CDG Grantovi
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

PREGLED ODOBRENIH PROJEKATA U OKVIRU PROGRAMA „CIVILNO DRUŠTVO I GRAĐANI“ U PERIODU 2008-2010. GODINA

1.
Nosilac projekta: Udruženje za istraživanje i organizacioni razvoj – RODA, Sarajevo
Partneri: Udruženje građana „Plava Sfera“, Banja Luka
Projekat: Doprinos nevladinog sektora razvoju sistema obrazovanja odraslih u BiH
Budžet: 135.000 KM
Period imlementacije: 1. april 2008 – 28. februar 2010. godine

Sažetak:

Svrha projekta jeste da doprinese pokretanju sistematskog pristupa obrazovanju odraslih, što podrazumijeva donošenje zakonskih regulativa i strateških dokumenata, kojima će se definisati način osnivanja, rada, finansiranja i nadzora rada ustanova za obrazovanje odraslih. Projekat će kombinovati istraživačke, promotivne i zagovaračke aktivnosti, koje će doprinijeti rješavanju problema u razvoju cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih što obuhvata njegovu zakonsku regulisanost, osnivanje ustanova za obrazovanje odraslih, osposobljavanje stručnog kadra za rad u ovim ustanovama, institucionalizaciju postojećih oblika obrazovanja odraslih i sistemsko usklađivanje obrazovnih ponuda i potreba tržišta rada s ciljem smanjenja nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini. Zakonsko regulisanje područja obrazovanja odraslih podrazumijeva, prije svega, usvajanje strateškog dokumenta "Strateški pravci razvoja obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini".


Kontakt:

Adresa: Kemal Begova 13; 71 000 Sarajevo; BiH
Tel: +387 333 560 530
E-mail: office@rod-a.com ; Web: www.roda-a.com

2.
Nosilac projekta: Udruženje građana EDA – Agencija za razvoj preduzeća, Banja Luka
Partneri: Fondacija „Mladi preduzetnici u BiH“, Sarajevo
Projekat: PRáVA ŠANSA (Prva za mlade, práva za vlade.)
Budžet: 79.231,00 KM
Period imlementacije: 1.april 2008 – 31. mart 2009. godine

Sažetak:

Ovaj projekat treba da doprinese uspostavljanju sistemske javne politike i instrumenata podrške (samo)zapošljavanju mladih, sa intenzivnom zagovaračkom i promotivnom komponentom. Kroz formiranje koalicione grupe za javnu politiku (ministarstava rada, omladine i finansija, predstavnici mladih i njihovih organizacija, te zavoda za zapošljavanje), nakon pripreme policy analize, razradiće se najefikasnija opcija javne politike i fonda za samozapošljavanje mladih. Svi outputi projekta (analiza, javna politika i prijedlog fonda) biće aktivno zagovarani i promovisani u cilju prihvatanja od strane nadležnih institucija u RS, a uporedo će o njima biti informisane i vlasti u FBiH (resorna ministarstva), radi podsticanja razrade i implementacije odgovarajućih rješenja na prostoru čitave BiH.


Kontakt:

Adresa: Ravnogorska 24, 78 000 Banja Luka, BiH
Tel: +387 51 300 241
E-mail: eda@edabl.org ; Web www.edabl.org

3.
Nosilac projekta: Udruženje Centar za humanu politiku, Doboj
Partneri: Udruženje Roma „EuroRom“, Tuzla
Projekat: Za bolji paket zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini
Budžet: 79.936,60 KM
Period imlementacije: 1.april 2008 – 31. mart 2009. godine

Sažetak:

Ovaj projekat ima za cilj da putem javnog zagovaranja doprinese uspostavljanju održivog i efikasnog procesa donošenja paketa osnovnih zdravstvenih usluga ili prava za sve korisnike obaveznog zdravstvenog osiguranja u BiH. Projektni pristup uključuje istraživanje problema paketa osnovnih zdravstvenih usluga ili prava, uspostavljanje partnerskog odnosa sa odgovornim institucijama u entitetima i Brčko distriktu za rješavanje ovog problema, zagovaračku i nedijsku kampanju i monitoring efekata kampanje zagovaranja rješavanja ovog problema.


Kontakt:

Adresa: Pijeskovi C2/68, 74 000 Doboj, BiH
Tel: +387 53 241 909
E-mail: chp@chpngo.org ; Web: www.chpngo.org

4.
Nosilac projekta: Udruženje građana “Lokalna inicijativa razvoja-LIR”, Banja Luka
Partneri: Udruženje građana „Milenium“, Srbac
Projekat: Bardača / Donja Dolina – zaštićeno područje
Budžet: 39.997,00 KM
Period imlementacije: 1. april 2008 – 28. februar 2009. godine

Sažetak:

Projeka je koncipiran kao kampanja javnog zagovaranja koja će doprinijeti povećanju procenta zaštićenih područja teritorije BiH, prema IUCN kategorizaciji. Kroz savremene tehnike javnog zagovaranja, medijski kampanju, kreiraje koalicije NVO-a i građana, promociju primjera dobre prakse, doprinijeće se proglašenju zaštićenog područja Bardača/Donja Dolna, uspostavljanje institucije koja će upravljati tim područjem, obezbjeđenju finansiranja i održivosti zaštićenog područja, te stvaranje mehanizama monitoringa i kontrole.


Kontakt:

Adresa: Petra Kočića 1c; 78000 Banja Luka, BiH
Tel: +387 51 329 750
E-mail: office@lir.ba ; Web: www.lir.ba

5.
Nosilac projekta: Centar za ekologiju i energiju Tuzla
Partneri: Udruženje inženjera opštine Banovići
Projekat: Zaštitimo Konjuh!
Budžet: 40.000,00 KM
Period imlementacije: 1.april 2008 – 30. april 2009. godine

Sažetak:

Kampanjom „Zaštitimo Konjuh!“ Centar za ekologiju i energiju (CEETZ), sa partnerskom organizacijom Udruženje inženjera opštine Banovići, namjerava deblokirati proces zaštite područja Konjuh planine, a time i poboljšati zakonski okvir u BiH u oblasti zaštićenih područja, što je važan segment procesa eurointegracija. Konkretnije, projektne aktivnosti su fokusirane na deblokadu procesa usvajanja Zakona o zaštiti dijela planine Konjuh, a projektni pristup uključuje aktivnosti javnog zagovaranja, rad sa formalnim i neformalnim grupama, građanima, medijima, firmama koje rade ili planiraju svoje aktivnosti sprovoditi na planiranom zaštićenom području, opštinskim i kantonalnim vlastima.


Kontakt:

Adresa: M. I Ž. Crnogorčevića 8, 75 000 Tuzla, BiH
Tel: +387 35 249 310
E-mail: ekologija@ekologija.ba ; Web: www.ekologija.ba

6.
Nosilac projekta: Ekološka udruga „Lijepa naša“, Čapljina
Partneri: NVO „Greenway“, Sarajevo
Projekat: Zaštićena područja u funkciji održivog razvitka
Budžet: 67.425,00 KM
Period imlementacije: 1. april 2008 – 31. jul 2009. godine

Sažetak:

Ovim projektom želi se doprinijeti povećanju površine pod zaštitom u BIH, prema IUCN kategorizaciji, za dodatnih 1,2% u odnosu na već proglašenu površinu od 0,9 % ili 52.928 ha. Konkrenije, kampanja javnog koalicionog zagovaranja biće fokusirana na područje Une, proširanje granica Parka prirode „Hutovo blato”,, te davanje podrške pokretanju incijative za uspostavu zaštite na lokalitetu “Jahorina – Bjelašnica”, kao i drugim aktivnostima koje će se provodit u Federaciji ili RS oko uspostave novih područja.


Kontakt:

Adresa: Ante Starčevića 43c, 88 300 Čapljina, BiH
Tel: +387 36 810 320
E-mail: marinko.dalmatin@tel.net.bai; Web: www.eulijepanasa.ba

7.
Nosilac projekta: Akademsko udruženje za zaštitu ljudi, imovine i prirodnih dobara "Ekologic", Banja Luka
Partneri: Udruženje građan "Eko Pliva", Jajce
Projekat: Koaliciono zagovaranje zakonske zaštite "Vrbaskog zaštitnog područja"
Budžet: 67.499,00 KM
Period imlementacije: 1.april 2008 – 30. septembar 2009. godine

Sažetak:

Ovaj projekta je koncipiran kao kampanja koalicionog zagoaranje za zakonsku zaštitu slivnog područja srednjeg dijela toka rijeke Vrbas, sa ekološkom zaštitom niza civilizacijskih vrijednosti grada Banjaluke i grada Jajca. Planirana javna kampanja obuhvata korištenje raspoloživih metoda i tehnika, usmerenih na prepoznavanje i buđenje motiva i svijesti ciljne publike, definisanje ubjedljive kampanjske poruke, izradu potrebne procesne dokumentacije, vođenje koalicionog zagovaranja, do pokretanja postupka od strane nadležnih organa na izradi nacrta zakona o proglašenju zakonom zaštićenog “Vrbaskog zaštićenog područja”, prema IUCN kategorizaciji.


Kontakt:

Adresa: Vidovdanska 37, 78 000 Banja Luka, BiH
Tel: +387 51 219 343
info@eko-logic.org ; Web: www.eko-logic.org

8.
Nosilac projekta: Udruženje "Inicijativa i civilna akcija – ICVA", Sarajevo
Partneri: Helsinški komitet za ljudska prava u BiH
Projekat: Kroz koaliciono zagovaranje do zdravstvene zaštite za sve
Budžet: 100.000, 00 KM
Period imlementacije: 1. januar 2009 – 30. april 2010. godine

Sažetak:

Kroz intenzivnu zagovaračku i medijsku kampanju projekat će ponuditi smjernice organima vlasti u BiH za zakonsko rješavanje osnovne zdravstvene zaštite, a koji će voditi ka harmonizaciji zaštite na teritoriju čitave BiH. Projektom se želi doprinijeti obezbjeđivanja zdravstvene zaštitu isključenih grupa građana kroz izmjene zakona (o zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti u oba entiteta) zasnovane na evropskim i međunarodnim standardima i osigurati dosljednu primjenu zakona u praksi. Projektni pristup podrazumijeva izradu policy analize, definisanje zajedničkog stava organizacija civilnog društva o potrebnim izmjenama u oblasti zdravstvene zaštite, zagovarčku i medijsku kampanju, sa ciljem iniciranja izmjene zakona koji regulišu oblast zdravstvene zaštite, te pokrenuti rasprave o izmjenama zakona u parlamentima i parlamentarnim komisijama, resonim ministarstvima i javnosti.


Kontakt:

Adresa: Radićeva 1/II, 71 000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 210 201
E-mail: icva@bih.net.ba ; Web: www.icva-bh.org

9.
Nosilac projekta: Udruženje Centar za humanu politiku, Doboj
Partneri: Udruženje doktora medicine privatne prakse RS, Banja Luka,
Asocijacija ljekara u privatnoj praksi u FBiH, Tuzla
Projekat: I javno i privatno
Budžet: 87.497,50 KM
Period imlementacije: 1. januar 2009 – 31. avgust 2010. godine

Sažetak:

Projekat ima za cilj da putem koalicionog javnog zagovaranja doprinese uspostavljanju politika i sistemskih rješenja koja će omogućiti zdravstveno osiguranim građanima jednak ili značajno poboljšan pristup javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama. Biće sprovedeno je istraživanje i kreiran izvještaj o stanju i ostvarenom napretku u pristupu osiguranih lica zdravstvenoj zaštiti u privatnom sektoru, sprovedena snažna medijska kamoanja (saopštenja, izjave, plakati, novinski oglasi i tv spotovi) sa ciljem informisanja javnosti, te vođena kampanje zagovaranja rješavanja projektnog problema prema nadlaženim institucijama o postojanju problema. U dugoročnom smislu realizacijom ovog projekta treba biti osiguran viši nivo institucionalne odgovornosti i rješenja koja će obezbijediti značajno poboljšan pristup zdravstvenim uslugama u privatnom sektoru osiguranim licima.


Kontakt:

Adresa: Pijeskovi C2/68, 74 000 Doboj, BiH
Tel: +387 53 241 909
E-mail: chp@chpngo.org ; Web: www.chpngo.org

10.
Nosilac projekta: Udruženje građana "EDA – Agencija za razvoj preduzeća", Banja Luka
Partneri: NVO Inea, Tuzla
Projekat: Prvi stan
Budžet: 89.982,00 KM
Period imlementacije: 1. januar 2009 – 15. maja 2010. godine

Sažetak:

Projekat treba da doprinese kreiranju efektivnih rješenja za podršku rješavanju stambenog pitanja mladih, koja uključuju kombinaciju fondova za namjenske kredite i drugih instrumentata podrške, kao što je podsticana stanogradnja. Partenrske organizacije EDA i INEA, kroz ovaj projekat namjeravaju stvoriti kritičnu masu javnog mnjenja, posebno kod mladih, koja će podstaći donosioce odluka da kreiraju efektivna i dugoročna rješenja i praktične instrumente podrške rješavanju stambenog pitanja mladih u BiH. Planirano je sprovesti detaljno istraživanje o stambenoj problematici mladih u BiH, te na osnovo toga pripremiti argumentacija I implementirati kampanju javnog zagovaranja i aktualizovati problem u javnosti.


Kontakt:

Adresa: Ravnogorska 24, 78 000 Banja Luka, BiH
Tel: +387 51 300 241
E-mail: eda@edabl.org ; Web www.edabl.org

11.
Nosilac projekta: Udruženje "Kult", Ilidža
Partneri: Omladinski savjet grada istočno Sarajevo;
Fondacija za kreativni razvoj, Sarajevo
Projekat: PUNA USTA MLADIH - Doprinos održivoj i institucionalnoj brizi o mladima kroz nova zakonska rješenja
Budžet: 71.000,00 KM
Period imlementacije: 1. januar 2009 – 31. decembar 2009. godine

Sažetak:

Projektom se želi doprinijeti unaprjeđenju pravnog okvira za omladinsko organiziranje, kroz usvajanje zakonskih rješenja na nivou FBiH i Brčko-Distrikta BiH, te unaprjeđenju provođenja postojećeg i nedavno izmijenjenog zakona u RS-u, prije svega na lokalnom nivou. Konkretnje, projektom će se navedena zakonska rješenja uputiti u parlamentarnu proceduru na usvajanje, a projektne aktivnosti usmjerene su na snažnu medijsku kampanju, pritisak javnosti i ključnih korisnika, te na podršku tokom cijelog procesa do usvajanja zakonskih rješenja.


Kontakt:

Adresa: Ul. 4. viteške brigade 34-36, 71 210 Ilidža, BiH
Tel: +387 33 778 778
E-mail: kult@mladi.org ; Web www.kultbih.org

12.
Nosilac projekta: Udruženje "Centar za razvoj i podršku" (CRP), Tuzla
Partneri: Omladinski komunikativni centar, Banja Luka
Projekat: Zašto čekati – neka obrazovanje kreira budućnost
Budžet: 80.037,67 KM
Period imlementacije: 01. januar 2009 – 19. februar 2010. godine

Sažetak:

Ovaj projekat cilja problem zabrinjavajuće niske stope upisa studenata na fakultete u BiH. U tom smislu, želi se mobilizirati šira javnost, a posebno organizacije članice koalicije „Traži više“ formirane u okviru ovog projekta, da se nakon nedavnog donošenja „Strateških pravaca razvoja obrazovanja u BiH sa planom implementacije za period 2008.-2015.“, preventivno djeluje, i putem koalicionog zagovaranja izvrši pritisak na izvršnu vlast i institucije zadužene za provođenje obrazovnog procesa da se donese „Plan provedbe hitnih mjera u prioritetnim oblastima u svrhu poticanja i podrške mladima za nastavak školovanja“. Donošenjem ovakvog dokumenta bi se doprinijelo ubrzanju provedbi važećih strategija na polju obrazovanja, što bi vodilo i povećanju stope upisa na fakultet za najmanje 2%, kao i povećanju učinkovitosti sistema obrazovanja.


Kontakt:

Adresa: Mihajla i Živka Crnogorčevića 1, 75 000 Tuzla, BiH
Tel: +387 35 364 320
E-mail: crp@bih.net.ba ; Web: www.crp.org.ba

13.
Nosilac projekta: Udruženje građana "Zašto ne", Sarajevo
Partneri: ACIPS, Sarajevo;
Fondacija "Ekipa", Sarajevo
Projekat: Stvorimo društvo znanja –dajmo šansu studiranju
Budžet: 40.294,23 KM
Period imlementacije: 1. januar 2009 – 31. oktobar 2009. godine

Sažetak:

Svrha ovog projekta je pokretanje lanca promjena vezanih za ubrzavanje procesa rješavanja problema nedovoljne stope upisa učenika na visokoškolske ustanove. U tom smislu, projektom će se identifikovati osnovni razlozi niske stope upisa na fakultete, kroz pravljenje analiza i studija o kapacitetima studiranja, postojećim kapacitetima i percepciji mladih, te kroz zagovaranje adekvatnih rješenja, uticati na porast broja upisanih, kao i podići svijest javnosti i ciljne skupine mladih o potrebi podizanja stepena upisa na fakultete kroz informativne i popularizacijske kampanje.


Kontakt:

Adresa: Envera Šehovića 10/2, 71 000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 618 461
E-mail: info@zastone.ba ; Web: www.zastone.ba

naslov