Saopštenje za javnost
Page printe-mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

16.12.2019

PROVEDENO ISTRAŽIVANJE POKAZALO GRAĐANI FBIH PODRŽAVAJU DA SE KUĆNI OTPAD KORISTI KAO RESURS I ALTERNATIVNO GORIVO

 U okviru kampanje „Otpad kao resurs i alternativno gorivo-RDF“ Centri civilnih inicijativa (CCI) proveli su istraživanje javnog mnijenja na temu kućnog otpada. Istraživanje je provedeno na temelju tri najvažnija principa u hijerarhiji upravljanja otpadom, princip prevencije, reciklaže i iskoristivosti. 

Što se tiče količine otpada koje domaćinstvo proizvede na dnevnom nivou rezultati su pokazali da građani Federacije BiH nemaju jedinstven stav i ne vode računa o količini otpada koji proizvedu u svom kućanstvu niti gdje taj otpad završava.

U pogledu razvrstavanja kućnog otpada u za to predviđene kontejnere, građani su bili konkretniji u svojim odgovorima. Interesanto je da je skoro isti procenat anketiranih domaćinstava, oko dvije trećine, i u gradu i selu koji su se izjasnili da ne razrvstavaju otpad jer ne postoje takvi kontejneri u njihovoj blizini. 

S druge strane, domaćinstva koja žive na selu značajno češće od onih u gradu ističu da ne žele razvrstavati kućni otpad (13% naprema 7%), kao i da svoj otpad pale ili ga razvrstavaju za vlastite potrebe (3% naprema 0,5%)

Oko petine domaćinstava (19%) razvrstava kućni otpad u za to predviđene spremnike, dok se 10% domaćinstava izjasnilo da ne žele to raditi

 Provedeno istraživanje pokazalo je da većina domaćinstava, podržava da se odpad počne koristiti kao alternativno gorivo, a sve manje da se odlaže na odlagališta. Sumarno prikazano, 73% anketiranih je za korištenje otpada kao alternativnog goriva, i to 44,9% pod uslovom da to bude isključivo po eklološkim standardima, a 28,1% su za ovu opciju u svakom slučaju.

Gradska domaćinstva češće od seoskih podržavaju korištenje otpada u industrijske svrhe u skladu sa ekološkim standardima (52% naprama 39%), dok seoska domaćinstva češće od gradskih ni u kom slučaju ne podržavaju ovakvo korištenje otpada (34% naprama 18%).

Oko četvrtine domaćinstava (27%) ne podržava korištenje otpada u industrijskom sektoru.

Postojeće općinske/gradske i regionalne deponije nemaju više kapaciteta za prihvat i odlaganje   proizvedenog komunalnog otpada u FBiH.  Procjenjuje se da u FBiH svake godine 750.000 tona neiskorištenog otpada završi na odlagalištima ili u prirodi. Potrebno je unaprijediti sistem upravljanja komunalnim otpadom, na način da se uvedu neke od alternativnih rješenja, po ugledu i praksu zemalja iz okruženja i EU.

Istraživanje javnog mnijenja provedeno je u sklopu  kampanje „Otpad kao resurs i alternativno gorivo-RDF“, kojom se želi upozoriti na problem odlaganja velikih količina komunalnog otpada, na moguće posljedice koje uzrokuje odbačeni i odloženi otpad u prirodu, kao i prijedlog smjernica za doprinos u rješavanju ovog problema poštivajući uspostavljeni sistem i hijerarhiju upravljanja otpadom. 

Istraživanje je provela agencija Custom concept na reprezentativnom uzorku na teritoriji Federacije BiH metom CATI. Istraživanje je provedeno tokom mjeseca novembra  2019.godine

 
naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina