Grantovi - Tekući projekti
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter
Glasaj pametno

Ovim projektom se namjerava kroz promociju albuma i djelovanja Dubioza Kolektiva, kao i korištenje novih tehnologija kao sredstva komunikacije, pokušati uticati na uključenje, edukaciju i osvještavanje mladih u kontekstu predstojećih izbora, kao i na procenat mladih koji će glasati na izborima.     saznaj više

Izbori i vi

Cilj projekta je poboljšati informisanost građana Foče i BiH o temama vezanim za  izbore, povećanje  aktivnosti  građana u predizbornoj kampanji što će doprinijeti  i većem  izlasku građana  na izbore saznaj više

Mladi i izbori 2010

Inicijativa Mladi i Izbori 2010 je projekt za povećanje izlaznosti mladih BiH na parlamentarne izbore 3.10.2010. u organizaciji OIA BiH i partnera iz različitih dijelova države, te uz podršku NED-a, CCI-a i Misije OSCE-a. Osnovne komponente i aktivnosti projekta su (1) Trening i mentorski program za lokalne aktiviste i multiplikatore, (2) Web platforma (mladi.info) i poziv za omladinske video klipove i postere, (3) Lokalne akcije – outreach u zajednici i (4)On line outreach   saznaj više

Zajedno protiv korupcije

Udruženje ‘Stop Mobing’ će u Trebinju uspostaviti telefon za prijavu slucajeva korupcije u Domu Zdravlja, Opštoj bolnici Trebinje i provesti kampanju za informisanje gradjana (ukljucujući radio emisije, plakate i brošure), s ciljem aktuelizovanja pitanja i borbe protiv korupcije kroz prijavljivanje konkretnih slucajeva saznaj više

Opšti izbori u BiH – Vlast je u rukama birača

Forum gradjana Tuzla implementirati GOTV kampanju u 10 opština Tuzlanskog Kantona i Istočne RS kako bi doprinijeli povećanju izlaznosti građana (posebno mladih) na predstojeće izbore. Glavnina kampanje će biti bazirana na održavanje najmanje 10 uličnih štandova i događaja tokom kojih će se građanima dijeliti promotivni materijali – majice i leci sa prikladnim sadržajem saznaj više

Analiza realizovanih zahtjeva Platforme povratnika, izbjeglica i raseljenih lica u periodu 2006 – 2010

 UZOPI ce analizirati napredak u realizaciji obećanja vlasti prema populaciji izbjeglih i raseljenih lica u proteklih 4 godine (Platforma IRL) kao i analizirati predizborne platforme partija u smislu njihove usklađenosti prema glavnim problemima ove populacije. saznaj više

Moja 2010

Cilj projekta je unaprijediti  znanja i informisanost mladih ljudi u BiH o izbornom procesu, te povećati izlaznost ove kategorije stanovništva  na Opštim izborima 2010 i njihovu participaciju u društvenim procesima u BiH.   saznaj više

Izbori (se) 2010

Opći cilj projekta je za 3% povećati broj glasača na općim izborima 2010. godine (u odnosu na 2006. godinu). saznaj više

Hayd u park

Ovim projektom se, kroz medijsku komunikaciju, namjeravaju ohrabriti građani da snažnije učestvuju u izbornom procesu. Na drugoj strani, ova medijska komunikacija treba naglasiti aktivnu formu društvenog i političkog angažovanja i kriticizma koji će biti usmjeren na kažnjavanje političkih opcija koje su neuspješno i nekorisno vodile društveni, ekonomski i  politički razvoj B&H u protekle četiri godine. saznaj više

Povećanje učešća građana sa invaliditetom na izborima kroz poboljšanje zakonskih akata i pristupa biračkim mjestima

Glavni cilj projekta je stvaranje uslova za povećanje učešća građana sa invaliditetom u izbornom procesu i u društvenom životu BiH u skladu sa odredbama člana 29. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom.   saznaj više

Zaposli se volontiranjem - volontiraj da bi se zaposlio

Omladinski komunikativni centar (OKC) i njihov projektni partner Udruženje građana „Nešto Više“ (UGNV) žele doprinijeti smanjenju nezaposlenosti mladih u Bosni i Hercegovini jačanjem njihove konkurentnosti na tržištu rada zastupanjem za donosenje i poboljšanje zakona u BiH u vezi sa  prepoznavanjem volonterskim radom   saznaj više

Monitoringom javne potrošnje do efikasne vlade

Projekat ‘’Monitoringom javne potrošnje do efikasne vlade’’ je kreiran sa namjerom da pozitivno doprinese rješavanju problema neefikasne, netransparentne, neplanske i neodgovorne potrošnje budžetskih sredstava sa kojima raspolažu vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, entiteta i kantona.   saznaj više

I javno i privatno

Praksa u kojoj se favorizuje javni sektor u zdravstvu, dijelom je nasleđe prethodnog sistema, a dijelom dio neodgovonog ponašanja vlasti u odnosu na sprovođenje reformi i potrebne promjene u oblasti zdravstva. Favorizovanjem javnih zdravstvenih ustanova održava se njihova neracionalnost, neefikasnost i nedovoljna konkurentnost u odnosu na privatni sektor.  saznaj više

“Prvi nam je put! - Mladi posmatraju izbore 2010”

Svrha projekta je promovisati i potaći mlade ljude na aktivnije učešće u društvenim, ekonomskim i političkim procesima u zajednici i društvu kroz građanski angažman, samoorganizovanje, umrežavanje i zagovaranje, te zalaganje za odgovornu i otvorenu vlast koja će raditi u njihovom interesu i interesu svih građana.  saznaj više

Podrška inkluziji Roma u izborni proces 2010. godini

Udruženje “Budi moj prijatelj” iz Sarajeva će implementirati projekat sa ciljem uključivanja Roma u izborni proces za Opšte izbore 2010. godine kao odgovor na problem isključenosti Roma iz izbornog procesa. Projekat će se paralelno odvijati  u pravcu djelovanja na programe političkih partija, te u pravcu povećanja učešća Roma u izbornom procesui njihove izlaznosti na biračka mjesta.  saznaj više

Transparentnost u finansiranju političkih partija u BiH tokom predizborne kampanje 2010.

Osnovni cilj projekta koji implementira TI BIH jeste procjena zakonskog okvira koji uređuje političko finansiranje i obezbjeđenje transparentnosti troškova kampanje, kao i načina obezbjeđenja sredstava. Analiza i procjena zakonskog okvira i prakse vršiće se prema TI CRINIS metodologiji koja je bazirana na sveobuhvatnom istraživanju transparentnosti političkog finansiranja, kako iz ugla onoga što zakon nalaže, tako i iz ugla onoga što se dešava u praksi.  saznaj više

Televizija kontrast

U svjetlu dolazećih izbora u BiH tokom 2010. godine, NVO “OTVORENA MREŽA” želi, realizacijom medijskog projekta “TELEVIZIJA KONTRAST“, doprinijeti relaksaciji odnosa u bh društvu, te skrenuti pažnju javnosti na životne teme građana i na jedan inovativan i originalan način medijski se zauzeti da se ti problemi postave kao prioriteti unutar predizbornih programa političkih subjekata.  saznaj više

Izaberi bolje

CHP i KULT će analizirati realizaciju predizbornih obećanja tokom perioda 2006. – 2010. za nosioce vlasti na nivou oba entiteta i drzave BiH. Ključni segmenti od značaja za građana biće obrađeni (zapošljavanje, obrazovanje, zdravstvo, sloboda kretanja, poljoprivreda itd) kako bi se kreirala realna slika efikasnosti rada i odgovornosti aktulenih političkih aktera, kao važna informacija za građane i njihovu ulogu tokom izbornog dana.  saznaj više

RAZGLASAJ! – Građanska predizborna kampanja za Opšte izbore u Bosni i Hercegovini 2010. godine

UG ‘Zasto ne’, u koaliciji sa četiri partnerske  organizacije će provesti sveobuhvatnu GOTV kampanju tokom izborne 2010 godine pokrivajući geografski urbane centre u BiH, a s ciljem osnaživanja spremnosti mladih da izadju na izbore i glasaju za promjene.  saznaj više

Radio – medij jednakih mogućnosti za sve

NVO Fontana, u saradnji sa partnerom OKC iz Banja Luke, će mobilisati resurse NVO sektora (Medija Centar Sarajevo, OKC, Druge OSI), privatnog biznisa i sredstva vlasti – Fonda za zapošljavanje OSI u RS kako bi edukovao 20 OSI o sposobnostima i znanjima radio novinarstva, te minimalno njih 10 zaposlio na privatnim i/ili javnim radio stanicama, koje su pismeno potvrdile svoju spremnost za ovakav doprinos projektu.  saznaj više

Osobe sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada – stvaranje normativnih i institucionalnih predpostavki za zapošljavanje i socijalnu uključenost

CRP će, tokom trajanja projekta, zajedno sa koalicijom organizacija osoba sa invaliditetom iz raznih gradova FBiH, voditi kampanju zastupanja s ciljem usvajanja Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom u FBiH kao i uspostavljanju funkcionalnog pravnog i institucionalnog okvira za početak njegovog provođenja.  saznaj više

Jednake šanse zapošljavanju – obaveza demokratskog društva

Udruženje žena “Priroda”, u partnerstvu sa Udruženjem „Prijatelji Srebrenice“, će mobilisati biznis i resurse lokalnih samouprava opština Bratunac, Srebrenica, Vlasenica i Milići kako bi dale zamah povećanju zaposlenosti u ciljanoj regiji.  saznaj više

Istraživački projekat o kvalitetu života bh. građana

CIN, kao jedna od vodećih bh. novinskih agencija specijalizovanih za istraživanje korupcije, ovim projektom će istražiti povezanost korupcije i političkih krugova u oblastima obrazovanja, zdravstvene zaštite kao i drugih oblasti. Dugoročno, želi se doprinijeti smanjenju korupcije u BiH kao i unaprijediti informisanost građana u vezi sa ovom tematikom, te podstaći organe gonjenja i pravosuđe da reaguju na očigledne primjere korupcije u vlasti, te zloupotrebe trošenja javnih sredstava.  saznaj više

Smanjenje nezaposlenosti Roma u BiH kroz sprovedbu Akcionog plana za zapošljavanje Roma

EuroRom će, u partnerstvu sa Udruženjima BOSPO iz Tuzle i  EUR Romalen Kakanj, pratiti i analizirati efikasnost provođenja programa zapošljavanja Roma i trošenja namjenskih sredstava tokom 2009. i 2010., te javno iznijeti nalaze i bazirano na njima zastupati za donošenje konretnijih programa za zapošljavanje Roma i budžetskih sredstava za ovu namjenu.   saznaj više

Ustavne promjene u Bosni i Hercegovini - Civilna inicijativa

Trenutna politička situacija u BiH ne omogućuje jednu normalnu raspravu o promjenama postojećih ustavnih rješenja zbog nacionalističke i ratno-huškačke retorike, zbog velikog stepena nepovjerenja koji vlada među akterima političkog života u BiH, tako da je u prvoj fazi prevashodno potrebno stvoriti ambijent u kojem će se afirmisati dijalog i kompromis kao preduslov uspješnosti ovog procesa, u kojem će građani shvatiti da je ovo neophodno radi njih samih.  saznaj više

Online magazin “Žurnal” (www.zurnal.info) - jedina slobodna teritorija u BiH

Projekat formiranja i objavljivanja elektronske novine (online magazina) - www.zurnal.info ima za opšti cilj ponuditi bh. javnosti prve elektronske novine koji će prema profesionalnim standardima i na principima istraživačkog novinarstva na dnevnoj bazi tematski obrađivati, analizirati i u javnosti aktuelizirati najvažnije probleme i moguća rješenja u cilju doprinosa razvoju demokratije i bosanskohercegovačkog društva.  saznaj više

Hiperion

Cilj projekta jeste upoznavanje i približavanje pitanjima javnih finansija što većeg  broja građana u BiH, te njihova animacija u pravcu povećanja učešća u procesima upravljanja javnim novcem kako bi se ta oblast javnog života demonopolizirala, deelitizirala, omasovila, a posebno privukla što veći broj mladih ljudi.  saznaj više

Uspostavljanje prve watch dog funkcije nevladinog sektora u cilju smanjenja korupcije u javnim nabavkama u zdravstvenim ustanovama

Iako je civilno društvo u proteklim godinima bilo aktivno u ukazivanju na probleme korupcije, još uvijek nisu uspostavljeni adekvatni mehanizmi za funkciju tzv. watch dog djelovanja u sprečavanju korupcije u javnim nabavkama. S tim u vezi,  UG Tender će uvesti ovu funkciju čija će osnovna uloga biti u analizi, izvještavanju i informisanju generalne i stručne javnosti u vezi sa sprovođenjem Zakona o javnim nabavkama i procesima koji prate njegovu primjenu, u cilju sprečavanja zloupotreba, smanjenja korupcije i unapređenja stanja u ovoj oblasti.  saznaj više

naslov