Finansijski podaci za 2012. g.
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

Prihodi

Priliv sredstava u toku 2012. godine Iznos u KM
Američka agencija za međunarodni razvoj USAID) 4.241.340
Balkan Trust for Democracy 36.138
Caritas 68.454
Charles Stewart Mott Foundation 73.352
Evropska Unija 294.482
Holandska ambasada 96.507
Vijeće Evrope 28.339
Prihodi od vlastitih aktivnosti 28.062
Ukupno prilivi:  4.866.674

Rashodi

Pregled troškova u 2012. godini Iznos u KM
Donacije (Grantovi) za partnerske organizacije 2.655.365
Neto plaće 772.799
Naknade plaća 45.534
Porez na plaće i druga lična primanja 73.140
Doprinosi za penziojsko-invalidsko osiguranje 280.708
Doprinosi za zdravstveno osiguranje 195.619
Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti 21.710
Dječija zaštita 4.496
Topli obrok, regres, prevoz 77.994
Troškovi goriva 29.030
Troškovi električne energije i grijanja 10.412
Kancelarijski materijal 13.330
Službene novine, dnevna štampa, pristup informacijama 8.326
Otpis sitnog inventara u upotebi  1.079
Amortizacija 71.222
Honorari za spoljne saradnike (ugovori o djelu, ugovori o autorskom djelu) 114.847
Audio, video i štampani materijali 83.416
Zakup kancelarijskog prostora 57.200
Zakup opreme 1.830
Komunikacije (internet, telefon, poštarina) 34.827
Komunalne usluge 1.781
Usluge održavanja opreme 7.982
Usluge održavanja vozila 8.180
Bankarske usluge 3.539
Treninzi za nevladine organizacije 59.620
Knjigovodstvene, revizorske i pravne usluge 26.141
Usluge prevođenja 7.616
Usluge prevoza u inostranstvo 9.649
Anketiranje, ispitivanje javnog mijenja 13.170
Putni troškovi članovima Upravnog odbora CCI-a 4.388
Ostale usluge (održavanje kancelarija) 441
Putni troškovi zaposlenika 44.045
Putni troškovi ostalim osobama 20.249
Porezi i doprinosi koji je zavise od rezultata (posebna naknada za prirodne nepogode i nesreće, opća vodna naknada, doprinos za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju invalida) 9.045
Osiguranje zaposlenika i vozila 15.060
Korištenje vlastitih vozila u službene svrhe 13.437
Parking 2.115
Licence za software 14.039
Ostalo (takse, ovjera kopija, povrat kamata donatoru, kursne razlike) 14.772
Ukupno rashodi  4.828.151
Finansijski pokazatelji za 2022. godinu
Finansijski pokazatelji za 2021. godinu
Finansijski pokazatelji za 2020. godinu
Finansijski pokazatelji za 2019. godinu
Finansijski pokazatelji za 2018. godinu
Finansijski pokazatelji za 2017. godinu
Finansijski pokazatelji za 2016. godinu
Finansijski pokazatelji za 2015. godinu
Finansijski pokazatelji za 2014. godinu
Finansijski pokazatelji za 2013. godinu
naslov