavio analizu “Poplave u BiH – Elementarne nepogode i/ili institucionalna neefikasnost”

06.08.2014

Nakon majskih poplava koje su zadezile našu zemlju, Centri civilnih inicijativa su sačinili analizu “Poplave u BiH – Elementarne nepogode i/ili institucionalna neefikasnost”. Ocjenjenjno kako je stanje zabrinjavajuće po različitim parametrima, žrtve majske katastrofe još uvijek elementarno nezbrinute, a vlast umjesto da naporno radi na rješavanju problema – odmara! Analiza je 06.08.2014. godine prezentovana javnosti i možete je preuzeti na slijedećem linku:   “Poplave u BiH – Elementarne nepogode i/ili institucionalna neefikasnost” “Floods in BiH – Natural disasters and/or institutional inefficiency” saznaj više

Pod lupom: Ako voliš da gledaš - gledaj svoja posla

04.08.2014

Koalicija 'Pod lupom' započinje prvi dio svoje medijske kampanje usmjerene na motivisanje javnosti u Bosni i Hercegovini da se priključi ovogodišnjem građanskom, nestranačkom posmatranju izbora. Koalicija će u javnost plasirati dva video spota, jedan radijski spot, web stranicu te štampane materijale (flajere, liflete, postere i naljepnice) kojima će vršiti pozivanje na prijavu za posmatranje izbora. Medijska kampanja odvijaće se na cijeloj teritoriji BiH putem velikog broja medija koji su pristali da budu medijski sponzori ovom projektu.   Koalicija 'Pod lupom' planira da za sam Izborni dan okupi nekoliko hiljada posmatrača koji će na nepristrasan i objektivan način izvještavati o odvijanju glasanja. Više informacija o Koaliciji 'Pod lupom' pronađite na sljedećim adresama: Web stranica www.podlupom.org Facebook stranica: www.facebook.com/podlupom Aktivnosti Koalicije možete pratiti i putem twittera na twitter.com/pod_lupom i youtube kanala www.youtube.com/koalicijapodlupom Za posmatrače se mogu prijaviti i svi građani pozivom na besplatni broj 080 05 05 05080 05 05 05. Call Send SMS Add to Skype You'll need Skype CreditFree via Skype saznaj više

Nesreća koja nas je pogodila nažalost je samo potvrdila ono na šta godinama upozoravamo - Bez fokusiranosti na stvarne probleme građana, ni značajna produktivnost ne znači ništa!

10.06.2014

  Rad Vlade i Naradne skupštine Republike Srpske u prvom kvartalu 2014.   CCI već godinama upozorava – da čak ni značajna produktivnost Vlade i NS, kad bi ih i imali na djelu (a nemamo) ne bi značili ništa bez ispravne fokusiranosti rada na stvarne probleme i potrebe građana. Kao što odgovorna vlast, u situaciji ograničenih finansijskih potencijala, umjesto u luksuz i privilegije političkog establišmenta ulaže u projekte koji će poboljšati životni standard građana ili im spasiti živote i imovinu od katastrofa, tako se odgovorna vlast, u svom radu, fokusira na mjere koje će njenim građanima olakšati i poboljšati život.   saznaj više

POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU U POPLAVLJENIM PODRUČJIMA

21.05.2014

  Svi koji žele pomoći ugroženom stanovništvu u mogućnosti su to učiniti putem uplata na račun Crvenog križa Federacije BiH ili Crvenog krsta Republike Srpske.    Za uplate u zemlji: CRVENI KRIŽ FEDERACIJE BIH, RAIFFEISEN BANK D.D. BH BROJ 1610000000850119 sa naznakom "ZA POMOĆ STANOVNIŠTVU POPLAVLJENIH PODRUČJA"   Za devizne uplate iz inostranstva: RAIFFEISEN BANK D.D. BIH, SWIFT CODE: RZBABA2S;  IBAN CODE: BA 391610000000850119 CRVENI KRIŽ FEDERACIJE BIH, SARAJEVO, NEDIMA FILIPOVIĆA 9   Za uplate u zemlji:  CRVENI KRST REPUBLIKE SRPSKE KOMERCIJALNA BANKA A.D. Banjaluka 571 05000000342 85 Sa naznakom "ZA POMOĆ STANOVNIŠTVU POPLAVLJENIH PODRUČJA"   Za devizne uplate iz inostranstva: RECEIVER'S CORRESPONDENT: DEUTDEFF or COBADEFF ACCOUNT WITH:  KOMERCIJALNA BANKA AD BANJA LUKA, BOSNIA AND HERZEGOVINIA  SWIFT KOBBBA22 BENEFICCIARY:  BA395710073940004896 CRVENI KRST donat MKCK DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI BB PALE saznaj više

Javnost rada vlada i parlamenata u BiH: službene Web stranice institucija kao efikasan alat za pružanje informacija i Programiranje rada kao mehanizam za povećanje odgovornosti, efikasnosti i efektivnosti rada institucija vlasti u BiH

29.04.2014

Transparentnost sistema u BiH je jedan od ključnih elemenata za uključivanje građana i interesnih grupa u procese donošenja odluka i razvoj demokratije. Postoji niz mehanizama koji bitno mogu uticati na povećanje transparentnosti sistema i uključivanja građana u procese odlučivanja, kao što su kvalitetno planiranje rada od strane svih institucija vlasti kao i transparentna dostupnost podataka kroz moderne mehanizme kao što su web stranice. CCI je 29. aprila, 2014. godine u Sarajevu predstavio dva analitička dokumenta: "Programiranje rada kao mehanizam za povećanje odgovornosti, efikasnosti i efektivnosti rada institucija vlasti u BiH"  i "Javnost rada vlada i parlamenata u BiH: službene Web stranice kao institucija kao efikasan alat za pružanje informacija", u okviru sastanka i diskusije između predstavnika vlasti i civilnog društva u BiH.  saznaj više

“Bez izgovora - Evropa, sada!”

25.04.2014

CCI u okviru kampanje “Bez izgovora - Evropa, sada!” organizuje niz štandova u gradovima širom BiH, na kojima građani svojim potpisom mogu podržati peticiju za ubrzanje integracija BiH u Evropsku uniju. Zastoj BiH na evropskom putu predugo traje. Zemlje regiona, koje su prije nekoliko godina bile iza nas u procesu pridruživanja EU, uveliko su nas već prestigle. Građani više ne mogu biti taoci političkih prepucavanja, nego se moraju na demokratski način uključiti i iznijeti svoje zahtjeve predstavnicima vlasti koje su izabrali, da bez izgovora, i sada, bezuslovno rade na ubrzanju integracija BiH u Evropsku uniju. Cilj  peticije je da sami građani iskažu svoju podršku EU putu Bosne i Hercegovine, da izvrše i direktni i indirektni pritisak na predstavnike vlasti koje su sami izabrali i koje će sami birati. Ako želimo da izbjegnemo da naša zemlja padne u veću ekonomsku dubiozu od one u kojoj sada jeste, pravi je trenutak da stanovnici Bosne i Hercegovine jasno iskažu svoju volju i traže odgovorno djelovanje vlasti. Pozivamo sve pojedince i organizacije, domaće i međunarodne, zatim javne ličnosti, novinare, akademsku zajednicu i sve ostale aktere javnog života da se uključe kao prijatelji kampanje i svojim ugledom u društvu daju doprinos u ostvarivanju njenih ciljeva. Potpišite peticiju i posjetite naredne štandove U Širokom Brijegu 22, 23, 24. i 25. aprila, Trg Širokobrijeških žrtava i Trg Ante Starčevića U Prijedoru 28.,29. i 30. april, Trg Majora Zorana Karlice U Sarajevu 29. i 30. april, kod Katedrale i terminala na Ilidži saznaj više

Najbolje rangirane aplikacije na Programu održivost civilnog društva u BiH (CSSP)

14.04.2014

U skladu sa procedurama javnog poziva, završen je proces vrednovanja aplikacija i odabira sektorskih partnera na programu Programu održivost civilnog društva u BiH (CSSP). U nastavku slijedi pregled najbolje rangiranih aplikacija po sektorima javnog poziva. Sektor javnog poziva Aplikant Ključni partner 1.Zapošljavanje i tržište rada Institut za razvoj mladih KULT, Ilidža ------------------------- 2. Politike ekonomskog razvoja Nezavisni biro za razvoj (NBR), Gradačac Udruženje za poduzetništvo i posao LINK, Mostar 3. Upravljanje javnim finansijama (planiranje i izvršenje budžeta) Centar za zastupanje građanskih interesa (CPI), Sarajevo Centar za informativnu dekontaminaciju mladih (CID), Banja Luka 4. Obrazovanje Omladinski komunikativni centar (OKC), Banja Luka ------------------------ 5. Zdravstvo Partnerstvo za zdravlje, Sarajevo Inicijativa i civilna akcija – ICVA, Sarajevo 6. Zaštita okoliša i energetska efikasnost Centar za razvoj i podršku (CRP), Tuzla ------------------------- 7. Poljoprivreda i ruralni razvoj Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED), Banja Luka ------------------------ 8. Sektor pravosuđa Forum građana Tuzle, Tuzla Fondacija lokalne demokratije, Sarajevo 9. Kultura Akcija, Sarajevo Fondacija MEDIACENTAR (FMC), Sarajevo 10. Ljudska prava - marginalizovane grupe Fondacija za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH), Sarajevo Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI), Sarajevo 11. Prava žena Žene ženama, Sarajevo HUG „Žena Trnova“,  Istočna Ilidža 12. Borba protiv korupcije Transparency International BiH (TI BiH), Banja Luka  Centar za istraživačko novinarstvo (CIN), Sarajevo     saznaj više

Najava: Poziv za dostavljanje prijedloga (RFP): Kreiranje i realizacija trening programa

10.03.2014

  Šifra Poziva : RFP 35-SA/2014 Datum objavljivanja: 6.mart/ožujak 2014. Rok za dostavljanje prijedloga: 19. mart/ožujak 2014 do 17:00 s. Objavljen od strane : Centri civilnih inicijativa – CCI (http://www.cci.ba/ ) i Centar za promociju civilnog društva- CPCD (www.civilnodrustvo.ba ) u okviru Programa održivosti civilnog društva u Bosni i Hercegovini („CSSP“), finansiranog od strane Američke agencije za međunarodnu saradnju (USAID). Lokacija i trajanje zadatka Dvije trening radionice koje su predmet ovog Poziva preliminarno se planiraju održati u posljednje dvije sedmice mjeseca aprila/travnja 2014. uz učešće 24 predstavnika 10-12 domaćih OCD-a. Tačan datum i mjesto održavanja treninga biće naknadno utvrđeni u dogovoru sa izabranim trenerima. Detaljnije informacije o ovom Pozivu mogu se naći u priloženom Pozivnom pismu i Opisu zadatka pritiskom na dole naznačene linkove. Proces podnošenja prijedloga Zainteresovani kandidati trebaju dostaviti elektronsku verziju svog prijedloga najkasnije do srijede, 19.marta/ožujka 2014.godine do 17 časova, na sljedeću email adresu: milan.mrdja@cpcd.ba, sa sljedećom naznakom: Prijedlog za trenera, Poziv za dostavljanje prijedloga (ToR) br. 35-SA/2014 – Kreiranje i realizacija trening programa. U slučaju da zainteresovani kandidati budu imali potrebu za dodatnim informacijama i pojašnjenjima u vezi sa ovim Pozivom, mogu se obratiti emailom na istu adresu.   saznaj više

Javna rasprava o nacrtu budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu

05.03.2014

Četvrtak, 6. marta 2014. godine u sali Doma mladih na Skenderiji, sa početkom u 13:00 sati. U okviru nastavka aktivnosti na kampanji "Budžet narodu"(www.budzetnarodu.ba), CCI će zajedno sa predstavnicima Ministarstva finansija KS, građanima predstaviti Nacrt budžeta za 2014. godinu, kao jedne od najvažnijih javnih politika. To će biti prilika za sve zainteresovane građane, neformalne grupe, udruženja i budžetske korisnike da se upoznaju sa planom raspodjele javnog novca za 2014. godinu, a takođe da daju svoje sugestije, prijedloge i da postave pitanja predstavnicima Ministarstva finansija KS-a u vezi sa Nacrtom budžeta. Učesnicima javne rasprave i medijima će se obratiti Muhamed Kozadra, Ministar finansija KS u ostavci, te Adis Arapović, program menadžer CCI-a.   saznaj više

IZ VIŠE PUTA PONAVLJANIH PREPORUKA CCI-JA DRŽAVNIM, ENTITETSKIM I KANTONALNIM VLADAMA I PARLAMENTIMA

15.02.2014

Fokus svakog izvještaja o monitoringu rada izvršne i zakonodavne vlasti u BiH je na provjeri stepena realizacije godišnjih planova vlada i parlamenata, analizi toka vladinih zakona u parlamentu, kao i na praćenju orjentacije djelovanja institucije ka rješavanju prioritetnih problema građana kao što su nezaposlenost, korupcija, ugroženost ljudskih prava te nizak životni standard građana BiH. U nastavku pročitajte neke od preporuka CCI-ja dostavljene izvršnim i zakonodavnim institucijama u BiH.    saznaj više

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U BIH

23.12.2013

  Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog drustva (CPCD), kao implementatori Programa održivosti civilnog društva u BiH (CSSP), koji je finansijski podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Britanske ambasade u BiH, pozivaju sve zainteresovane bh. nevladine organizacije (udruženja i fondacije), da podnošenjem aplikacija iskažu interes da budu sektorski partneri na ovom programu. Ovim javnim pozivom, namjeravaju se identifikovati najbolji aplikanti u svakom sektoru, koji će u narednoj fazi dostaviti prijedloge projekata, radi dobijanja grant podrške za implementaciju konkretnih projektnih aktivnosti. Sektori u kojima će biti odabrani najbolji aplikanti – sektorski partneri su: (1) Zapošljavanje i tržište rada; (2) Politike ekonomskog razvoja; (3) Upravljanje javnim finansijama (planiranje i izvršenje budžeta); (4) Obrazovanje; (5) Zdravstvo; (6) Zaštita okoliša i energetska efikasnost; (7) Poljoprivreda i ruralni razvoj; (8) Sektor pravosuđa; (9) Kultura, (10) Ljudska prava - marginalizovane grupe; (11) Prava žena i (12) Borba protiv korupcije. Javni poziv za dostavljanje aplikacija je otvoren od dana objavljivanja do 31. januara 2014. godine u 16,00 časova. Sva pitanja koja se tiču ovog javnog poziva dostavljaju se isključivo putem e-mail adrese: grantovi@ccibh.org Obrazac aplikacije, te detaljno Uputstvo za aplikante, dostupni su na web stranici CCI – www.cci.ba Od aplikanata se traži da do navedenog roka dostave kompletnu aplikacionu dokumentaciju u elektronskoj formi na e-mail adresu: grantovi@ccibh.org  Uputstvo za aplikante CSSP - decembar 2013.pdf  Aplikaciona forma - CSSP.pdf Pitanja i odgovori - javni poziv CSSP saznaj više

VAŽNOST TRANSPARENTNOG UPRAVLJANJA JAVNIM NOVCEM

20.12.2013

Javne finansije predstavljaju oblast od posebnog značaja na putu evropskih integracija. Javna potrošnja jeste najznačajniji segment javnih finansija i utiče na ekonomsku stabilnost određenog društva. Da li znamo i da li je nevažno to što: Ukupni vanjski dug Bosne i Hercegovine prelazi 7 milijardi KM i već godinama raste. Svaka novorođena beba u startu je dužna 3.000 KM. Blizu polovine javnog novca u Bosni i Hercegovini troši se na finansiranje javnog sektora. Trećina odlazi na socijalna davanja. Od 10 konvertibilnih maraka novca u bilo kojem budžetu u Bosni i Hercegovini, 9 maraka je uzeto od građana kroz poreze, doprinose, takse i kazne. Šta dobijemo zauzvrat? Pronađite informacije na  www.budzetnarodu.ba    saznaj više

JAVNA TRIBINA

19.09.2013

''Turizam kao pokretač razvoja Kantona Sarajevo  (prepreke i mogućnosti)''  četvrtak 19.09.2013. godine  u velikoj sali Općinskog vijeća Stari Grad u 17 časova Upoznajte se sa aktivnostima zastupnika Skupštine Kantona Sarajevo, iskoristite priliku da ih putem pitanja i sugestija upoznate sa potencijalima i aktuelnim problemima u vašoj lokalnoj zajednici u cilju njihovog rješavanja, kako bi kvalitetnije mogli zastupati vaše interese u kantonalnoj skupštini.  Zastupnici sa kojima ćete imati priliku razgovarati su: 1.     Elmedin Konaković, SDA 2.     Hadžem Hajdarević SDP 3.     Adnan Solaković, SBB 4.     Besim Mehmedić, samostalni zastupnik 5.     Zaim Backović BPS   saznaj više

Poziv Domu naroda Parlamenta Federacije BiH PODRŽITE ZAKON O IGRAMA NA SREĆU

04.09.2013

Centri civilnih inicijativa (CCI) organizirali su 04.09.2013. okrugli sto – javnu raspravu o Nacrtu Zakona o igrama na sreću Federacije BiH. Podsjećamo, 24.07., Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH, usvojio je Nacrt Zakona i propisao javnu raspravu u trajanju od 60 dana. Na okruglom stolu razgovarale su sve zainteresirane strane, odnosno predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, priređivači igara na sreću, a posebno budući korisnici sredstava, te razmotrene ključne osobine i mogućnosti usavršavanja Nacrta Zakona s fokusom na njegovu socijalno-razvojnu komponentu. saznaj više

Od nove vlasti očekujemo da radi svoj posao, u interesu građana!

08.10.2010

Centri civilnih inicijativa izražavaju zadovoljstvo zbog povećanog odaziva birača na proteklim Općim izborima u BiH. Blizu 250 000 više glasača u odnosu na izbore 2006. je ostvarilo svoje pravo da bira, što govori da su građani pokazali zrelost i spremnost na promjene, kada se suoče sa neodogovornom, neefikasnom i nefunkcionalnom vlašću. saznaj više

Средње образовање треба бити обавезно и бесплатно!

25.03.2010

Центри цивилних иницијатива (ЦЦИ) јавности су у априлу представили студију “Обавезно средње образовање у БиХ: амбијент и перспективе”, која је плод полугодишњег истраживања радне групе сачињене од представника ресорних министарстава и независних експерата, а која се примарно бави питањем: на који начин омогућити једнако право на образовање сваком дјетету и како се приближити европским стандардима...  saznaj više

Izvještaj o radu Vlade i Parlamenta FBiH - TRI MJESECA DO KRAJA GODINE USVOJENO SVEGA 9 OD 90 PLANIRANIH ZAKONA. ČETVRTINA DOSAD REALIZOVANIH MJERA FEDERALNE VLADE ODNOSI SE NA „KADROVSKA PITANJA”

24.10.2011

Parlament Federacije BiH godinama je bio najneefikasnija ili visoko u vrhu najneefikasnijih institucija vlasti u BiH. Više to definitivno nije. Dijelom zbog toga što je konkurencija u toj oblasti, u ovoj postizbornoj eskalaciji neodgovornosti, postala mnogo oštrija, a dijelom zato što je zaista došlo do izvjesnih pozitivnih pomaka u radu ove institucije. Ali još uvijek je to daleko od zadovoljavajućeg. Dom naroda čitavo ovo vrijeme radi bez Programa rada. A Program rada Predstavničkog doma PFBiH za 2011. godinu, u formi prijedloga usvojen tek 26.07.   saznaj više

Protiv korupcije u zdravstvu!

06.04.2011

U Sarajevu je 5. aprila ozvaničen početak informativno-zagovaračke kampanje za borbu protiv korupcije u zdravstvu. Cilj kampanje je da se kroz saradnju sa zdravstvenim ustanovama u ustanovama u BiH ulože zajednički napori i iznađu sistemska rješenja za prevenciju i borbu protiv korupcije u zdravstvu i  dodatno edukuju i informišu građani o pravima koja su im zakonom zagarantovana   saznaj više

I priroda ostavljena na milost i nemilost neodgovornih ministara

24.11.2010

Sistemska zaštita i briga za okoliš u BiH praktično i ne postoji. Gdjegod da se okrenemo u prilici smo vidjeti velike količine smeća koje ugrožavaju zdravlje i živote ljudi i stvaraju sliku zapuštene zemlje. Rijekama plutaju plastične boce, kese, limenke i ostali otpad. Često i u krošnjama drveća vidimo plastične kese koje naleti vjetra donesu sa nekih od bezbroj divljih deponija.   Prošle godine, milioni kubika smeća prijetili su da probiju branu na Vrbasu i preplave Banja Luku. Početkom ove godine, Mostaru i drugim gradovima nizvodno od hidroelektrane Neretva također su prijetile gomile ambalažnog otpada nagomilanog u koritu Neretve. I konačno, prije nekoliko dana se desio slučaj Konjic.   saznaj više

Konkretni koraci ka rješavanju problema plastičnih kesa u BiH!

11.08.2011

Objavljena analiza o upotrebi plastičnih kesa u BiH ukazala je na generalni problem, kao i  na moguća rješenja problema zagađivanja životne sredine u BiH ovom vrstom otpada.   Veliki broj kesa odbačenih u prirodu čini Bosnu i Hercegovinu najzagađenijom zemljom tom vrstom otpada u regionu prvenstveno iz razloga što  izostaju konkretne mjere i akcije u smjeru upravljanja i proizvodnje otpada, uprkos brojnim strategijama koje su usvojile vlasti u BiH.   saznaj više

Nema više zeko rek'o

21.01.2011

Građanke i građani, pišite nam ili nas pozovite. Ispričajte, javno ili tajno, svoju priču koja je svima dragocjena. Ne dajite mito, dajte korupciji ime i prezime. Pridružite se našim naporima da otkrijemo i pobjedimo korupciju, da napravimo društvo dostojanstvenih ljudi. PREKINITE ŠUTNJU I STRAH OD RAZOTKRIVANJA KORUPCIJE! IMATE PRIČU? ŽRTVA STE KORUPCIJE? PODIJELITE VAŠA ISKUSTVA I UČESTVUJTE U EMISIJI! POZOVITE CCI na 033 715 985 ili PIŠITE na  info@ccibh.org NEMA VIŠE ZEKO REK'O   saznaj više

Rad vlasti u BiH

22.08.2011

Centri Civilnih Inicijativa su u proteklih 20-tak dana dana objavili prve izvještaje o rezultatima monitoringa rada institucija vlasti nakon održanih Općih izbora 2010.g. Izvještaji se odnose na monitoring rada Vijeća ministara i Parlamentarne skupštine BiH, Vlade i Parlamenta FBiH, Vlade i Narodne skupštine RS, kao i na rad kantonalnih vlada i parlamenata u periodu januar – juni 2011.g.   saznaj više

Očistimo parlamente!

22.09.2010

Život većine građana u BiH već decenijama je siva slika, surova borba za opstanak i preživljavanje. Zemlja sve dublje tone u probleme nezaposlenosti, siromaštva, korupcije i prijeti joj izolacija od društvenih tokova i razvoja koji su prisutni u modernim zemljama svijeta. Neodgovorni pojedinci u vlasti, koje već dugo gledamo na političkoj sceni i kojima je jedini interes ostati na vlasti i zadržati postojeće stanje, koje, podsjećamo, samo njima odgovara, oduzeli su pravo većini građana ove zemlje da rade i žive od svog rada, da se školuju i da školuju svoju djecu, da uživaju kvalitetne zdravstvene usluge, da putuju u zemlje po svom izboru i da osiguraju sebi dostojanstven život nakon radnog vijeka...  saznaj više

Odbij kesu, potpiši peticiju, osvoji ceker!

24.11.2011

Centri civilnih inicijativa sa partnerom na projektu Centrom za razvoj i podršku iz Tuzle, organizuju šesti  po redu štand u Mercator centru u Brčkom u vremenu od 12:00 do 16:00 sati, gdje će građani imati priliku da potpišu peticiju i tim putem daju podršku donešenju propisa koji će regulisati proizvodnju i promet plastičnim kesama. Pozivamo građane da posjete štand i daju podršku aktivnostima na smanjenju korištenja plastičnih kesa.   saznaj više

K O N K U R S za izbor najboljih fotografija sa prikazom zagađenja životne sredine plastičnim kesama

09.04.2012

  Centri civilnih inicijativa (CCI), u sklopu projekta „Smanjenje korišćenja plastičnih kesa u BiH“, raspisuju K O N K U R S za izbor najboljih fotografija sa prikazom zagađenja životne sredine plastičnim kesama   Za učešće na konkursu potrebno je poslati fotografiju zagađene životne sredine plastičnim kesama na e-mail konkurs@plasticnekese.NEt, ili kao MMS poruku na broj telefona 066 491 900. Uz fotografiju je potrebno navesti ime i prezime pošiljaoca, datum fotografisanja, opštinu, i lokalitet fotografisanja (npr. 06.04.2012., Bijeljina, centar grada, kod stare Tehničke škole) Konkurs se organizuje na teritoriji Bosne i Hercegovine u periodu od 06.04.2012. do 26.04.2012. godine, a pravo učešća imaju svi građani BiH. Učesnici konkursa mogu poslati samo one fotografije koje su njihovo autorsko djelo. CCI ne snosi odgovornost za eventualne zloupotrebe tuđih fotografija, i zadržava pravo diskvalifikacije fotografija za koje se ustanovi da su preuzete sa interneta ili drugih izvora koji nisu u skladu sa uslovima konkursa.   saznaj više

Rezultati monitorina Parlamenta i Vlade FBiH za prvih 6 mjeseci 2012. TAMAN ŠTO JE FEDERACIJA DOBILA VLAST KOJA KOLIKO-TOLIKO FUNKCIONIRA, ONA SE RASPALA

31.07.2012

 RASPAD VLADAJUĆE KOALICIJE U TRENUTKU MANIFESTOVANJA PRVIH POZITIVNIH REZULTATA NJENOG FUNKCIONISANJA. Statistički podaci govore da je vlast koju je Federacija imala u prvih 6 mjeseci 2012. godine, i pored svih nedostataka, bila najbolja do sada. U prvom kvartalu rezultati su joj po prvi put bili bolji i od onih u RS. I ne samo to, nego je, s početkom 2012. konačno zaustavljen i trend pada broja zaposlenih i povećanja broja nezaposlenih i pojavile su se naznake određenih poboljšanja. Uključujući i povećanje visine neto i bruto plata saznaj više

NOVO - REVIDIRANI JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PROJEKATA

20.08.2012

  Centri civilnih inicijativa (CCI), kao implementator Programa partnerskog građanskog zastupanja II (CAPP II) koji je finansijski podržan od strane Americke agencije za međunarodni razvoj (USAID), poziva sve zainteresovane bh. nevladine organizacije (udruženja i fondacije) da podnesu prijedloge projekata usmjerenih na unaprijeđenje i javno zagovaranje reformskih procesa u oblastima: nezaposlenost, javna potrošnja, borba protiv korupcije, mladi, lokalni izbori u BiH 2012. i ostale naknadano definisane oblasti. saznaj više

Inicijativa TV

24.09.2012

Sa zadovoljstvom Vas želimo informisati da je danas (24.09.2012.) u 12:00 sati puštena u rad internet televizija Centara civilnih inicijativa. InicijativaTV može se pratiti na www.inicijativa.tv InicijativaTV emitira sadržaj namijenjen edukaciji i informisanju javnosti Bosne i Hercegovine o problemima bosanskohercegovačkog društva i građana, te unaprijeđenju razumijevanja rada organizacija civilnog društva u BiH.  Jedan od ciljeva jeste i doprinos izgradnji partnerstva između građana, nevladinih organizacija i vlasti u nastojanju da se iznađu rješenja za različite probleme našeg društva. Programski sadržaj uključuje različite oblike dokumentarnog materijala kao što su dokumentarni filmovi, reportaže, intervjui, istraživački projekti, tematski serijali, edukativne emisije, itd. Dio programa osigurava se iz vlastite produkcije CCI-ja, a ostatak programa uključuje emisije drugih nevladinih organizacija iz BiH i regiona, te javnih emitera iz svijeta i različitih autora. S tim u vezi, želimo Vas pozvati na saradnju i da svojim materijalima,  konkretnim pričama i idejama doprinesete vrijednostima i zalaganjima organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini u rješavanju problema građana ove zemlje.   saznaj više

Virtuelni parlament u BiH za bolju komunikaciju između vlasti i građana

19.11.2012

Centri Civilnih Inicijativa (CCI) predstavljaju virtuelnu građevinu -“Virtuelni parlament” u kojoj je smješteno preko 600 virtuelnih kancelarija poslanika i delegata, kao i skupštinske sale, od kantonalnog, entitetskog, do državnog nivoa.  Ova građevina (www.virtuelniparlament.ba)  će omogućiti svim parlamentarcima u BiH  da kroz svoje virtuelne urede pokažu spremnost i zainteresiranost da direktno komuniciraju s građanima, dok će s druge strane, građani imati priliku i mogućnost ne samo preciznog uvida u rad poslanika, nego i direktnog uključivanja u proces donošenja odluka,  te da, komunicirajući s njima, insistiraju na konkretnim rezultatima, radu i obavezama poslanika. saznaj više

Javne tribine - Građani i izabrani predstavnici vlasti

20.12.2012

U narednim danima, Centri civilnih inicijativa organizuje javne tribine u cilju poboljšanja komunikacije između građana i izabranih predstavnika vlasti. Na tribinima učestvuju zastupnici u parlamentima na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou. Teme o kojima će građani imati priliku razgovarati sa svojim izabranim predstavnicima obuhvataju oblast zapošljavanja, zdravstva, socijalne politike, obrazovanja, poljoprivrede, mladi, itd. Pozivamo građane i medije da se pridruže i učestvuju u diskusijama, iznesu svoje probleme i mišljenja, te od svojih izabranih predstavnika zahtijevaju odgovore na pitanja na koja traže odgovore. 20.12.2012 Široki Brijeg , 17:00 sati 20.12. 2012. Goražde, 14:00 sati, Centar za kulturu 21.12.2012. Travnik, 14:00 sati, Poslovni centar City Mall 21.12.2012. Zenica, 17:30 sati, Gradska biblioteka 24.12.2012. Sarajevo, 17:00 sati, Sala Općinskog vijeća Novo Sarajevo 25.12. 2012. Sanski Most, 17:30 sati, Gradska vijećnica (stara)   26.12. 2012. Lukavac, 14:00 sati, Gradska biblioteka,  27.12. 2012. Banja Luka, 13:00 sati, Fakultet političkih nauka, Nezavisni univerzitet Banja Luka   saznaj više

Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva u BiH

10.01.2013

U okviru podrške izgradnji kapaciteta partnerskim NVO-ima na programu CAPP II, CCI je u tokom 2012. godine organizovao niz treninga sa ciljem efikasnijeg i uspješnijeg rada organizacija civilnog društva. Treninzi su održavani na različite teme a na temelju zahtjeva koje su postavile same organizacije. Sarajevo, 30-31.01.2012. Trening: Ekonomski aspekti  antikorupcije Sarajevo, 24.02.2012. Trening: Porezi i poreska problematika u NVO sektoru II  Sarajevo, 27/28.03.2012. Trening: Korupcija i pravo Banja Luka, 06.04.2012. Trening: Porezi i poreska problematika u NVO sektoru II            Neum, 30/31.05.2012. Trening: Ekonomski aspekti antikorupcije Jahorina, 05-07.06.2012. Trening: Upravljanje projektima sa akcentom na projektne           rizike Jahorina 25-27.07.2012. Trening: Kako podići svijest o izborima  Jahorina, 16-17.10.2012. Trening: Monitoring i evaluacija Banja Luka, 28-29.11.2012. Trening: Upravljanje i razvoj   saznaj više

Poziv na Forum odgovornosti u Širokom Brijegu, 12.03.2013.g. - „Vi pitate – načelnik odgovara!“

11.03.2013

Centri civilnih inicijativa (CCI) u suradnji sa Općinom Široki Brijeg pozivaju Vas na FORUM ODGOVORNOSTI  koji će se održati u utorak, 12.03.2013. godine, sa početkom u 17:00 sati u Hotelu "Park" u Širokom Brijegu. Na Forumu ćete imati prigodu da se upoznate sa ostvarenim i neostvarenim rezultatima lokalne uprave u protekloj godini, kao i sa planom rada načelnika Općine za 2013.godinu, te ćete imati mogućnost da postavite pitanja i dobijete odgovore u vezi rješavanja problema u Vašoj lokalnoj zajednici.   saznaj više

JAVNA TRIBINA U PRIJEDORU - ''Očekivanja od nove Vlade RS s akcentom na problem nezaposlenosti"

04.04.2013

CCI poziva građane da učestvuju u Javnoj tribini na temu ''Očekivanja od nove Vlade RS s akcentom na problem nezaposlenosti" 11.04. 2013 godine (četvrtak) u 17:00 sati Sala JP Zavoda za izgradnju grada Prijedor Učesnici: Svjetlana Sredić - DNS, Diana Čekić - PDP Behzad Čirkin - SDP -BiH Senad Bratić - SDA Darko Banjac - SDS saznaj više

Intervju sa direktorom Centara civilnih inicijativa

19.04.2013

Direktor CCI Zlatan Ohranović: Na šamaranje niko neće ostati miran Nakon što su državni parlamentarci odlučili da zabrane prisustvovanje sjednici Parlamenta predstavnicima CCI, razgovarali smo sa direktorom ove nevladine organizacije     ŽURNAL: Kako je došlo do toga da Kolegij zabrani prisustvovanje sjednicama Vašim predstavnicima? OHRANOVIĆ: Kao reakcija na CCI-jevu upornu kritiku (ne)rada državnog parlamenta i na ukazivanje nesrazmjera između rezultata koje ostvaruje ta institucija i primanja njenih članova – a rezultati su, da ponovimo još jednom, ubjedljivo najlošiji u regionu, a primanja najveća – kolegij Predstavničkog doma je, u krajnje neprihvatljivom tonu, iz koga je bila vidljiva želja za odmazdom, zahtijevao od CCI-a da mu dostavi niz dokumenata. Kada smo ih upozorili da oni na to nemaju pravo, niti će CCI pristati na to da mu se naređuje, uz jasnu napomenu da ti podaci nisu tajni, da su svake godine na raspolaganju odgovarajućim državnim službama i da je većina traženih informacija dostupna na našem sajtu, poslali su nam dopis u kome nas obavještavaju da CCI-u, nakon sedam godina redovnog praćenja rada ove institucije, nije dozvoljeno prisustvo na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta BiH.   saznaj više

Virtuelni parlament u takmičenju "Balkanski izazov"

15.05.2013

  CCI sa veb aplikacijom Virtuelni parlament (www.virtuelniparlament.ba) učestvuje na "Balkanskom izazovu" u organizaciji Community Boost_r online platforme za podršku razvoju online aplikacija u novim tehnologijama. Cilj je dobiti podršku za razvoj Facebook aplikacije Virtuelnog parlamenta, kako bi svi oni koji posjeduju Facebook profil direktno sa svog Facebook računa mogli komunicirati sa svim predstavnicima u zakonodavnim institucijama vlasti na svim nivoima u BiH, koristeći jedinstvenu Facebook aplikaciju za to, bez potrebe prethodne registracije. U planu je i razvoj istoimene Android aplikacije. saznaj više

Federacija propušta milionske prihode - HITNO USVOJITI NOVI ZAKON O IGRAMA NA SREĆU

28.05.2013

 Centri civilnih inicijativa (CCI) su 27.05.2013. u Sarajevu organizirali Okrugli sto na temu „Važnost novog Zakona o igrama na sreću u Federaciji BiH“. Na skupu su se okupili predstavnici nekoliko resornih ministarstava Vlade Federacije BiH, nadležnih parlamentarnih komisija, priređivača igara na sreću, humanitarnih i organizacija osoba s invaliditetom, te drugih organizacija, potencijalnih korisnika sredstava prikupljenih oporezivanjem igara na sreću.   saznaj više

naslov