Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

28.07.2011

Prezentacija izvještaja o rezultatima monitoringa rada Vlade i NS RS u prvoj polovini 2011. godine - U prvoj polovini godine usvojeno 18 zakona. A za drugu polovinu ostalo da se usvoji 85! Poslanici na odmoru.

U odnosu na prethodni saziv Vlade RS, koji je u prvoj postizbornoj godini razmatrao oko 34 tačke dnevnog reda u prosjeku po održanoj sjednici, Vlada RS pod rukovodstvom Aleksandra Džombića, obavlja čak 35% više posla i, na početku svog mandata, razmatra 46 tačaka dnevnog reda po održanoj sjednici. Pri tome se i sastaje češće, a njen predsjednik ne odsustvuje sa sjednica tako često, kao što je to bio običaj njegovog prethodnika (odnos je čak 11 izostanaka u prvoj polovini 2007. naspram svega 2 iz 2011.). A i ponuđeni program je realniji.

Vlada RS je, inače, ponovo zakasnila sa usvajanjem Programa rada, u odnosu na svoju poslovničku oba-vezu. Letimičan pogled na dosadašnju praksu, ukazuje na to da problem nije vezan za izbore i kašnje-nja u konstituisanju vlasti, nego da je kašnjenje, u ovom kontekstu, naprosto pravilo u ponašanju.

Vlada RS, u potpunosti je završila posao na 45% planiranih zakona (24 od 53), a na još 32% njih (17 od 53) posao je završen djelimično, utvrđivanjem u obliku nacrta, dok 22,6% (12 od 53) zakona, planiranih za realizaciju u prvoj polovini godine, Vlada nije realizovala ni u kom obliku.

Vlada RS utvrdila je, u ovom periodu, i 9 zakona koje nije planirala Programom rada. 8 od njih je utvrđeno u formi prijedloga dok je 1 zakon sa završetkom juna 2011. ostao u formi nacrta zakona.

Najveći problem, u radu aktuelne Vlade, je što je od ukupnog broja usvojenih tačaka dnevnog reda tek 15% u vezi sa životnim problemima “običnih” građana. Pri tome je broj mjera koje bi zaista mogle učiniti život građanima u RS kvalitetnijim u 2011. godini, u periodu do 30. juna 2011. godine bilo tek 2,6%, što je manje čak i od postotka koji je ostvarivao raniji saziv Vlade RS.

Najveću efikasnost u realizaciji ukupnih planiranih aktivnosti, u proteklih pola godine, pokazalo je Ministarstvo unutrašnjih poslova - 62%. Iznad 50% su još samo Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite i MULS. Najslabiju realizaciju bilježe Ministarstvo za ekonomske odnose, Ministarstvo saobraćaja i veza, Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica i Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva – svi ispod 30%.

Vlada RS, kašnjenjem u realizaciji svojih obaveza, (od usvajanja Programa do kašnjenja u usvajanju planiranih mjera), negativno utiče na efikasnost NS RS, odnosno, prije svega na stepen ispunjavanja njenih programskih obaveza.

Narodna skupština Republike Srpske je usvojila Program rada za 2011. godinu, tek 23.03.2011. Kako je, Poslovnikom o radu, donošenje Programa rada Skupštine direktno vezano za donošenje Programa rada Vlade, s obzirom da je Vlada svoj Program rada donijela sa zakašnjenjem, došlo je do situacije da je NSRS gotovo čitav prvi kvartal 2011. godine funkcionisala bez Programa rada.

Dodatno, NS RS se nije uspjela distancirati od, inače raširene, neprihvatljive prakse u bh. institucijama, da se u godišnji program rada, koji se donosi sa zakašnjenjem, unose podaci za period koji je u trenutku usvajanja Programa rada već okončan. Tako se u ovogodišnjem Programu, usvojenom 23.03. nalazi 5 zakona planiranih za usvajanje u prvom kvartalu, od kojih je svih 5, u trenutku usvajanja Programa, već usvojeno. Dva od njih još u februaru.

Ovakvo „planiranje unazad“ ozbiljno narušava vjerodostojnost statističkih podataka, jer je „rea-lizacija planiranih obaveza“ u 1. kvartalu 2011., prema ovako koncipiranom Programu – 100%. A relativizirana je i vrijednost svih drugih podataka, koji imaju bilo kakvu vezu sa Programom.

Programom rada je za drugi kvartal 2011. godine, planirana realizacija 37 zakona, za treći 26 a za četvri 37. Povećava se broj planiranih aktivnosti, a efikasnost značajno pada u odnosu na retroaktivno „planirani“ prvi kvartal. Od 37 zakona, planiranih za realizaciju u 2. kvartalu, usvojeno je svega 13 – što je dakle pad sa 100%, na 35% „kvartalne“ realizacije.

Ozbiljnija dinamika u radu poslanika se može primjetiti tek u junu ove godine, kada sa povećanim obimom zasjedanja na sjednicama dolazi i do povećanja efikasnosti u smislu realizovanih mjera na održanim sjednicama. Za razliku od juna koji je putokaz kako treba raditi, u januaru i maju su poslanici zasijedali tek po jedan dan i nisu realizovali ni jedan zakon.

Zanemarimo li pomenute nepravilnost u kreiranju Programa rada NSRS, možemo konstatovati da su poslanici Narodne skupštine, u prvih 6 mjeseci ove godine, na koje se odnosi ovaj izvještaj, realizovali 18 od 42 zakona planirana za usvajanje u prvoj polovini godine, što je 43% od planiranog u ovom periodu, ali tek 17% od ukupnog godišnjeg plana.

Lošom realizacijom planiranih obaveza do 30.06.2011. broj zakona koje bi NSRS trebala realizovati u drugoj polovini godine popeo se na 85. Što je tačno onoliko zakona koliko je NSRS u prethodnom mandatu bila planirala za realizaciju u prošloj, 2011. godini.

Gotovo 40%-tno povećanje ionako velikih obaveza u drugoj polovini godine, koje je rezultat dosadašnje loše realizacije, nije dovelo do primjetne zabrinutosti i promjene ponašanja poslanika NS. Niti se Vladu pozvalo na ozbiljnije poštovanje rokova za donošenja zakona, niti su poslanici odustali od uobičajenog komoditeta koji si priušćuju -  20.07. otišli su na uobičajenu, predugu, ljetnju pauzu, koja traje do kraja avgusta.

Izvještaji o radu Vlade i Narodne skupštine Republike Srpske mogu se pronaći pod linkom "Monitoring".

Za sve informacije molimo da kontaktirate Majdu Behrem Stojanov, glasnogovornicu CCI-a: 036 580 553, 580 554; 061 175 767

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina