Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

08.05.2012

NOVI PRAVILNIK O AMBALAŽNOM OTPADU PROTIV INTERESA FBIH

Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u Federaciji BiH, čija je primjena započela od 1. januara 2012.g., ima toliko manjkavosti da je moguće da, umjesto konačnog rješavanja ogromnog problema nagomilanog otpada, doprinese daljnjem pogoršanju stanja u ovoj oblasti.

I ovaj, kao i niz dosadašnjih propisa, rezultat je netransparentnog i neprofesionalnog načina donošenja vrlo važnih provedbenih propisa iz oblasti okoliša u FBiH, a što je već duža praksa Ministarstva okoliša i turizma FBiH.

Većina zainteresiranih strana: proizvođači ambalaže u FBIH, komunalna preduzeća, ekološke organizacije, Fond za zaštitu okoliša, CCI, prije donošenja novog  propisa, uputili su svoje primjedbe na tekst Pravilnika s namjerom da se tekst unaprijedi, što se nažalost nije dogodilo, čime je Ministarstvo umjesto doprinosa rješenju, proizvelo nove probleme.

Nejasna uloga Fonda za zaštitu okoliša FBIH, nejasna visina i način plaćanja naknada od strane proizvođača i distributera, nepostojanje baze podataka-registra  proizvođača i distributera u FBiH, nejasna uloga komunalnih preduzeća u lancu zbrinjavanja, te zanemarena uloga potrošača, samo su neke od primjedbi koje nisu uvažene ili pojašnjene.

Resorno ministarstvo je svu odgovornost prebacilo na budućeg „Operatera sistema“, a da pri tome nije definiran adekvatan kontrolni mehanizam ispunjenja zadatih ciljeva u smislu količine ambalaže koju traba zbrinuti, bez jasnih rokova i sankcija za prekršioce, tako da je gotovo sigurno da vidljivih rezultata zbrinjavanja ambalažnog otpada, neće biti ni 2012.godine.

U isto vrijeme, BiH godišnje gubi preko 20 miliona KM koliko bi reciklaža ambalažnog otpada donijela entitetskim Fondovima za zaštitu okoliša, kao i otvaranje stotina novih radnih mjesta u ekološkoj djelatnosti, što nije moguće bez donošenja adekvatnih propisa. 

Kako u Republici Srpskoj i Distriktu Brčko nije donesen sličan provedbeni propis, proizvođači i distributeri u FBIH su dovedeni u neravnopravni položaj, narušeno je jedinstveno tržište BiH, te kako nije jasna uloga svih u lancu zbrinjavanja ambalažnog otpada, od Ministarstva za okoliš tražimo da preispita proceduru i tekst provedbenog propisa, te da prihvati sugestije i mišljenja proizvođača, distributera i svih drugih zainteresiranih strana, a ne da radi protiv interesa Federacije BiH i njenih građana.

Za više informacija molimo da kontaktirate Zorana Adžaipa, voditelja kampanje, na 063 335 115 ili zoran.adzaip@tel.net.ba

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina