Story in focus - Archives
Page printe-mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter
POZIV ZA PRIJEDLOGE PROJEKATA U OKVIRU PROGRAMA MALIH GRANTOVA IGMANSKE INICIJATIVE "CARE - DOPRINOS PRISTUPU IZBJEGLICA I RASELJENIH OSOBA PRAVIMA I MOGUĆNOSTIMA ZA ZAPOŠLJAVANJE"

16.10.2018

 Igmanska inicijativa, mreža nevladinih organizacija civilnog društva iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske, objavila je konkurs za prijedloge projekata. Program malih grantova se realizuje u okviru projekta "CARE - doprinos pristupu izbjeglica i raseljenih osoba pravima i mogućnostima za zapošljavanje", koji finansira Evropska komisija, DG NEAR, sa osnovnim ciljem da se doprinese tehničkoj, socio-ekonomskoj i socio-kulturnoj održivosti Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja.  Projekti u okviru Programa malih grantova primjenjuju se u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji. Ukupni budžet Programa iznosi 230,000 EUR. Trajanje projekata iz ovog poziva je od 6 do 12 mjeseci. Ovo je ograničen poziv za podnošenje prijedloga projekata, u kojem je prvi korak evaluacija kompletne prijave, koji uključuje Deklaraciju podnosioca prijedloga, dokumente koji se odnose na registraciju, i finansijske izvještaje za posljednje 2 godine, kako bi se utvrdila podobnost kandidata.  Rok za podnošenje kompletnih prijava je 15. decembar 2018. Jezik poziva za projekte je engleski. Kandidati koji su prethodno odabrani podliježu detaljnoj provjeri podobnosti na osnovu priloženih dokumenata. Kriteriji, okvirni budžet, ciljna grupa i prioriteti su identifikovani u skladu sa potrebama korisnika RHP i navedeni su u smjernicama za svaku zemlju. Svi dokumenti koji se odnose na ovaj poziv su dostupni na ovom linku. Read more

JAVNI POZIV ZA PRUŽANJE KONSULTANTSKIH USLUGA (KONSULTANT ZA IZRADU ANALIZE I PREDLAGANJU MODELA ZA PRIKUPLJANJE

26.06.2018

Centri civilnih inicijativa (CCI) 26.06.2018. godine raspisuju Javni poziv za podnošenje ponuda za angažman konsultanta sa relevantnim iskustvom i referencama, za potrebe izrade analitičkog dokumenta o stanju i praksama u razvoju poljoprivrede na području regije Bijeljina i predlaganje modela prikupljanja informacija o planiraanju poljoprivredne proizvodnje. Analiza i predloženi model prikupljanja informacija će biti korišteni za razvoj poljoprivrednih politika kroz aktivnosti u okviru projekta ”Jačanje integralne poljoprivredne proizvodnje za smanjenje nezaposlenosti i supstituciju uvoza u prerađivačkoj industriji“, kojeg finansira Evropska unija (EU) u okviru programa “Podrške lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini” kojeg provodi Međunarodna organizacija rada (ILO). Ukoliko ste zainteresovani da budete dio našeg tima, i u mogućnosti da kreativno iskažete svoje stručne i analitičke potencijale, a zadovoljavate i druge formalne uslove iz ovog poziva, obratite pažnju na formulare u prilogu i javite nam se. Krajnji rok za podnošenje ponude je 06.07.2018. u 16.00 sati. Ponuda se mora prije navedenog roka na adresu:  Centri civilnih inicijativa, Ludviga Kube 7, 75 000 Tuzla (uz napomenu: Ponuda za konsultanta poljoprivredne struke) ili putem e-maila: ccituzla@bih.net.ba Dodatne informacije mogu se dobiti putem e-maila muris@ccibh.org , tel: 035/366-393; 063/396 530. POTREBNU DOKUMENTACIJU ZA APLICIRANJE MOŽETE PREUZETI NA SLJEDEĆIM LINKOVIMA: Poziv na podnošenje ponude za Konsultanta poljoprivredne struke ToR za konsultanta za analizu stanja u poljoprivredi (DT) Finansijska ponuda - obrazac za dostavu finansijske ponude (DT) Izjava ponuđača za ugovaranje usluga u sklopu procedure pojedinačne nabave Nacrt (primjer) ugovora o djelu Read more

JAVNI POZIV ZA PRUŽANJE KONSULTANTSKIH USLUGA (KONSULTANT POLJOPRIVREDNE STRUKE)

11.04.2018

Centri civilnih inicijativa (CCI) 11.04.2018. godine raspisuju Javni poziv za podnošenje ponuda za angažman konsultanta sa relevantnim iskustvom i referencama, za potrebe pružanja savjetodavnih i mentorskih usluga poljoprivrednicima u okviru projekta ”Jačanje integralne poljoprivredne proizvodnje za smanjenje nezaposlenosti i supstituciju uvoza u prerađivačkoj industriji“, kojeg finansira Evropska unija (EU) u okviru programa “Podrške lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini” kojeg provodi Međunarodna organizacija rada (ILO). Ukoliko ste zainteresovani da budete dio našeg tima, u mogućnosti da terenski radite na području grada Bijeljine, a zadovoljavate i druge formalne uslove iz ovog poziva, obratite pažnju na formulare u prilogu i javite nam se. Krajnji rok za podnošenje ponude je _24.04.2018._ u 16.00 sati. Ponuda se mora prije navedenog roka na adresu: Centri civilnih inicijativa, Ludviga Kube 7, 75 000 Tuzla (uz napomenu: Ponuda za konsultanta poljoprivredne struke) ili putem e-maila: ccituzla@bih.net.ba Dodatne informacije mogu se dobiti putem e-maila muris@ccibh.org , tel: 035/247 741; 063/396 530. POTREBNU DOKUMENTACIJU ZA APLICIRANJE MOŽETE PREUZETI NA SLJEDEĆIM LINKOVIMA: Poziv na podnošenje ponude za Konsultanta poljoprivredne struke ToR - Konsultant poljoprivredne struke Finansijska ponuda - obrazac za dostavu finansijske ponude Nacrt (primjer) ugovora o djelu Izjava ponuđača za ispunjavanje uslova tendera Read more

„PONOVOLJENI JAVNI POZIV ZA PODIZANJE ZASADA I PROIZVODNJU CRVENE PAPRIKE“

05.12.2017

PROJEKAT "JAČANJE INTEGRALNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ZA SMANJENJE NEZAPOSLENOSTI I SUPSTITUCIJU UVOZA U PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI", U okviru projekta „Jačanje integralne poljoprivredne proizvodnje za smanjenje nezaposlenosti i supstituciju uvoza u prerađivačkoj industriji”, raspisan je Ponovljeni javni poziv za fizička lica sa područja Grada Bijeljina, za podršku u aktivnostima podizanja zasada i proizvodnje crvene paprike. Opšti cilj projekta je davanje doprinosa smanjenju nezaposlenosti na području Bijeljine, te povećanju konkurentnosti lokalnih poljoprivrednih proizvođača. Vodeći implementator projekta je udruženje Centri civilnih inicijativa (CCI), a partneri su Grad Bijeljina, Zavod za zapošljavanje RS - filijala Bijeljina, “Sava Semberija d.o.o.”Bijeljina, te Ustanova za obrazovanje odraslih “Dositej” iz Bijeljine. Između ostalog, plan je da se projektom podrži 50 nezaposlenih osoba, vlasnika ili uživalaca prava nekomercijalnih poljoprivrednih gazdinstava i obradivog zemljišta (2,5 duluma), da se obuče tehikama uzgoja, te snabdiju neophodnim repromaterijalima za proizvodnju crvene paprike (cca 600 tona). S obzirom da se radi o deficitarnoj sirovini, projektom je definisano da sav prihod bude plasiran u domaćoj prerađivačkoj industriji – preduzeću „Sava Semberija“ d.o.o. Bijeljina, po unaprijed ugovorenoj otkupnoj cijeni. Korist za aplikante Odabrani poljoprivredni proizvođači će tokom projekta dobiti: sertifikovanu obuku o povrtlarstvu, sa posebnim akcentom na uzgoj crvene paprike i proizvodnju rasade, kvalitetan sadni materijal crvene paprike, adekvatna sredstva zaštite od bolesti nasada, osiguranje nasada od nesreće đubrivo, sufinansiran sistem za navodnjavanja. podršku konsultanata poljoprivredne struke u svim fazama uzgoja crvene paprike, ugovorom obezbjeđen plasman paprike u preduzeću Sava Semberija doo. Bijeljina. Način objave javnog poziva, apliciranja i obavještavanja korisnika Svaki podnosilac prijave (fizičko lice) treba ispuniti sljedeće opšte kriterije: Podnosilac mora biti nezaposlena osoba registrovana na Zavodu za zapošljavanje RS - filijala Bijeljina kao tražilac posla; Podnosilac mora u momentu predaje aplikacije imati registrovano nekomercijalno poljoprivredno gazdinstvo, raspolagati sa poljoprivrednim zemljištem (od minimalno 2.5 duluma) ili posjedovati ugovor o korištenju zemljišta za naredne 2 godine i na kojem će se uspostaviti proizvodnja paprike. Podnosilac prijave mora imati prebivalište i baviti se poljoprivrednom djelatnošću na teritoriji Grada Bijeljina, te mora imati prethodno iskustvo u povrtlarskoj proizvodnji; Parcela na kojoj će se pokrenuti proizvodnja crvene paprike mora imati pristup putu i stalni izvor čiste vode za navodnjavanje (česma, bunar, čatrnja, potok i sl.); Zemljište za proizvodnju paprike treba ispunjavati potrebne agrotehničke i agropedološke uslove (osunčano i odgovarajućeg kvaliteta, zemljište ne smije biti močvarno i sa depresijama u kojima se zadržava voda, ne smije biti dio klizišta, i sl.); VAŽNO! Fizička lica koja se prijavljuju za učešće u Programu trebaju dostaviti sljedeću osnovnu dokumentaciju: Popunjen i potpisan obrazac za prijavu, te ispravno popunjena i potpisana izjava o saglasnosti korisnika u projektu (ovi dokumenti su sastavni dio Smjernica – str 10,11. i 12.); Kopija lične karte; Kućna lista za domaćinstvo aplikanta sa datumom izdavanja iz perioda trajanja javnog poziva (ovjerena u MZ ili Gradskoj upravi); Potvrda APIF-a da podnosilac ima registrovano nekomercijalno poljoprivredno gazdinstvo u momentu predavanja prijave; Označiti na kojoj parceli ili parcelama će se vršiti proizvodnja paprike. Parcele moraju biti navedene u Registru poljoprivrednih gazdinstava i klijenata. Ukoliko nisu navedene, potrebno je dostaviti kopiju ZK izvatka ili posjedovnog lista za predviđene parcele. Ukoliko parcele nisu u vlasništvu podnosioca prijave, potrebno je dostaviti ugovor o zakupu ili korištenju parcele u trajanju od minimalno 2 godine. Ugovor NE TREBA biti ovjeren kod notara. Napomena: Pored navedenog, poljoprivredni proizvođač prihvata obavezu da će u drugoj polovini implementacije projekta (oktobar –decembar 2018. g.), svoje nekomercijalno gazdinstvo preregistrovati u komercijalno (na najmanje 6 mjeseci), s ciljem da se nakon sticanja statusa zaposlenog u tom periodu, briše sa evidencije Zavoda za zapošljavanje RS. Ponovljeni Javni poziv će biti otvoren 25 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske-filijala Bijeljina. Poziv će biti objavljen i na službenim web stranicama Grada Bijeljine, Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske - filijala Bijeljina, Centara civilnih inicijativa, te putem lokalnih medija. Prateća dokumentacija Javnom pozivu su „Smjernice za podnošenje prijave na javni poziv“, „Prijavni obrazac“ i „Izjava o saglasnosti“ – dokumenti koji se mogu preuzeti na web adresama http://www.zzzrs.net/ i http://www.cci.ba/. Dodatno, kompletna prijavna dokumentacija može se i lično preuzeti u kancelariji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske - filijala Bijeljina, te kancelariji Centara civilnih inicijativa na dole navedenim adresama. Zainteresovana lica treba da popunjen Prijavni obrazac, uz prateću dokumentaciju, šalju poštom ili lično dostave u prostorije Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske - filijala Bijeljina (adresa: Karađorđeva br 15, 76300 Bijeljina) ili prostorije Centara civilnih inicijativa (adresa: Gavrila Principa 1A, 76300 Bijeljina). Rok za prijavu korisnika je 30. decembar 2017. godine do 12 sati. Sve prijave koje se dostavljaju putem pošte moraju biti predane u zatvorenoj koverti naslovljene na Projekat „Jačanje integralne poljoprivredne proizvodnje za smanjenje nezaposlenosti i supstituciju uvoza u preradivačkoj industriji”. Za sve dodatne informacije i pojašnjenja tokom perioda podnošenja prijava, podnosioci zahtjeva mogu direktno uputiti pitanja, upite i zahtjeve u pisanoj formi, na broj faksa +387 55 222 112 ili e-mail javnipoziv@ccibh.org. Smjernice za podnošenje prijave na javni poziv Izjava o saglasnosti Prijava na javni poziv Javni poziv Read more

„JAVNI POZIV ZA PODIZANJE ZASADA I PROIZVODNJU CRVENE PAPRIKE“

31.10.2017

U okviru projekta „Jačanje integralne poljoprivredne proizvodnje za smanjenje nezaposlenosti i supstituciju uvoza u preradivačkoj industriji”, raspisan je javni poziv za fizička lica sa područja grada Bijeljina, za podršku u aktivnostima podizanja zasada i proizvodnje crvene paprike. Opšti cilj projekta je davanje doprinosa smanjenju nezaposlenosti na području Bijeljine, te povećanju konkurentnosti lokalnih poljoprivrednih proizvođača.  Vodeći implementator projekta je udruženje Centri civilnih inicijativa (CCI), a partneri su Grad Bijeljina, Zavod za zapošljavanje RS - filijala Bijeljina, “Sava Semberija d.o.o.”Bijeljina, te Ustanova za obrazovanje odraslih “Dositej” iz Bijeljine. Između ostalog, plan je da se projektom podrži 50 nezaposlenih osoba, vlasnika ili uživalaca prava nekomercijalnih poljoprivrednih gazdinstava i obradivog zemljišta (2,5 duluma), da se obuče tehikama uzgoja, te snabdiju neophodnim repromaterijalima za proizvodnju crvene paprike (cca 600 tona). S obzirom da se radi o deficitarnoj sirovini, projektom je definisano da sav prihod bude plasiran u domaćoj prerađivačkoj industriji – preduzeću „Sava Semberija“ d.o.o. Bijeljina, po unaprijed ugovorenoj otkupnoj cijeni. Korist za aplikante Odabrani poljoprivredni proizvođači će tokom projekta dobiti: sertifikovanu obuku o povrtlarstvu, sa posebnim akcentom na uzgoj crvene paprike i proizvodnju rasade, kvalitetan sadni materijal crvene paprike, adekvatna sredstva zaštite od bolesti nasada, osiguguranje nasada od nesreće đubrivo, sufinansiran sistem za navodnjavanja. podršku konsultanata poljoprivredne struke u svim fazama uzgoja crvene paprike, ugovorom obezbjeđen plasman paprike u preduzeću Sava Semberija doo. Bijeljina. Potrebnu dokuemntaciju možete preuzeti na slijedećim linkovima: Smjernice za podnošenje prijave na javni poziv Izjava o saglasnosti Prijava na javni poziv Javni poziv Read more

ZAUSTAVITI ZAPOŠLJAVANJE BEZ KONKURSA U JAVNOM SEKTORU

30.05.2017

Centri civilnih inicijativa (CCI) danas su u Banjaluci predstavili „Izvještaj o monitoringu imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini“, koji daje pregled regulative i prakse imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru, tokom 2016.godine. Trenutno važeći propisi gotovo nikako ne štite principe nezavisne, objektivne i stručne provjere, te zapošljavanja i imenovanja najboljih kandidata u javnu upravu. Pitanje provođenja javnih konkursa prilikom zapošljavanja ostaje jedna od kritičnih tačaka u procesu zapošljavanja u javnoj upravi. Iako se jasno traži i Reformskom agendom da svi nivoi vlasti izrade nove zakone o državnim službenicima i zaposlenicima na principima reforme javne uprave, tokom 2016. godine ni država ni entiteti, a ni većina kantona to nisu učinili. Praksa dodatno potvrdjuje postojanje niza nedorečenosti i nepreciznosti, a u pojedinim slučajevima i suprotnosti propisa koji uređuju zapošljavanje u javnoj upravi. Nalazi monitoringa CCI-a, pokazuju da je proces zapošljavanja generalno vrlo netransparetan. Posmatrano kroz 4 kriterijuma (da se svi konkursi objavljuju na web stranicama organa koji zapošljava, da se objavljuju u dnevnim novinama, da su svi kritrijumi za ocjenjivanje na konkursu dostupni kandidatima, kao i da se sastavi komisija objave tokom faze raspisivanja konkursa) došlo se do zaključka da trenutni indeks transparentnosti procesa zapošljavanja iznosi 32 (na skali od 0 do 100). Read more

“Alliance for EU integration”: a platform for civil society participation in BiH’s EU integration process

29.03.2017

The local NGOs – Centres for Civil Initiatives (CCI) and the Agency for Cooperation, Education and Development (ACED) – have recently launched a campaign to activate and mobilize non-governmental stakeholders in the EU integration process of Bosnia and Herzegovina. Through its TACSO project, the Delegation of the EU in Bosnia and Herzegovina will support this campaign encouraging civil society organisations, entrepreneurs, academia, activists, bloggers and similar, to actively participate in the “Alliance for EU Integration” – a joint platform bringing together non-governmental actors as a counterpart  and complement to BiH’s governmental institutions – currently the only formal stakeholder in the EU integration process. Through this initiative it is expected that an open and inclusive mechanism would be created for public participation in reforms related to the EU integration process over the coming years (the European Commission questionnaire and the negotiation process with the EU), which would be based on voluntarism and competence, and would focus not only on civil society but all competent interlocutors in BiH. During the next 4 months the initiative will establish and empower participating stakeholders of the Alliance, a process that is intended to culminate with the final event in July 2017. We encourage participation of all interested NGOs in order to expand the scope of the project and increase the participation of non-governmental stakeholders through additional funds and/or resources, which may be made available by the EU or other donors. For all details please contact TACSO BiH, or the implementing organizations CCI and ACED. Read more

Direktoru CCI Zlatanu Ohranoviću uručen serifikat o odobrenju projekta od strane Međunarodne organizacije rada (ILO)

27.03.2017

Read more

Reforme fokusirati na ekonomski razvoj

28.02.2017

Read more

Privremeni socijalni mir na kredit

31.01.2017

Read more

CCI, GRAD BIJELJINA I OPŠTINE TEOČAK, LOPARE, SAPNA I ŠEKOVIĆI PARTNERSKI I PREVENTIVNO PROTIV POPLAVA

01.12.2016

Read more

Pokrenuta peticija za depolitizaciju javnog sektora SPOSOBNIM, A NE PODOBNIM!

03.08.2016

Read more

„Reforma javne uprave: meritokratija umjesto partitokratije“

15.07.2016

Read more

Odgovor na demanti Centralne banke BiH: 55% novčane mase nije konvertibilno, što je samo dio problema

02.06.2016

Read more

STANJE NACIJE II - Nezavisni monitoring provedbe Reformske agende za BiH za period 2015-2018.

01.06.2016

Read more

Učiniti reforme efektnijim, obuhvatnijim, bržim i transparentnijim; Petina Agende provedena, efekti neosjetni, vladavina prava na kritično niskom nivou

28.01.2016

Read more

CCI organizovao okrugli sto i predstavio analizu "Efekti zakona - nepoznanica u BiH"

16.12.2015

Read more

CCI organizovao okrugli sto na temu “Poplave u BiH – Elementarne nepogode i/ili institucionalna neefikasnost”

25.02.2015

Read more

CCI analysis ‘Public debates – from form towards the essence’

29.01.2015

Institutional and legal framework, along with existing practices, have been analyzed in relation to the use of public debates mechanisms in the process of bringing regulations and public policies in Bosnia and Herzegovina. Read more

CCI published reports on monitoring the work of governments and parliaments on all levels of power in BiH for the mandate period 2010-2014.

23.09.2014

Centres for Civic Initiatives (CCI) will in period between September 17 and October 3 2014 present results of monitoring for the 2010-2014 mandate. At the press conferences, which will be held in this period, results of monitoring of all cantonal governments and parliaments, Federation of BiH Government and Parliament, Republika Srpska Government and National Assembly and Parliamentary Assembly and Council of Ministers will be presented. Summary of the reports can be downloaded on following links: Monitoring of the Council of Ministers BiH 2010-2014 - Short version Monitoring of the Parliament Assembly BiH 2010 - 2014 - Short version Monitoring of the Government of FBiH 2011-2014 - MANDATE REPORT - SUMMARY Monitoring of the BiH Federation Parliament 2010 - 2014 - MANDATE REPORT - SUMMARY Government Republic of Srpska 2010 - 2014 - REPORT SUMMARY The National Assembly of the Republic of Srpska 2010 - 2014 - REPORT SUMMARY Kanotnalni izvještaji Read more

CCI predstavio analizu “Poplave u BiH – Elementarne nepogode i/ili institucionalna neefikasnost”

06.08.2014

Nakon majskih poplava koje su zadezile našu zemlju, Centri civilnih inicijativa su sačinili analizu “Poplave u BiH – Elementarne nepogode i/ili institucionalna neefikasnost”. Ocjenjenjno kako je stanje zabrinjavajuće po različitim parametrima, žrtve majske katastrofe još uvijek elementarno nezbrinute, a vlast umjesto da naporno radi na rješavanju problema – odmara! Analiza je 06.08.2014. godine prezentovana javnosti i možete je preuzeti na slijedećem linku:   “Poplave u BiH – Elementarne nepogode i/ili institucionalna neefikasnost” “Floods in BiH – Natural disasters and/or institutional inefficiency” Read more

Pod lupom: Ako voliš da gledaš - gledaj svoja posla

04.08.2014

Read more

Nesreća koja nas je pogodila nažalost je samo potvrdila ono na šta godinama upozoravamo - Bez fokusiranosti na stvarne probleme građana, ni značajna produktivnost ne znači ništa!

10.06.2014

Read more

POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU U POPLAVLJENIM PODRUČJIMA

21.05.2014

Read more

Programiranje rada kao mehanizam za povećanje odgovornosti, efikasnosti i efektivnosti rada institucija vlasti u BiH

29.04.2014

Read more

“Bez izgovora - Evropa, sada!”

25.04.2014

Read more

Najbolje rangirane aplikacije na Programu održivost civilnog društva u BiH (CSSP)

14.04.2014

Read more

Najava : Poziv za dostavljanje prijedloga (RFP): Kreiranje i realizacija trening programa

10.03.2014

Read more

Javna rasprava o nacrtu budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu

05.03.2014

Read more

IZ VIŠE PUTA PONAVLJANIH PREPORUKA CCI-JA DRŽAVNIM, ENTITETSKIM I KANTONALNIM VLADAMA I PARLAMENTIMA

15.02.2014

Read more

JAVNI POZIV

23.12.2013

Read more

VAŽNOST TRANSPARENTNOG UPRAVLJANJA JAVNIM NOVCEM

20.12.2013

Read more

JAVNA TRIBINA

19.09.2013

Read more

Poziv Domu naroda Parlamenta Federacije BiH PODRŽITE ZAKON O IGRAMA NA SREĆU

04.09.2013

Read more

Od nove vlasti očekujemo da radi svoj posao, u interesu građana!

08.10.2010

Read more

test

25.03.2010

Read more

Izvještaj o radu Vlade i Parlamenta FBiH TRI MJESECA DO KRAJA GODINE USVOJENO SVEGA 9 OD 90 PLANIRANIH ZAKONA. ČETVRTINA DOSAD REALIZOVANIH MJERA FEDERALNE VLADE ODNOSI SE NA „KADROVSKA PITANJA”

24.10.2011

Read more

Protiv korupcije u zdravstvu!

06.04.2011

Read more

I priroda ostavljena na milost i nemilost neodgovornih ministara

24.11.2010

Read more

Konkretn koraci ka rješavanju problema plastičnih kesa u BiH!

11.08.2011

Read more

Nema više zeko rek'o

21.01.2011

Read more

Rad vlasti u BiH

22.08.2011

Read more

Očistimo parlamente!

22.09.2010

Read more

Odbij kesu, potpiši peticiju, osvoji ceker!

24.11.2011

Read more

K O N K U R S za izbor najboljih fotografija sa prikazom zagađenja životne sredine plastičnim kesama

09.04.2012

Read more

Rezultati monitorina Parlamenta i Vlade FBiH za prvih 6 mjeseci 2012. TAMAN ŠTO JE FEDERACIJA DOBILA VLAST KOJA KOLIKO-TOLIKO FUNKCIONIRA, ONA SE RASPALA

31.07.2012

Read more

NOVO - Revidirani javni poziv za dostavljanje projekata

20.08.2012

Read more

Inicijativa TV

24.09.2012

Read more

Virtuelni parlament u BiH za bolju komunikaciju između vlasti i građana

19.11.2012

Read more

Javne tribine - Građani i izabrani predstavnici vlasti

20.12.2012

Read more

Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva u BiH

10.01.2013

Read more

Poziv na Forum odgovornosti u Širokom Brijegu, 12.03.2013.g. - „Vi pitate – načelnik odgovara!“

11.03.2013

Read more

JAVNA TRIBINA U PRIJEDORU - ''Očekivanja od nove Vlade RS s akcentom na problem nezaposlenosti"

04.04.2013

Read more

Intervju sa direktorom Centara civilnih inicijativa

19.04.2013

Read more

Virtuelni parlament u takmičenju "Balkanski izazov"

15.05.2013

Read more

Federcija propušta milionske prihode - HITNO USVOJITI NOVI ZAKON O IGRAMA NA SREĆU

28.05.2013

Read more

naslov