Story in focus
Page printe-mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

PROJEKAT „PODRŠKA GRAĐANIMA U BORBI PROTIV KORUPCIJE “ UDRUŽENJE “CENTAR ZA RAZVOJ MEDIJA I ANALIZE” (CRMA) - JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA PROJEKATA „Monitoring javnih nabavki“

Udruženje “Centar za razvoj medija i analize” (CRMA), kao partner projekta “Podrška građanima u borbi protiv korupcije” (Assistance to citizens in Fight against Corruption – ACFC), koji implementiraju Centri civilnih inicijativa (CCI), a koji je finansijski podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) upućuje javni poziv organizacijama civilnog društva (udruženjima i fondacijama) iz Bosne i Hercegovine da podnesu prijedloge projekata usmjerene na borbu protiv korupcije s fokusom na antikorupcijski monitoring u sektoru javnih nabavki.

Od aplikanata se traži da dostave ispunjenu aplikacionu formu, te ostale aplikacijom zahtjevane dokumente i to isključivo putem online platforme za apliciranje dostupne na linku: http://tender.protivkorupcije.ba/Rok za podnošenje projektnih prijedloga: 12. novembar 2020. do 16:00 časova

 
POZADINA

Petogodišnji projekat „Podrška građanima u borbi protiv korupcije” (Assistance to citizens in Fight against Corruption – ACFC) provode Centri civilnih inicijativa (CCI), kao glavni implementator, te Transparency International BiH (TIBiH) i Centar za razvoj medija i analize (CRMA) kao partneri na projektu, a podržan je od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Projekat se implementira u periodu septembar 2019 – septembar 2024. godine.

Cilj projekta ACFC je povećati učešće građana u borbi protiv korupcije. Sve projektne aktivnosti su dizajnirane i osmišljene na način da potiču snažan i održiv antikorupcijski aktivizam u cijeloj zemlji, i na svim nivoima. Projakat ACFC ima za svrhu da civilno društvo bude reprezentativno i kredibilno u borbi protiv korupcije.

U skladu sa ciljem projeka, ACFC će kroz program malih grantova podržati organizacije civilnog društva da rade na rješavanju konkretnih antikorupcionih inicijativa u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou, pokreću kampanje usmjerene na više nivoe vlasti, te podržati organizacije civilnog društva da provode antikorupcijski monitoring u sektoru javnih nabavki. Mobilizacija javnosti, povećan angažman građana u borbi protiv korupcije, javni pritisak na donosioce odluka i nosioce javnih funkcija da rade u interesu građana i bore se protiv korupcije, ključno je za hvatanje u koštac sa ovim društvenim fenomenom.

Sve organizacije civilnog durštva koje kroz ovaj javni poziv budu podržane, istovremeno će dobiti priliku da rade na daljnoj izgradnji vlastitih kapaciteta u pogledu borbe protiv korupcije i održivosti svojih organizacija, kroz treninge i usavršavanja planirana ovim projektom. Pored ovoga, selektovane organizacije će moći da učestvuju u programu  jačanja kapaciteta i obuka u oblasti nadzora nad procesom javnih nabavki, koje će organizovati i realizovati projekat USAID/BIH E-Governance. Ukupno posmatrano, kroz oba projekta (ACFC i E-governance), organizacije će tokom godine imati mogućnost učešća na 5-6 treninga.CILJEVI I TEME POZIVA

Tema ovog javnog poziva je monitoring javnih nabavki. U okviru ovog poziva biće dodjeljena sredstva (fiksni iznos granta) za provođenje antikorupcijskog monitoringa javnih nabavki, što podrazumjeva:

•    Permanentni, proaktivni monitoring javnih nabavki, kroz sve faze postupka javne nabavke
(planiranje i objava javne nabavke, pripremanje tenderske dokumentacije, ocjenjivanje ponuda, ugovaranje, realizacija ugovora, žalba na postupak javne nabavke, poništenje postupka javne nabavke) na temelju metodologije koja je definisana od strane ACFC partnera Udruženja CRMA i TIBiH;
•    Prikupljanje i unos monitoring podataka u interaktivnu online platformu “Pratimo tendere”
(pratimotendere.ba)
•    Pisanje izvještaja o rezultatima monitoringa

Nakon selekcije uspješnih aplikanata, Udruženje CRMA će obezbjediti obuku za provođenje monitoring metodologije i korištenje online platforme “Pratimo tendere” (pratimotendere.ba). Dobitnicima grant sredstava biće obezbjeđena edukacija i stručna podrška u provođenju aktivnosti.
 
FINANSIJSKI OKVIR

Ukupan iznos dostupnih grant sredstava u okviru ovog poziva je 30.000 USD.
Iznos pojedinačnog granta (fiksni iznos granta) u okviru ovog poziva je 6.000 USD.

Neprihvatljivi troškovi u okviru ovog poziva su:

-    Finansiranje religijskih aktivnosti
-    Međunarodna putovanja

-    Isplata naknada državnim/javnim službenicima za angažman u okviru projekta, a koji predstavlja njihove redovne profesionalne dužnosti i odvija se za vrijeme njihovog redovnog radnog vremena

-    Promotivne i/ili lobističke aktivnosti za političke partije, zvaničnike vlasti, religijske aktivnosti
-    Prikupljanje sredstava (fundraising)
-    Revolving kredita
-    Kreditiranje trećih strana
-    Servisiranje dugova i troškova izmirenja dugova (kamate)
-    Kupovina određene opreme ili imovine/motornih vozila, zemljišta, nekretnina
-    Troškovi nastali prije potpisivanja ugovora
-    Troškovi putovanja i/ili učešća na seminarima, konferencijama, studijskim posjetama,
-    kongresima (koja nisu povezana sa svrhom i ciljevima dodjele sredstava)PERIOD PROVOĐENJA I TRAJANJE PROJEKTA

Planirano trajanje projekata je osam (8) mjeseci, sa početkom u decembru 2020. /januaru 2021. i završetkom u avgustu 2021., a najkasnije do 15. septembra 2021. godine.KVALIFIKACIONI KRITERIJI

Prihvatljivi kandidati za ovaj poziv su organizacije civilnog društva (udruženja i fondacije) iz Bosne i

Hercegovine. Dodatni kvalifikacioni uslovi su:

-    dokazano iskustvo, vještine i reputacija u oblasti koja je relevantna za ciljeve i temu poziva

-    rješenje o registraciji organizacije kao dokaz pravnog statusa organizacije

Pojedinci, političke stranke, međunarodne i strane organizacije, vladine institucije nemaju pravo učešća na ovom javnom pozivu.
 
NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE APLIKACIJE

Aplikanti su obavezni da podnesu sljedeću dokumentaciju:

•    Prijedlog projekta (Aplikacioni formular)

•    Budžet (Excel sheet)

•    Rješenje o registraciji organizacije

Aplikacije se dostavljaju na jednom od zvaničnih jezika koji se koriste u Bosni i Hercegovini.

Nekompletne aplikacije, te aplikacije na neodgovarajućim obrascima, biće automatski odbijene.PODNOŠENJE APLIKACIJE

Aplikacije    se    podnose    isključivo    putem    online    platforme    za    apliciranje    dostupne    na    linku:

http://tender.protivkorupcije.ba/

Aplikacije podnijete na bilo koji drugi način (npr. email, pošta, fax, kurirska služba) neće se uzimati u razmatranje. Nekompletne aplikacije biće odbijene.

Rok za podnošenje aplikacija: 12.novembar 2020. do 16:00 časova
Sve aplikacije podnijete nakon roka biće automatski odbijene.

 

Dokumentaciju možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Poziv

Uputstvo za apliciranje

Aplikacioni formular