Istorijat
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

Počeci CCI-a vežu se za rad drugih međunarodnih organizacija u Bosni i Herecegovini koje se globalno identificiraju uz pojmove demokratizacije, nadgledanja izbornog procesa, jačanja trećeg sektora, kao što su National Democratic Institute (NDI), International Foundation for Electoral Systems (IFES), itd. Osnivačko jezgro CCI-a poteklo je upravo iz međunarodnih organizacija, gdje su vođeni višegodišnjim iskustvom, tokom 1998. i 1999. godine, domaći civilni aktivisti odlučili formirati prvu veliku, u pravom smislu, bosanskohercegovačku nevladinu organizaciju koja će u teritorijalnom i programskom smislu obuhvatiti cijelu zemlju i sve njene građane. Organizaciju koja će beskompromisno i aktivno zagovarati zaštitu ljudskih prava, sloboda, tolerancije i uvažavanja različitosti, odgovorno i transparentno upravljanje državom, odgovornu i participatornu ulogu građana u donošenju odluka, kao i uspostavljanje mehanizama za rast i razvoj domaćeg nevladinog sektora.

Već u ranim danima, CCI se lagano profilira u ono kako Edward Shils, jedan od najpoznatijih teoretičara civilnog društva, opisuje funkciju organizacija civilnog društva, a to je da se brinu za interese cijelog društva i staraju za zajedničko dobro.

CCI je u periodu 1999. – 2004. vodio aktivnosti i na organiziranju građana u lokalnim zajednicama u svrhu rješavanja akutnih problema, te, pokrenuo i uspješno realizirano nekoliko desetina lokalnih ili regionalnih kampanja, koje su utjecale na poboljšanje kvaliteta života desetina hiljada građana - kampanja koje su doprinjele jačanju neposredne demokratije, te omogućile prve velike uspjehe zagovaračkih inicijativa višeg nivoa, pokrenutih i vođenih od strane organizacija civilnog društva. CCI je radio na edukaciji formalnih i neformalnih grupa građana, pojedinaca i nevladinih organizacija, jačajući njihovu svijest o potrebi i načinima građanskog učešća u procesima odlučivanja na svim nivoima vlasti. Obučili smo i pomogli zainteresovanim grupama građana i NVO-ima u kreiranju i sprovođenju kampanja za rješavanje njihovih problema. CCI je kroz svoj rad uključio preko milion građana građana BiH.

U prvih nekoliko godina od osnivanja, CCI je također bio fokusiran i na monitoring izbornog procesa, pri čemu je bio lider tzv. građanskog nadgledanja izbora, što je uz tadašnje misije OSCE-a i drugih međunarodnih posmatrača bila garanacija fer i poštene izborne utrke i legitimiteta novoizabranih vlasti.

Postajući sve više i više uključen u politički život BiH i želeći da omogući građanima da uzmu učešća u izbornom procesu dok se angažman međunarodne zajednice na izbornim aktivnostima smanjivao, CCI je bila prva krovna organizacija koja je okupila mrežu od 310 nevladinih organizacija, i koja je organizovala kampanje domaćeg, nestranačkog posmatranja izbora u 2000. i 2002. godini. Kroz ove kampanje CCI je uključio više od 6000 volontera posmatrača i doprinio sprovedbi slobodnih i fer izbora u BiH.

CCI se tokom izvjesnog perioda svog razvoja i djelovanja koncentrisao na jačanje odgovornosti izabranih predstavnika i povećanje transparentnosti i korisnički orijentisanog rada predstavnika vlasti. Sve više CCI se okreće najvišim instancama vlasti utičući na javne politke i zastupajući interese građana.

U periodu 2002. – 2006. godina, nakon zaokruživanja legislativnog okvira za formiranje i rad nevladinih organizacija, rapidno raste njihov broj, kao i broj onih koji u svom opusu djelovanja iskazuju kompatibilne vrijednosti, interesovanja i ciljeve bliske onima za koje se CCI zalaže. S jedne strane, to će pomoći jačanju fronta organizacija civilnog društva koje sve više popunjavaju prostor između građanina i države, između politike i kapitala, te između problema i rješenja. S druge strane, dolazi do jačanja kooperacije, ali i konkurencije, unutar nevladinog sektora što u perspektivi vodi ka sektorskom specijaliziranju, profesionaliziranju i ekspertizi, što su neophodne osobine za adekvatno učešće u javnom životu i ispunjavanje vlastite svrhe.

U tom periodu, CCI postaje jedan od lidera sve glasnije i artikuliranije kritike aktuelnih vlasti na različitim nivoima, ali u isto vrijeme jedan od lidera partnerstva trećeg sektora sa institucijama vlasti i političkim strankama.

Neke od najznačajnih uspješnih kampanja zagovaranja uključuju:

2000 i 2002 – CCI je proveo kampanje domaćeg nestranačkog posmatranja izbora u BiH, te u svoje aktivnosti uključio preko 300 nevladinih organizacija i 9000 volontera

2003 - CCI je uspješno okončao kampanju za usvajanje Standardnih pravila za izjednačavanje mogućnosti osoba sa invaliditetom, koje je Vijeće ministara BiH ratifikovalo 30. juna 2003.godine.

2004 – CCI uspješno provodi kampanju za direktan izbor načelnika općina u FBiH, kojom je promijenjen Ustav FBIH i time omogućeno građanima da direktno biraju čelne ljude svojih općina

2004 – CCI je uspješno proveo kampanju za usvajanje Zakona o proglašenju Prokoškog jezera spomenikom prirode

2000 -2005 U gotovo svakoj općini, CCI je u saradnji s općinskim vlastima uticao na omogućavanje učešća građana u odlučivanju na lokalnom nivou, radeći na usvajanju različitih odluka na osnovu kojih se garantuje uticaj građana na proces budžetiranje putem instaliranje trajnih politika anketiranja građana na lokalnom nivou pri donošenju budžeta i drugih strateških dokumenata na nivou lokalne samouprave širom zemlje

2005 – 2005 – CCI je kreiraoanalizu o zakonskom okviru i tokovima novca od igara na sreću "Kuda ide novac od igaranasreću?", te pokrenuo inicijativu za izdvajanje dijela novca prikupljenog od oporezivanja i garan asreću za socijalne, humanitarne i slične namjene. U Republici Srpskoj, ova inicijativa ubrzo biva pretočena u Zakon.

2005 – U saradnji s Sudom BiH, CCI doprinosi izgradnji Mreže podrške Sudu BiH (nevladine organizacije, vladine agencije, religijske zajdenice, policijske snage, centri za socijalni rad...), čiji cilj je podržati Sud BiH u provođenju pravde promovišući vladavinu zakona, motivirajući građane da potraže informacije o radu Suda i uspostavljanje komunikacije između Suda i javnosti.

2002 -2006 – CCI ulaže napore u informisanje građana o njihovim zastupnicima u kantonalnim vlastima, nadležnostima i odgovornostima kantalnog nivoa vlasti, modelima građanskog učešća itd. putem štampanja i distribucije "Vodiča kroz kantonalnu vlast

2006 – CCI otvara prvu nepolitiziranu javnu diskusiju o glavnom gradu BiH. Nedefinirani status grada Sarajeva motivirao je CCI da provede istraživanje koje je osiguralo inicijalne argumente za naredne korake ka rješavanju tog pitanja.

2005. i 2006. postaju prelomne za novi kvalitativni iskorak CCI u nekoliko aspekata. Prvi od njih jeste taj da CCI, između ostalog, postaje i svojevrsna fondacija, tj. organizacija koja osigurava izvore finasiranja drugim NVO-ima. Tokom 2005. i 2006. na temelju platforme djelovanja pokreta GROZD, CCI, uz podršku međunarodnih donatora, pruža podršku za preko 20 projekata drugih NVO-a koji su bili fokusirani na zagovaranje i promociju Građanske platforme, na širenje koalicije GROZD, na traženje odgovornosti političkih stranaka u predizbornoj utrci, te na promociju biračkog prava i borbe protiv izborne apstinencije, kao i na djelovanje ka rješavanju ili umanjivanju dominantnih životnih problema poput siromaštva, nezaposlenosti, socijalne ugroženosti, lošeg položaja penzionera, mladih, izbjeglih i raseljenih, itd. Preko pola miliona potpisa podrške građana prikupljeno je u korist građanske platforme, što predstavlja najveću organiziranu i uspješno provedenu peticiju prikupljanja podrške, a ujedno i najlegitimniji dokument u zemlji.

2007 -2012 Nakon obećanja datog građanima da će raditi na monitoringu rada vlasti po pitanju rješavanja ključnih problema iz Građanske platforme, CCI uvodi i uspostavlja sistem monitoringa rada vlasti i njihove posvećenosti rješavanju ključnih problema građana. U sklopu svojih napora, pored tromjesečnog izvještavanja o radu državne, entitetskih i kantonalnih izvršnih i zakonodavnih vlasti, CCI u svojim izvještajima nudi i preporuke vlastima za poboljšanje odgovornosti, efikasnosti i efektivnosti, te preporuke vezane za neophodne korake u cilju ostvarenja poboljšanja životnog standarda u BiH.

2010 - CCI je tokom izborne kampanje za opce izbore u BiH osigurao građanima izvor relevantnih i objektivnih informacija o radu vlasti i pojedinaca koji su se ponovno kandidovali za izbore 2010.

CCI je tokom izborne kampanje putem šest emisija osigurao građanima medijski prostor za njihovo viđenje stanja u zemlji, radu vlasti, primanjima zaposlenih u institucijama, itd. CCI-jeve poruke plasirane tokom izborne kampanje dosegle su blizu 1 000 000 građana BIH Kao rezultat web stranice i rada na monitoringu institucije vlasti, politicke stranke u BiH nisu ponovo kandidovale oko 32% kandidata koji su u parlamentima imali mandat

2010 - CCI je predstavio web portal www.vlastibih.com i putem ove multifunkcionalne web alatke građanima, medijima i politickim subjektima omogućio da samostalno prate, porede i analiziraju rad institucija i pojedinaca i samostalno donose zaključke.

2010-2011 CCI objavljuje prvi sveobuhvatan i kvalitetno struktuiran dokument koji je postavio osnove za uspješno unaprijeđenje politika stipendiranja. Ponuđena je kriticka analiza postojece teorije i prakse u oblasti stipendiranja, zatim komparativna analiza budžetskih izdvajanja, te preporuke sa smjernicama za buduce djelovanje. U odnosu na period prije pokretanja kampanje, a u segmentu izdvajanja i broja stipendista zabilježeni su izuzetni pomaci. Na primjer, ukupan broj stipendista u 2010. je 20620 što predstavlja enormno povecanje u odnosu na 2007. kada je bilo samo 10730 stipendista. Zabilježen je i trend rasta izdvajanja za stipendiranje ucenika i studenata i u odnosu na 2007. sredstva su povecana za 121%.

2011 - U saradnji sa ekspertima, članovima Centrane izborne komisije BiH, organizacijama civilnog društva i medija, CCI je priredio sveobuhvatnu studiju o izbornom sistemu: „Izborni sistem BiH; Kritički osvrt i kompilacija izbornog zajonodavstva“

2010 -2011 CCI pokreće serijal TV emisija Nema više zeko rek'o, putem kojih „HRABRO" prepoznaje, istražuje i aktuelizira teme, pojave i apsurde našeg društva kroz priče običnih ljudi, te dolazi do onih najodgovornijih, traži odgovore i akciju u cilju rješavanja problema. Teme koje su obrađene uključuju korupciju u oblasti zdravstva, zapošljavanja, obrazovanja i druga pitanja poput šta plaćamo prilikom registracije vozila, uvođenja pretplatničkih karti za korištenje autoputa, besplatni konkursi za radna mjesta, sistem naplate komunalnih računa, itd.

2010 - Na inicijativu CCI-ja, Vlada FBiH usvaja Zakon o igrama na sreću (juni 2010.) kojim se omogućava organizacijama osoba sa invaliditetom i drugim organizacijama civilnog društva s istaknutom socijalnom, humanitarnom komponentom da imaju pravo aplicirati za sredstva prikupljena putem igara na sreću, što će poboljšati njihovu poziciju i povećati uticaj tih organizacija.

2010 - Na inicijativu CCI-ja, Vlada FBiH je usvojila Pravilnik o upravljanju plastičnom ambalažom n (Službene novine FBiH 83/10), što predstavlja prvi korak ka efikasnom i ekonomičnom upravljanju PET ambalažom.

2010 - CCI je uradio studiju "Obavezno srednješkolsko obrazovanje - Ambijent i perspektive", koja daje pregled obrrazovnog sistema u BiH te podsticaj kreatorima politika da razvoj i nove socijalne i ekonomske odnose temelje na znanju i kompetencijama građana. Na inicijativu CCI-ja, Kanton Sarajevo je uveo obavezno srednješkolosko obrazovanje u školskoj 2010/2011.

2010 - Na inicijativu CCI-ja, nakon što je BiH godinama bila jedina zemlja u regionu bez strateškog dokumenta rješavanja jednog od gorućih problema u zemlji - nezaposlenosti, Vijeće ministara BiH je 14. jula 2010. usvojilo strategiju zapošljavanja BiH.

2011- Na inicijativu CCI-ja, Vlada Republike Srpske 24.03.2011. usvaja strategiju zapošljavanja RS te u septembru iste godine usvaja Akcioni plan zapošljavanja, koji je postao obavezujući akt koji daje smjernice i izadatke za različita ministarstva u pogledu djelovanja na povećanje zaposlenosti u RS

2011 - U saradnji sa ekspertima, članovima Centrane izborne komisije BiH, organizacijama civilnog društva i medija, CCI je priredio sveobuhvatnu studiju o izbornom sistemu: „Izborni sistem BiH; Kritički osvrt i kompilacija izbornog zajonodavstva“

2011 - CCI otvara pitanje potrebe za reforomom politike zapošljavanja, s akcentom na ulozi zavoada za zapošljavanje te ubrzavanju pokretanja reforme radnog zakonodavstva tj. Zakona o radu FBiH

2011 - CCI pokreće informativnu kampanju o borbi protiv korupcije u zdravstu i pravima pacijenata i građana u skladu s važećim zakonima iz oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja u BiH. Inicira saradnju sa zdravstvenim ustanovama širom zemlje insisitirajući na usvajanju Pravilnika o borbi i prevenciji korupcije u skladu sa Strategijom za borbu protiv korupcije BiH. Zaključno s 2012. godinom, 45 zdravstvenih ustanova je usvojilo Pravilnik.

2011 - CCI pokreće kampanju za smanjenje upotrebe plastičnih kesa u BiH

2012- CCI pokreće internet televiziju InicijativaTV (www.inicijativa.tv) u cilju educiranja i informisanja javnosti u BiH o ključnim problemima bh. društva, s namjerom da doprinese boljem razumijevanju rada organizacija civilnog društva u BiH, te uspostavi partnerstva između građana, NVO sektora i vlasti u BiH.

2012 - CCI pokreće prvi virtuelni parlament u zemlji www.virtuelniparlament.ba, vrituelnu građevinu sa više od 16 skupštinskih sala, 600 poslaničkih kancelarija... Virtuelni parlament nudi članovima parlamenata u BiH mogućnost komuniciranja s građanima, dok, s druge strane, građanima nudi priliku da steknu uvid u rad parlamentaraca i direktno se uključe u procese odlučivanja.

2004 -2012 - CCI istražuje stanje učešća građana u odlučivanju u BiH, osvrčući se na pravni okvir i iskustva građana u vezi očešća u odlučivanju na lokalnom nivou. Procjenjujući percepciju i iskustva građana i javnih službenika prema kriterijima, pravnom okviru i praksi, CCI daje ocjenu godišnjeg napretka uticaja građana na odlučivanje.

naslov