Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

06.02.2013

SIROMAŠAN PROGRAM RADA VLADE ZDK I PAD EFIKASNOSTI U RADU SKUPŠTINE NEDOVOLJNI ZA RJEŠAVANJE KONKRETNIH PROBLEMA GRAĐANA I PRIVREDE ZDK

Strateški ciljevi Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu prema Programu rada Vlade bili su rješavanje konkretnih potreba građana i privrede Kantona te istrajavanje na dosljednom sprovođenju Programa mjera štednje Vlade Zeničko-dobojskog kantona. Međutim, podaci ne pokazuju da su vlasti ZDK  imale puno uspjeha u rješavanju problema sa kojima se građani susreću, posebno ako uzmemo u obzir da je ukupan broj zaposlenih u mjesecu novembru 2012. godine[1] na području Kantona manji za 5% u odnosu na novembar 2011. godine.

I pored ozbiljnog dugogodišnjeg problema nezaposlenosti u ZDK,  kao i činjenice da u ukupnom broju nezaposlenih lica Federacije BiH u mjesecu decembru, ZDK  učestvuje sa 18%, vlasti ZDK tokom 2102. nisu usvojili planirane strateške dokumente, od kojih je jedan i Strategija zapošljavanja 2012.-2016. U praksi su primjetni i propusti u poštivanju već usvojenih strategija, kao na primjer, Strategije razvoja ZDK, Strategije omladinskih politika.

Navedenom se može dodati i to da je po pitanju realizacije programa rada za 2012. Vlada  ZDK ostvarila 80%  tj. 125 od planiranih 156 mjere, što je pad i u odnosu na devetomjesečni period, kada je stepen realizacije iznosio 89%.

Siromašni program rada Vlade za 2012. godinu je sadržavao donošenje svega 12 zakona, od kojih je realizovano 10.  Prema vrsti mjera koje je razmatrala Vlada u toku 2012. godine, 48% se odnosilo na zaključke i odluke koje se odnose na izdvajanje sredstava iz Budžeta. Još 35% otpada na izvještaje, informacije, rješenja i zaključke, dok 1% otpada na zakone o otpadu.

Praksa kašnjenja u usvajanju programa rada i budžeta i samim tim kršenja Poslovnika o radu nastavljena je i 2012., jer niti Vlada ni Skupština nisu ispunile svoju poslovničku obavezu i usvojile program rada do kraja 2012. godine.

Skupština ZDK planirala je u 2012. godini realizaciju 85 mjera, što je u odnosu na prvu godinu mandata ovog saziva, kada je planirano 118 mjera, smanjenje od 28%.U odnosu na 2011. godinu, kada je planirano usvajanje 24 prijedloga zakona, poslanici u Skupštini ZDK u 2012. godini planirali su usvajanje samo 10 prijedloga zakona.

Kada je u pitanju realizacija Programa rada, od 85 mjera razmatrano je 70 mjera, što čini 82% od ukupno planiranog. Prema vrstama mjera, najveći broj mjera koje je usvojila Skupština ZDK odnosio se na izvještaje (27%),  odluke (20%) i  informacije (17%).

U periodu januar – decembar 2012. godine, poslanici u Skupštini ZDK postavili su ukupno 220 poslaničkih pitanja i pokrenuli 42 inicijative. Najveći broj poslaničkih pitanja i inicijativa imao je Hasan Handžić (SBiH)  ukupno 28, slijede Jasmin Imamović (SDA) sa 18, Harun Drljević (BPS) i Almedin Aliefendić (SDA) sa po 15,  Emina Huseinspahić (SBB), Meldina Ugarak (SBB) i Zaim Imamović (slobodni poslanik) sa po 14 pitanja i inicijativa. 

Poslanik koji do kraja godine nije postavio ni jedno pitanje ili inicijativu je Majid Unkić (SDP), a poslanik koji ni jednom nije uzeo učešće u raspravama na sjednicama Skupštine ZDK u toku 2012. godine je Toni Pendić (NS RzB).[1] U momentu izrade monitoring izvještaja nisu bili dostupni podaci o broju zaposlenih za decembar 2012.

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina