Story in focus
Page printe-mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

GRAĐANI FEDERACIJE MOGU PRIJAVITI LOKALITET DIVLJIH DEPONIJA PUTEM BESPLATNOG BROJA 080 05 05 06

Centri civilnih inicijativa (CCI) provode kampanju „ Mapiranje divljih deponija“ s ciljem doprinosa  sistemskom rješavanju problema divljih deponija kroz uspostavljanje Registra nelegalnih (divljih) deponija u Federaciji BiH. U saradnji sa općinama, nevladinim organizacijama, strukovnim i akademskim institucijama i udruženjima u Federaciji BiH, Centri civilnih inicijativa (CCI) će tokom 2018. i 2019. g. provesti sveobuhvatnu kampanju s ciljem prikupljanja podataka sa terena i uspostavu Registra nelegalnih/divljih deponija u Federaciji BiH, koji bi, pored podataka o divljim deponijama, sadržavao i  glavne parametre sanacije i  remedijacije tla, te prosječnu cijenu zbrinjavanja ove vrste otpada na ekološki prihvatljiv način.  


Prema podacima, navedenim  u  Strategiji zaštite okoliša Federacije BiH, na teritoriji FBiH nalazi se  više od 2.000 divljih deponija na površini od oko milion m2, koje se uglavnom  nalaze  uz velike rijeke Bosnu, Vrbas i Lašvu i njihove pritoke,  uz prometnice, te u blizini izvorišta voda. Odbačeni otpad  u okoliš direktno ugrožava zdravlje ljudi, stvara lošu sliku ekološke svijesti, uzrok je čestih šumskih požara,  te ugrožava stratešku granu privrede - turizam. Iako je došlo do značajnog unaprjeđenja sistema upravljanja komunalnim otpadom u smislu razvoja komunalne infrastrukture i povećanjem broja stanovnika obuhvaćenim organizovanim prikupljanjem otpada, broj lokacija divljih deponija se nije smanjio, dolazi do zarastanja starih deponija, nastaju  nove, što zahtijeva hitne mjere i sinergiju svih nivoa vlasti za sistemsko rješavanje  ovog problema. Jedan od prvih koraka je lociranje divljih deponija i uspostava baze podataka za Federaciju BiH.  


naslov