Grantovi - Završeni projekti
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter
Budi aktivan student - izađi i glasaj!


Mladi (osobe između 15 i 30 godina starosti) u BiH čine 23% ukupne populacije.  Njihovo uključenje u društvene tokove i aktuelna politička pitanja u zemlji je, gotovo nepostojeće.  Nažalost većina mladih ljudi je pasivna, nezainteresovana za promjene i sanja priliku da napusti zemlju.  Mnoge organizacije i vladine agencije (kako na državnom, tako i na entiteskim nivoima) ima u opisu svojih poslova brigu o mladima.  Jedan od značajnijih pokazatelja pasivnosti mladih je i neučestvovanje u političkom životu zemlju.  Brojni su pokazatelji koji potkrepljuju ovu tvrdnju. saznaj više

Stvorimo društvo znanja – dajmo šansu studiranju


S obzirom na kompleksnu pozadinu problema niskog upisa na fakultete, projekat koristi multidisciplinaran pristup sa fokusom na sistemske slabosti i loše, odnosno nepostojeće politike u nadležnosti BH institucija vlasti kojima bi se adekvatno adresirao ovaj problem. Paralelno sa tim, i nezainteresovanost i nemotiviranost mladih ljudi za studiranje je stvar koja zabrinjava, te u skladu sa tim je potrebno intenzivno raditi i na stvaranju interesa i popularizaciji studiranja kod mladih ljudi, te pokazati benefite koje studiranje donosi i za pojedinca i društvo.  saznaj više

Zašto čekati – neka obrazovanje kreira budućnost


Pošto je, kao osnovni problem na čije se rješavanje želi uticati, prepoznat problem zabrinjavajuće niske stope upisa studenata na fakultete, a kao jedan od osnovnih uzroka za takvo stanje nedostatak sistemske podrške i poticanja mladih za nastavak školovanja, te sporost ili odsustvo provođenja u djelo postojećih strategija i neprovođenje već donesenih mjera, težnja ovog projekta je da se ostvari uticaj na relevantne institucije da ubrzaju provedbe strategija s jedne strane, ali i na građane, prvenstveno organizacije mladih da se pro-aktivno uključe u rješavanje problema koji se tiču njihove budućnosti.  saznaj više

PUNA USTA MLADIH - Doprinos održivoj i institucionalnoj brizi o mladima kroz nova zakonska rješenja


Projekt „Puna usta mladih!“, Doprinos održivoj i institucionalnoj brizi o mladima kroz nova zakonska rješenja, ukazuje na probleme koji se tiču insitucionalne (ne)brige vlasti o mladima, pogotovu u oblasti omladinskog organziranja i rada s mladima. Ne postoje nikakva ili samo neujednačena i loša zakonska rješenja koja uređuju ovu oblast, a svakim danom sve više se osjete posljedice ovih nedostataka.  saznaj više

Prvi stan


Projekat treba da doprinese stvaranju kritične mase javnog mnenja i potrebnog nivoa svijesti i informisanosti donosilaca odluka, kako bi donosioci odluka preuzeli obavezu da pristupe kreiranju efektivnih rješenja za podršku rješavanju stambenog pitanja mladih, koja uključuju kombinaciju fondova za namjenske kredite i drugih instrumentata podrške, kao što je podsticana stanogradnja.  saznaj više

Izvještaj o postojećim načinima utvrđivanja plata poslanika i delegata u parlamentarnim tijelima BiH uz prijedlog uspostavljanja dugoročno održivog modela


Predloženim projektom aplikant će ponuditi transparentno, sistemsko rješenje za pitanje utvrđivanja plata poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH, Parlamentu Federacije BiH i Narodnoj skupštini Republike Srpske koje bi trebalo obezbijediti dugoročno pravičan, racionalani efikasan način utvrđivanja pomenutih plata te onemogućiti netransparentna povećanja na bazi ad hoc odluka.  saznaj više

Kontrolisana i odgovorna javna potrošnja


Osnovni cilj projekta je doprinijeti poboljšanju institucionalne odgovornosti za adekvatnije reagovanje na revizorske izvještaje i trošenje javnih sredstava. saznaj više

Analiza procesa i sadržaja reforme Ustava BiH


Cilj projekta je kreiranje objektivne i opširne analize trenutne bh. legislative i odredbi u trenutnom Ustavu BiH kojima nedostaje implementacija i koje vode ka većoj disfunkcionalnosti, sa preporukama o ustavnim promjenama koje se trebaju provesti kako bi se bh. legislative uskladile sa zahtjevima EU.  saznaj više

BH vlasti i nezaposlenost


Projekat općenito želi doprinijeti smanjenju stope nezaposlenosti kroz provođenje strukturalnih reformi u oblasti zapošljavanja na različitim nivoima vlasti u Sjeveroistočnoj Bosni i Herzegovini. Clj projekta je da se do jula 2008. godine dodatno osnaži javni kriticizam i ojača odgovornosti predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti, entitetskim, kantonalnim, na nivou Distrikta Brčko i u općinama Sjeveroistočne Bosne i Herzegovine za sistemsko rješavanje problema nezaposlenosti.  saznaj više

Kreiranje održivog modela podrške smanjenju siromaštva u BiH


Osnovna je namjera projekta SIRL-a potaknuti više različitih aktera na uključenje u zajedničko rješavanje problema siromaštva u zemlji. Projekat će kreiranjem održivog i funkcionalnog modela podrške smanjenju siromaštva doprinijeti smanjenju broja siromašnih lica u BiH, a prevashodno u ruralnim područjima.  saznaj više

Koaliciono zagovaranje procesa eurointegracija u BiH


Koalicija “Evropski pokret BiH” sprovodiće zagovaranje ubrzavanja i monitoringa euro-integracijskih procesa u BiH što bi trebalo dovesti do jačanja uloge institucija BiH u procesu donošenja odluka, deblokade procesa EU integracija, potpisivanja SAA, uvećanja budžetskih sredstava za aktivne politike približavanja EU standardima, te progresivnog paketa monitoringa i wotch-dog-a od strane civilnog društva.  saznaj više

Rješavanje neadekvatnog položaja penzionera u BiH


Velika interesna grupacija penzionera FBiH, sa partnerima iz RS (udruženja penzionera i potrošača), preduzeće zagovaračke aktivnosti kako bi tokom projekta djelovali na strukturalne reforme i sistemska rješenja unutar sektora penzione politike.  saznaj više

Aktivno do racionalizacije administracije


Ovaj projekat se ralizira kao koalicija aplikanta (“Zašto ne” – pokret “Dosta!”) i ključnih partnera (OKC “Abrašević” iz Mostara i Omladinski pokreta “Revolt” iz Tuzle), a programski je povezan sa projektom CHP-a. Projekat će aktivno raditi na stvaranju javne svijesti i pritiska u cilju racionalizacije administracije na svim nivoima vlasti u BiH, usklađivanju troškova administracije sa ostalim potrebama društva, te uspostavljanju efikasnijeg i transparentnijeg rada javnih institucija u BiH.  saznaj više

Bržim promjenama do bolje javne uprave u BiH


Projekat CHP-a, koji podrazumjeva partnerstvo sa Udruženjem izbornih zvaničnika, te sinergetsko djelovanje sa projektom organizacije “Zašto ne”, ima za cilj da putem koalicionog javnog zastupanja doprinese ubrzanju započetih reformi i daljnjim inovacijama u oblasti javne uprave i javnih preduzeća.  saznaj više

15 000 novih radnih mjesta


Organizacija YES, sa svojim partnerom AIESEC, prioritetno će raditi na analizama, ekspertnim prijedlozima novih i adaptacijama postojeće legislative, koji će stimulirati povećanje zapošljavanja, prije svega u FBiH, ali i šire. Sve ove aktivnosti vode do krajnjeg cilja: kreiranje povoljnijeg zakonodavstva, politika i programa nadležnih institucija u cilju povećanja zapošljavanja i ekonomskog rasta.  saznaj više

“Hoćemo životni standard zaposlenih u zemljama EU”


Jedna od najvećih interesnih grupacija u RS, Savez sindikata, u sklopu svog projekta radiće na poboljšanju životnog standarda zaposlenih i nezaposlenih građana RS, čime će biti orjentirani na dva problema: siromaštvo i nezaposlenost.  saznaj više

Цивилно друштво и грађани (ЦДГ)


Oвај пројекат је трогодишњи програм ЦЦИ-а креиран као одговор на потребе консолидовања капацитета и рада организација цивилног друштва у БиХ у сврху побољшања перспективе одрживости и функционалности цивилног сектора. Нагласак пројекта је на јачању активизма и ефективности рада домаћих НВО-а како би се донијеле конкретне користи грађанима, како би се побољшала видљивост НВО-а у друштву, те унаприједила одговорност у раду ентитеских и државних власти.  saznaj više

Igre na sreću – dio rješenja, a ne problema


Položaj humanitarnih organizacija u BiH, zatim organizacija koje zastupaju interese ugroženih skupina (osoba s invaliditetom, žrtava nasilja, narkomanije, manjina po različitim osnovima, itd), omladinskih organizacija, kao i drugih kategorija stanovništva i društveno korisnih NVO-a, je izuzetno nepovoljan, opstaju uglavnom zahvaljujući stranim donatorima, prije svega jer još uvijek ne postoji sistemski uređeno pitanje finansiranja navedenih organizacija i kategorija stanovništva.  saznaj više

Revitalizacija mjesnih zajednica


Građani BiH su, u bliskoj prošlosti, kao jedan od najčešćeg oblika učešća u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou, najčešće koristili MZ –e, kao najprihvatljiviji model ukljuučivanja i ličnog informisanja o stanju u zajednici / Opštini kojoj žive. Mjenjajući legislativu, te ne ulažući u razvoj i infrastrukturu MZ – a, lokalne vlasti slabile su uticaj istih što je direktno uticalo i na smanjenu infomisanost građana o radu Opština, te dodatnom umanjenju učešća građana. Iz tog razloga, CCI su se uključili u proces revitalizacije MZ –a s ciljem daljnjeg razvoja participatorne demokratije na lokalnom nivou u BiH i jačanju uticaja građana u lokalnim procesima odlučivanja.  saznaj više

Одрживо учешће грађана у процесима одлучивања у Сребреници и Братунцу


Пројекат Одрживо учешће грађана у процесима одлучивања у Сребреници и Братунцу директно сарађује са општинским властима са циљем унапрјеђења перспективе одрживог учешћа грађана у процесима локалног одлучивања и јачања одговорности власти општина Сребреница и Братунац, успостављањем обавезујућих локалних политика у областима транспарентности рада локалних власти, консултација грађана и локалних власти, те у области сарадње организација цивилног и јавног сектора. saznaj više

Učešće građana u BiH - prepreke i njihovo prevazilaženje


Centri Civilnih Inicijativa od 2005 godine na godišnjem nivou istražuju stanje učešća građana u procesima odlučivanja u BiH. Procjenjujući percepciju i iskustva građana i javnih službenika prema kriterijumima u vezi sa pravnim okvirom i praksom vlasti u uključivanju građana, CCI daje ocjenu napretka uticaja građana na odlučivanje.  saznaj više

Doprinjeti povećanju procenta zaštićenih područja teritorije BiH, prema IUCN kategorizaciji, i to za lokalitete kod kojih nije pokrenut proces zakonske zaštite
Doprinjeti povećanju procenta zaštićenih područja teritorije BiH, prema IUCN kategorizaciji, i to za lokalitete kod kojih je pokrenut proces zakonske zaštite
Doprinjeti uspostavljanju održivog i efikasnog procesa donošenja paketa osnovnih zdravstvenih prava (usluga) za sve korisnike obaveznog zdravstvenog osiguranja u BiH


Ovaj projekat ima za cilj da putem koalicionog javnog zagovaranja doprinese uspostavljanju održivog i efikasnog procesa donošenja paketa osnovnih zdravstvenih usluga ili prava za sve korisnike obaveznog zdravstvenog osiguranja u BiH. Osnovne aktivnosti u ovom projektu su istraživanje problema paketa osnovnih zdravstvenih usluga ili prava, uspostavljanje partnerskog odnosa sa odgovornim institucijama u entitetima i Brčko distriktu za rješavanje ovog problema, medijska kampanja i monitoring efekata kampanje zagovaranja rješavanja ovog problema.  saznaj više

Doprinjeti uspostavljanju sistemske javne politike i/ili fonda (fondova) za podršku samozapošljavanju mladih


Ovaj projekat treba da doprinese hitnom uspostavljanju sistemske javne politike i instrumenata podrške (samo)zapošljavanju mladih, sa intenzivnom zagovaračkom i promotivnom komponentom. Kroz formiranje koalicione grupe za javnu politiku (ministarstava rada, omladine i finansija, predstavnici mladih i njihovih organizacija, te zavoda za zapošljavanje), nakon pripreme policy analize, razradiće se najefikasnija opcija javne politike i fonda za samozapošljavanje mladih.   saznaj više

Doprinjeti uspostavljanju jedne ili više javnih ustanova koje će kreirati, provoditi i diseminirati programe prekvalifikacije i dokvalifikacije radne snage, te cjeloživotnog učenja


Svrha projekta jeste da doprinese pokretanju sistematskog pristupa obrazovanju odraslih, što podrazumijeva donošenje zakonskih regulativa i strateških dokumenata, kojima će se definisati način osnivanja, rada, finansiranja i nadzora rada ustanova za obrazovanje odraslih.  saznaj više

naslov