Priča u fokusu
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

Izvještaj o radu Vlade i Parlamenta FBiH - TRI MJESECA DO KRAJA GODINE USVOJENO SVEGA 9 OD 90 PLANIRANIH ZAKONA. ČETVRTINA DOSAD REALIZOVANIH MJERA FEDERALNE VLADE ODNOSI SE NA „KADROVSKA PITANJA”

Parlament Federacije BiH godinama je bio najneefikasnija ili visoko u vrhu najneefikasnijih institucija vlasti u BiH. Više to definitivno nije. Dijelom zbog toga što je konkurencija u toj oblasti, u ovoj postizbornoj eskalaciji neodgovornosti, postala mnogo oštrija, a dijelom zato što je zaista došlo do izvjesnih pozitivnih pomaka u radu ove institucije. Ali još uvijek je to daleko od zadovoljavajućeg.

Dom naroda čitavo ovo vrijeme radi bez Programa rada. A Program rada Predstavničkog doma PFBiH za 2011. godinu, u formi prijedloga usvojen tek 26.07.

Pored, u poređenju sa prethodnim godinama, najdužeg kašnjenja u proceduri donošenja Programa rada (izuzmemo li 2007. godinu kada ovaj dokument uopšte nije usvajan), u prvih devet mjeseci 2011. godine bilježimo izuzetno nizak stepen njegove realizacije - Tri mjeseca prije isteka godine procedura je okončana za svega 9 od 90 planiranih zakona, odnosno usvojeno je tek 10% od ukupnog broja planiranih zakona u Programu rada za 2011. godinu.

Da bi apsurd bio veći, to je svega 17% (9 od 52) u odnosu na broj zakona planiranih za usvajanje u prvih 9(!) mjeseci 2011. godine, po Programu rada donešenom - na kraju 7.(!) mjeseca. Što pokazuje krajnje neodgovoran odnos i u kreiranju Programa i u njegovoj realizaciji.

Parlament FBiH, u periodu od 1.1. do 30.9.2011. razmatrao je ukupno 46 zakona, u različitim formama. Za njih samo 23 (9 iz Programa i 14 neplaniranih) je okončana kompletna procedura, odnosno usvojeni su, u obliku prijedloga, u oba doma Parlamenta FBiH, 1 je pao, a 22 su „u proceduri“.

Sličnost prvih godina aktuelnog i prethodnog mandata leži i u dominantnosti hitne i skraćene procedu-re donošenja zakona u odnosu na redovnu. Od ukupno 23 zakona usvojena u formi prijedloga u oba Doma Parlamenta FBIH u periodu od 01.01–30.09.2011. godine, 19 zakona je usvojeno po hitnom ili skraćenom postupku, a tek 4 po redovnom. Treba, međutim, istaći da je 10 od 15 zakona prihvaćenih u formi nacrta, upućeno je u javnu raspravu, što u prethodnom sazivu nije bila tako česta praksa.

Osvrćući se na individualnu aktivnost poslanika, ističemo da su 2 od 46, u ovih 9 mjeseci razmatranih zakona, na sjednicama Parlamenta FBiH, predložena od strane poslanika u Predstavničkom domu. Bilježimo i značajno amandmansko djelovanje u raspravama o Budžetu i prijedlogu njegovih izmjena. A ukupno 66 poslanika iz 9 političkih stranaka zastupljenih u Predstavničkom domu PFBIH, je u ovom periodu postavilo 351 pitanje u okviru 6 redovnih sjednica. U isto vrijeme, delegati Doma naroda, na 5 redovnih sjednica, postavili su 60 pitanja i pokrenuli 20 inicijativa. 

Napomenimo, na kraju, da je u Parlamentu Federacije BiH još uvijek aktuelan problem velikog broja neopravdano odsutnih sa plenarnih sjednica. Ovaj problem trebao je biti riješen instaliranjem sistema elektronskog glasanja, koji je podsjetimo, uz kompletnu obnovu sale Parlamenta FBiH, koštao 1.850. 000 KM. Međutim sistem nikada nije profunkcionisao. Čime se ne samo sprječava precizna evidencija neopravdano odsutnih sa sjednica, nego je, što je još bitnije, javnost uskraćena za informaciju o načinu izjašnjavanja poslanika o pojedinim pitanjima. Upornim ignorisanjem postojanja ovog problema dovodi se u pitanje ukupna transparentnost rada najvišeg zakonodavnog tijela u FBiH.

* * *

Nema sumnje da je ekonomska kriza složen problem, ali se dio odgovora na pitanje o trenutnom stanju u kome se nalazimo, svakako krije i u fokusu interesa i rada vlada u BiH. Skoro 23% od ukupnog broja do sada realizovanih mjera Vlade FBiH se odnosi na „kadrovska pitanja“. Usporedbe radi, u istom periodu, prvih mjeseci rada, prošli saziv je imao 5,7% mjera koje karakterišemo kao „kadrovska pitanja“, u odnosu na ukupan broj realizovanih.

S druge strane, broj realizovanih mjera koje su u izvjesnoj mjeri u vezi sa najznačajnijim problemima građana je 232, od ukupno 944 donešene, tj. 25%. Onih posebno značajnih, u ovom kontekstu, a donešenih u prvih 9 mjeseci 2011. godine je, pak, samo 11.

Prema Programu rada, nova vlada trebala je realizovati 308 mjera, a realizovala je 203. Ovih nerealizovanih 100 mjera, udruženi sa lošim planiranjem, koje je nesrazmjerno veliki dio obaveza smjestilo u zadnji kvartal godine, dovelo je do situacije u kojoj je 3 mjeseca do kraja godine, nerealizovano čak 60% Programa rada.

Po isteku trećeg kvartala 2011. godine, možemo konstatovati da je više od 50% godišnjeg plana realizovalo tek 6 ministarstava.

Nerealnost ispunjenja planiranih obaveza do kraja godine, naročito je uočljiva kod zakona, koji čine svega 2,6% od ukupnog broja do sada realizovanih mjera.

U 2011. godini Vlada Federacije BiH je, Programom svog rada, utvrdila obavezu donošenja 90 zakona. Tri mjeseca prije isteka tekuće godine, Vlada je utvrdila svega 23 zakona iz plana, odnosno 26% od godišnjeg plana.

Pri tome je tek 8, od ovih 23 realizovana, temeljnih zakona, a 15 su izmjene i dopune postojećih zakonskih rješenja.

Pored planiranih, u periodu januar – septembar 2011. godine Federalna vlada je utvrdila i 8 zakona van plana, čime dolazimo do sume od 31 zakona koliko je Vlada ukupno utvrdila za 9 mjeseci.

U sumi planiranih i neplaniranih najproduktivnije je bilo Ministarstvo finansija na čiji prijedlog je Federalna vlada utvrdila ukupno 9 zakona za isto toliko mjeseci 2011. godine. Trenutno najveće zaostatke u vidu 12 nerealizovanih zakona bilježimo kod Ministarstva energije, rudarstva i industrije (koje je utvrdilo tek 4 od 16 planiranih zakona), ali i Ministarstva rada i socijalne politike te Ministarstva pravde sa po 11 zakona zaostatka (po 2 utvrđena zakona od 13 planiranih).

Poredeći efikasnost u utvrđivanju zakona, aktuelne Vlade sa prethodnim sazivom, dolazimo do podatka da je u prvih 9 mjeseci 2007. godine Vlada Federacije BiH ukupno utvrdila 38 (planiranih i neplaniranih), a da je za isti broj mjeseci tekuće godine realizovano 31 zakon. 21% manje.

Kompletni izvještaji o radu Federalnih vlasti mogu se naći pod linkom "Monitoring".

naslov