Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

11.09.2018

“REVIZIJA JAVNIH INSTITUCIJA U BIH-NEISKORIŠTENI POTENCIJAL“

Danas je u Sarajevu održana Konferencija „Revizija javnih institucija u BiH-neiskorišteni potencijal“-dvije godine poslije, u  organizaciji Centara civilnih inicijativa (CCI). Svha konferencije je da se napravi presjek dosadašnje realizacije preporuka sa održanog Okruglog stola 27.10.2016. godine, s ciljem utvrdjivanja poteškoća i problema u implementaciji istih, te prepoznaju dodatne preporuke kojima bi se unaprijedile postojeće prakse po pitanju preuzimanja uloge i postupanja svih odgovornih i nadležnih aktera u procesu provođenja revizije na svim nivoima vlasti u BiH.


Centri civilnih inicijativa (CCI) su prije dvije godine kreirali Analizu „Revizija javnih institucija u BiH-neiskorišteni potencijal“ u kojoj su inkorporirani prijedlozi, komentari i sugestije predstavnika revizorskih institucija, nadležnih parlamentarnih/skupštinskih komisija, ministarstava, tužilaštva, NVO i drugih uključenih, koje su pristigle nakon tematskog Okruglog stola održanog 27.10.2016.godine na kome je predstavljena navedena Analiza.


„Nakon dvije godine određenih pozitivnih promjena ima, pa tako VRI FBIH ima usvojenu Strategiju razvoja 2017 - 2020, u izradi je nova komunikacijska strategija VRI koja bi trebala unaprijediti i komunikaciju i saradnju sa eksternim relevantnim akterima, uključujući medije, nevladine organizacije i civilno društvo, povećan je broj realizovanih revizija učinka kod svih VRI, učestaliji su sastanci revizora i tužilaca, revizori u kontinuitetu rade na razmjeni iskustava sa revizorima zemalja okruženja i EU, itd. Međutim, većina zabrinutosti i ne tako dobrih pokazatelja koje smo istakli u analizi iz 2016. godine nije se značajnije promjenila tokom protekle dvije godine.„ - naveo je Denis Telić, projekt menadžer CCI-a


 „Medjunarodni standardi i relevantni akti Medjunarodnog kongresa vrhovnih revizijskih institucija nas upućuju na saradnju sa organizacijama civilnog društva, zato smo se mi rado odazvali inicijativi CCI i dali svoje komentare na njihovu analizu. Smatramo da analiza u najvećoj mjeri detektuje probleme u sistemu, mada se naravno ne slažemo sa pojedinim zaključcima. Ipak, veći dio preporuka koji se odnosio na naš ured smo realizirali. Formirali smo registar preporuka koji je dostupan na web-stranici, sa SIGMA-om radimo na komunikacijskoj strategiji koja će uključiti i mogućnost uključivanja gradjana u izbor tema, povećano je izvršenje Budžeta na 94%, Koordinacioni odbor se redovno sastaje. intenzivirana je saradnja sa Tužilaštvom kroz projekat USAID-a. Mi smo uvijek otvoreni za saradnju i za konstruktivne prijedloge i sugestije.“-naveo je Jasmin Pilica, zamjenik glavnog revizora Ured za reviziju institucija BiH, jedan od panelista na Konferenciji.


„Iskorištenost potencijala javne revizije institucija u BiH značajno ovisi od uključenosti mjerodavnih tijela za provodjenje zakona u podizanju svjesti i stepena odgovornosti rukovodilaca organa. U zemlji u kojoj se presude Ustavnog suda ne provode, preambiciozno je očekivati da preporuke revizije imaju bolji status nego danas. Dok god tužilaštvo po službenoj dužnosti ne poćne štititi institucije države i njihov rad od neodgovorne politike imati ćemo stanje djelimične anarhije.“-istako je Aner Žuljević, drugi panelista Konferencije koji je učešće uzeo ispred Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju u  Parlamentu  Federacije BiH


Okupljanjem ključnih aktera, predstavnika vrhovnih revizorskih institucija u BiH, predstavnika parlamentarnih/skupštinskih komisija za finansije, budžet i reviziju, ministarstava finansija, predstavnika nadležnih tužilaštava za postupanje po nalazima iz revizorskih izvještaja, predstavnika medija, te predstavnika nevladinih organizacija i međunarodnih institucija u BiH, na ovoj konferenciji i sličnim događajima, su dobar način da se kroz otvoreni dijalog svih ključnih aktera, doprinese boljem razumijevanju i preduzimanju neophodnih koraka i potrebe sinergijskog djelovanja svih relevantnih subjekata na putu jačanja pozicije revizije, te definiše dalje postupanje i efikasno djelovanje u pravcu zagovaranja realizacije ključnih preporuka, zaključeno je na današnjoj Konferenciji.


naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina