Finansijski podaci za 2013. g.
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

Prihodi

Priliv sredstava u toku 2013. godine Iznos u KM
Američka agencija za međunarodni razvoj USAID) 2.241.693
Caritas 74.674
Charles Stewart Mott Foundation 108.800
Evropska Unija 463.984
Fond za zaštitu okoliša FBiH 40.000
Holandska ambasada 112.582
Vijeće Evrope 8.989
Prihodi od vlastitih aktivnosti 24.648
Zavod za zapošljavanje FBiH 31.820
Ukupno prilivi:  3.107.190

Rashodi

Pregled troškova u 2013. godini Iznos u KM
Donacije (Grantovi) za partnerske organizacije 891.503
Neto plaće 767.188
Naknade plaća 38.243
Porez na plaće i druga lična primanja 73.637
Doprinosi za penziojsko-invalidsko osiguranje 276.017
Doprinosi za zdravstveno osiguranje 192.717
Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti 21.296
Dječija zaštita 6.670
Topli obrok, regres, prevoz 74.139
Rezervisana sredstva za otpremnine zaposlenika 247.058
Troškovi goriva 31.935
Troškovi električne energije i grijanja 8.237
Kancelarijski materijal 13.539
Službene novine, dnevna štampa, pristup informacijama 7.261
Otpis sitnog inventara u upotebi 6.648
Amortizacija 73.175
Honorari za spoljne saradnike (ugovori o djelu, ugovori o autorskom djelu) 108.787
Audio, video i štampani materijali 161.145
Zakup kancelarijskog prostora 59.300
Zakup opreme i vozila 1.103
Komunikacije (internet, telefon, poštarina) 40.044
Komunalne usluge 2.603
Usluge održavanja opreme 7.982
Usluge održavanja vozila 9.503
Bankarske usluge 3.693
Treninzi za nevladine organizacije 33.929
Knjigovodstvene, revizorske i pravne usluge 50.756
Usluge prevođenja 4.494
Anketiranje, ispitivanje javnog mijenja 4.300
Troškovi održavanja sjednica Skupštine CCI-a 9.243
Ostale usluge (održavanje kancelarija) 2.777
Putni troškovi zaposlenika 45.771
Putni troškovi ostalim osobama 5.218
Porezi i doprinosi koji je zavise od rezultata (posebna naknada za prirodne nepogode i nesreće, opća vodna naknada, doprinos za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju invalida) 7.837
Osiguranje zaposlenika i vozila 16.132
Korištenje vlastitih vozila u službene svrhe 14.205
Parking 1.360
Licence za software 4.969
Ostalo (takse, ovjera kopija, povrat kamata donatoru, kursne razlike) 9.610
Ukupno rashodi  3.338.132

Finansijski pokazatelji za 2022. godinu
Finansijski pokazatelji za 2021. godinu
Finansijski pokazatelji za 2020. godinu
Finansijski pokazatelji za 2019. godinu
Finansijski pokazatelji za 2018. godinu
Finansijski pokazatelji za 2017. godinu
Finansijski pokazatelji za 2016. godinu
Finansijski pokazatelji za 2015. godinu
Finansijski pokazatelji za 2014. godinu
Finansijski pokazatelji za 2012. godinu
naslov