Finansijski podaci za 2021. g.
Page printe-mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

Prihodi

Priliv sredstava u toku 2021. godine Iznos u KM
Američka agencija za međunarodni razvoj USAID) 2.974.172
Delegacija EU u BiH 1.090.200
Ambasada Švedske 366.360
Međunarodna organizacija za migracije (IOM) 332.333
Center for International Private Enterprise CIPE 51.937
Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini 29.819
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država 25.562
Partneri Albanija 14.534
Prihod od učešća u dobiti 10.000
Prihod ostalo ( premija osiguranja ) 8.617
Donacije fizičkih lica, prihodi od kamata 7.414
Ukupno prilivi:  5.064.115

Rashodi

Pregled troškova u 2021. godini Iznos u KM
Donacije (Grantovi) za nevladine organizacije 1.748.326
Neto plaće 749.102
Naknade plaća 26.265
Porez na plaće i druga lična primanja 65.794
Doprinosi za penziojsko-invalidsko osiguranje 265.664
Doprinosi za zdravstveno osiguranje 186.653
Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti 19.982
Dječija zaštita 5.257
Topli obrok, prevoz, otpremnine 45.356
Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata (posebna naknada za prirodne nepogode i nesreće. opća vodna naknada. doprinos za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju invalida. fond solidarnosti. porez na kapital. porez po odbitku) 21.057
Putni troškovi zaposlenika 94.117
Troškovi električne energije i grijanja 11.345
Komunikacije (internet, telefon, poštarina) 29.260
Komunalne usluge; utrošak vode 1.668
Zakup kancelarijskog prostora 37.444
Ostale usluge (održavanje kancelarija i obezbjeđenje prostora) 8.480
Kancelarijski materijal 12.953
Amortizacija 27.040
Honorari za spoljne saradnike(ugovori o djelu, ugovori o autorskom djelu) 389.895
Audio, video i štampani materijali, web stranica 371.174
Troskovi održavanja događaja (press konferencije, forumi, okrugli stolovi, treninzi za nevladine organizacije) 324.999
Službene novine, dnevna štampa, pristup informacijama 2.753
Građansko nadgledanje izbora (posmatrači, materijali, baza podataka, ulične akcije,tehnička podrška) 63.842
Zakup opreme i vozila 4.769
Usluge održavanja opreme i vozila 13.902
Bankarske usluge 6.861
Knjigovodstvene, revizorske i pravne usluge 52.470
Usluge prevođenja 1.200
Anketiranje. ispitivanje javnog mijenja 17.565
Troškovi održavanja sjednica Skupštine CCI-a 5.153
Osiguranje zaposlenika i vozila 5.532
Licence i održavanje softwarea 5.579
Otpis sitnog inventara u upotebi 2.395
Ostalo (takse, ovjera kopija, povrat kamata donatoru, članarine, kursne razlike, otpis kupaca i potraživanja) 27.541
Kotizacija za seminare, edukacija 3.800
Ukupno rashodi  4.655.193

Finansijski pokazatelji za 2022. godinu
Finansijski pokazatelji za 2020. godinu
Finansijski pokazatelji za 2019. godinu
Finansijski pokazatelji za 2018. godinu
Finansijski pokazatelji za 2017. godinu
Finansijski pokazatelji za 2016. godinu
Finansijski pokazatelji za 2015. godinu
Finansijski pokazatelji za 2014. godinu
Finansijski pokazatelji za 2013. godinu
Finansijski pokazatelji za 2012. godinu
naslov