Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

16.05.2012

Vlada i Skupština ZDK se utopili u atmosferu opšte neodgovornosti Skoro polovina mjera koje je razmatrala Vlada su bili zaključci i odluke koje se odnose na izdvajanje sredstava iz Budžeta. S druge strane, na zakone otpada svega 2% od ukupno realizov

Zeničko-dobojski kanton jedan je od 5 kantona u Federaciji BiH, koji nije usvojio Budžet,  do kraja 2011. što je njegova zakonska obaveza, nego ni do prestanka važenja Odluke o privremenom finansiranju, odnosno ni do kraja prvog kvartala ove godine. ZDK se tako utopio u ozračje opšte neodgovornosti bh. vlasti, koja krše čak i vlastite zakone i dokumente koji regulišu njihov rad. Ugrožavajući, pritom, normalno funkcionisanje zajednice i dalje pogoršavajući kvalitet života građana.

Na žalost, propuštena je prilika da ZDK bude pozitivan primjer. Naime, Vlada ZDK je utvrdila nacrt Budžeta u septembru 2011. godine, kada je bila jedna od rijetkih institucija koje su na vrijeme počele kreirati Budžet, a Skupština ZDK isti razmatrala i prihvatila na sjednici održanoj 19.10.2011. No, i pored toga, Budžet, ipak, nije usvojen do kraja godine, a ni do kraja prvog kvartala 2012. nego tek 7 mjeseci nakon utvrđivanja nacrta. 

Slična situacija je i sa godišnjim programima rada. Za 2012. godinu, program rada na vrijeme, odnosno prije početka godine, donijeli su jedino Skupština TK i Vlada Federacije. Ostalih 20 vlada i skupština su ili kasnile ili još uvijek nisu donijele programe svog rada u ovoj godini. Vlada i Skupština ZDK spadaju među one koji su kasnili. S druge strane, usvojivši svoj program rada za 2012. sa jednomjesečnim zakašnjenjem, krajem januara, Skupština ZDK, iako je prekršila svoj Poslovnik o radu, ostvarila je značajno poboljšanje u odnosu na dosadašnju praksu, s obzirom da je u posljednjih pet godina godišnji program rada Skupštine gotovo svaki put usvajan u aprilu.

Rezultati rada i Skupštine i Vlade ZDK, u prva tri mjeseca 2012. godine, prilično su skromni.

Skupština ZDK je u prva tri mjeseca 2012. godine održala dvije sjednice i započela treću, prekinuvši je nakon treće tačke dnevnog reda. Za tri mjeseca razmatrano je svega 15 tačaka dnevnog reda. Usvojena su 2 prijedloga i 1 nacrt zakona. A rad na sjednicama je trajao ukupno 19,5 sati, što znači da su poslanici u radu na sjednicama proveli u prosjeku 6,5 sati mjesečno.

Za vremenski ekvivalent jednog nepunog radnog dana mjesečno i 5 razmatranih tačaka dnevnog reda u tom danu, građani ZDK su svojim poslanicima, samo na ime naknada, u prva tri mjeseca ove godine, isplatili cca 105.000 KM.

U periodu od 01.01. do 31.03.2012. godine, održano je 15 sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona, u, ukupno, 22 zasjedanja, oscilirajućeg intenziteta – 3 u januaru, 11 u februaru i 8 u martu. Na sjednicama je realizovano 236 tačaka dnevnog reda, što je, u prosjeku, 11 tačaka po zasjedanju. 

Poredimo li početke druge godine mandata aktuelne i prethodne vlade, vidjećemo da u količini odrađenog posla nema bitne razlike. Aktuelna Vlada do kraja prvog kvartala o.g. održala je 1 redovnu sjednicu više, dok je broj razmatranih tačaka gotovo identičan.

Samo premijer i 10 ministara, građane ZDK su, u prva 3 mjeseca 2012, samo za neto plate, koštali: 183.629 KM.

I Skupština i Vlada ZDK bilježe krajnje lošu realizaciju programskih obaveza.

Od 18 mjera, koliko ih je, Programom rada Skupštine ZDK, planirano za prva tri mjeseca u 2012. godini, usvojeno ih je 10, odnosno 55,5%. Što je relativno nizak procenat u odnosu na rezultate iz prethodne godine. 

Gotovo je identičan procenat realizacije obaveza Vlade – od 47 mjera planiranih za realizaciju u prvom kvatalu, utvrđeno je 26, odnosno 55,3%.

Pri tome, skoro polovina mjera koje je razmatrala Vlada su bili zaključci i odluke koje se odnose na izdvajanje sredstava iz Budžeta. S druge strane, na zakone otpada svega 2% od ukupno realizovanog u ovom periodu.

I Skupština i Vlada su drastično smanjile obim planiranih zakona, u odnosu na prethodnu godinu.

Dok je u 2011. godini Skupština ZDK planirala 24 prijedloga zakona i 15 nacrta, u 2012. planirano je svega 9 prijedloga i 6 nacrta. Manje nego ih je nerealizovanih ostalo u prošlogodišnjem planu.

Vlada je, opet, za 2012. godinu planirala je donošenje 10 prijedloga zakona, uz 6 nacrta, što je više nego duplo manje u odnosu na prvu godinu mandata.

Zanimljivo je da je dio zakona koji su bili planirani, ali nisu realizirani prošle godine, naprosto „nestao”, odnosno da, iako nisu realizirani u prethodnoj godini, nisu uvršteni u program rada za ovu.

Realizacija zakona je još niža od ukupne. Za prva tri mjeseca 2012., Vlada ZDK je utvrdila tek 2 od 6 planiranih prijedloga zakona (33%), a u Skupštini ZDK nije usvojila jedini prijedlog zakona planiran za realizaciju u prvom kvartalu (0%).

Kad govorimo o individualnoj odgovornosti - ni činjenica da su u prvom kvartalu 2012. godine održane samo tri sjednice, od kojih je jedna prekinuta nakon treće tačke dnevnog reda, nije bila dovoljna da svi poslanici budu prisutni na svim zasjedanjima. Bilo ih je čak 10 (od 35 ukupno) koji su izostali sa nekog od zasjedanja ili su sjednicu napustili prije kraja. 7 poslanika Skupštine ZDK, do kraja marta nisu postavili ni jedno pitanje niti pokrenuli inicijativu. A još više je onih koji ni jednom nisu uzeli učešće u raspravama na sjednicama Skupštine ZDK u prvom kvartalu 2012.

Kada je u pitanju realizacija programa rada po ministarstvima, maksimalan procenat realizacije programa rada imala su tri ministarstva u Vladi ZDK - Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo finansija i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjegllice. Na suprotnoj strani su Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, koje je ostvarilo realizaciju programa rada od 33%, Ministarstvo za boračka pitanja 25%, te, Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo za privredu, koja nisu realizovale ni jednu od planiranih mjera i Ministarstvo za pravosuđe i upravu, koje, za prva tri mjeseca 2012. godine, nije planiralo usvajanje ni jedne mjere.

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina