Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

26.03.2010

VIŠE RAZGOVORA – MANJE DOGOVORA

Vlada KS je u 2009.g. od planiranih 305 mjera realizovala tek 244 ili 80%. U poređenju sa 2007. i realizacijom od 89%, te 2008. sa 81,3%, očigledan je pad realizacije Programa rada. Nadalje, u poređenju sa 2008. godinom, tokom prošle godine, Vlada KS je zasjedala 33 puta više i u zasjedanjima provela 169 sati više, ali su na dnevnom redu bile 162 tačke manje, u okviru kojih je razmatrano 525 akata manje. Ovo ukazuje na činjenicu da je više vremena potrošeno na polemike i da se teško postizao dogovor po pojedinim pitanjima, tako da je utrošeno više vremena, a razmatrano manje mjera, što je dovelo do pada efikasnost rada Vlade.

Teme na kojima je došla do izražaja politizacija, neefikasnost Vlade i nestabilnost vladajuće koalicije jesu budžet, rebalans budžeta, DOB - dokument okvirnog budžeta 2010. – 2012. god., što je dovelo do krize vlasti u KS i nedonošenja budžeta za 2010. godinu u zakonom predviđenom. Takođe, neopravdano mnogo vremena je potrošeno na donošenje odluka o imenovanjima direktora osnovnih i srednjih škola, te članova školskih odbora. Ova činjenica govori o visokom nivou politizacije obrazovnog sistema, te opravdanosti inicijative o neposrednom izboru direktora osnovnih škola od strane roditelja i uposlenika, što je predviđeno Programom rada vlade za 2010. godinu.

Kada je u pitanju Skupština KS, zabilježeno je povećanje stope realizacije Programa rada sa 77% u 2007. preko 78,4%  2008. do 81,6% u 2009. godini. Realizacija programa rada Skupštine od 81,6% i Vlade od 80% je ohrabrujuća činjenica ako posmatramo druge kantone, ili pak državni i federalni nivo vlasti. S druge strane, poražavajuća je činjenica da se svake godine ponavlja praksa da se nerealizovane obaveze iz programa rada prenose u naredni program kao nove mjere, a ustvari su nerealizovane mjere iz prethodnih godina.

Takva situacija je najizraženija u pogledu zakona. U 2009. godini planirano je donošenje 29 zakona od kojih je 13 preneseno iz 2008.godine. Usvojeno je samo 9 zakona iz programa i 7 van programa rada.

Poslanici koji su u okviru tačke poslanička pitanja i inicijative, za 12 mjeseci postavili samo po jedno pitanje ili pokrenuli samo jednu inicijativu su Ahmed Mašić (SBIH), Amir Zukić (SDA), Sabahudin Delalić (SDA), Emir Baraković (SBIH). Zastupnica Amela Efendić (SBIH) nije učestvovala ni u jednoj raspravi po tačkama dnevnog reda. Interesantan je podatak da je 9 poslanika (ili procentualno njih 26%) postavilo i pokrenulo 54% pitanja i inicijativa.

Najveći procenat realizacije programa rada u Vladi KS je ostvario ministar stambene politike Čedomir Lukić (100%), ali s malim brojem planiranih mjera (11), te Ministar zdravstva Mustafa Cuplov sa 96% realizacije, s tim da je ovo ministarstvo ujedno i planiralo najveći broj mjera (51). Ministar saobraćaja Mihajlo Krmpotić imao je najskromniju realizaciju programa rada od 53%.

Sumirano, prosta dvostranačka koalicija, značajni prihodi i centralna pozicija Sarajevskog kantona, diktiraju očekivanja da ova Vlada i Skupština budu dobri primjeri efikasnosti i uspjeha, što, za ovaj saziv Vlade i Skupštine, ne možemo reći. Intenziviranje međustranačkih obračuna, pretjerana politizacija niza pitanja, bijeg od odgovornosti, preuranjene predizborne kalkulacije, donošenje budžeta bez javne rasprave, itd., ovom sazivu Vlade i Skupštine KS sve više uskraćuju legitimitet zastupanja interesa građana. 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina