Aktuelni projekti
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

Projekat „Resursni centar za bh. društvo u procesu evropskih integracija u Bosni i Hercegovini“

Resursni centar predstavlja opredjeljenje Evropske unije, CCI i ACED-a da podrže organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini, tj. da kreiraju servisni centar koji će pružati podršku svim organizacijama civilnog društva u vidu programa za jačanje kapaciteta, help-desk usluga, istraživanja, PR i informativnih servisa, organizovanja javnih skupova, konferencija i sličnih aktivnosti. 

Pored toga što ćemo jačati kapacitete postojećih organizacija civilnog drustva (OCD), podržavat ćemo i razvoj novih civilnih inicijativa/grupa, kako bi se, gradeći na ranijim dometima (posebno rezultatima koje je ostvario TACSO projekat), civilno društvo u BiH pozicioniralo kao kompetentan i javno prepoznat akter u procesima odlučivanja – s akcentom na proces pristupanja BiH u EU.  Između ostalog fokusirat ćemo se i na funkcionalnost i uslove rada OCD-a, kako bi se poboljšao i pojeftinio pristup OCD-a ljudskim i materijalnim resursima (i.e. volonterima, jeftinim kancelarijama, te lokalnim sredstvima za ko-finansiranje projekata), te proširila baza održivosti OCD-a, a sve u cilju da se OCD mogu dugoročnije posvetiti zagovaranju reformi u BiH. Ključni projektni pristup zasniva se na namjeri Resursnog Centra da "radi sa OCD, a ne za OCD". 

Ovakavim pristupom pomoći će se i institucijama u BiH u boljoj pripremi za period otvaranja pregovaračkih poglavlja sa EU.  Direkcija za evropske integracije (DEI BiH) će dobiti priliku da efikasnije provede svoju misiju - posebno među OCD-ima, ali i javnosti.  Istovremeno, mediji će dobijati detaljnije i analitičnije informacije vezane za EU reforme i specifična poglavlja, što će im pomoći da kvalitetnije informišu građane o procesu evropskih integracija, a u konačnici to je put kojim bi posredno jačala i odgovornost izabranih predstavnika.

naslov

Prvim projektnim stubom razviće se odgovarajuća infrastruktura i logistika Resursnog centra, koji će imati kapacitet da velikom broju lokalnih OCD pruži alate, znanja i resurse potrebne za razvoj zagovaranja, analitike i sektorski-relevantnih pregovaračkih vještina potrebnih za učešće u politici i socijalnom dijalogu. 

Provedbom aktivnosti u okviru drugog stuba želimo diversifikovati izvore sredstava OCD-a u BiH, ali i unaprijediti saradnju između OCD-a i javnih institucija u kontekstu evropskih integracija.  Snažno će se promovisati volonterizam, te oživljavanje javnih prostora u opštinama koji bi bili dati što većem broju OCD na korištenje.  U konačnici, kroz tako unaprijeđen položaj OCD planirani projektni rezultat je i formalizacija „mehanizma saradnje između institucija i OCD u kontekstu EU integracija u BiH“.

Treći projektni stub se fokusira na razvoj sektorskih inicijativa za usklađivanje zakonodavstva BiH sa EU Acquis Communautaire i na ekstenzivno promovisanje potrebnih reformi povezanih sa EU.

naslov