Finansijski podaci za 2015. g.
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

Prihodi

Priliv sredstava u toku 2015. godine Iznos u KM
Američka agencija za međunarodni razvoj USAID) 3.637.960
Ambasada Velike Britanije 122.569
Charles Stewart Mott Foundation 90.248
Delegacija EU u BiH 1.354.963
National Democratic Institute for International Affairs 284.786
Kanadska ambasada 1.252
Ambasada Kraljevine Holandije 252.260
Švajcarska ambasada 19.823
Udruženje Most 4.694
Prihodi od vlastitih aktivnosti 7.345
Donacije fizičkih lica 7.008
Ukupno prilivi:  5.782.908

Rashodi

Pregled troškova u 2015. godini Iznos u KM
Donacije (Grantovi) za partnerske organizacije 2.617.440
Neto plaće 665.540
Naknade plaća 14.054
Porez na plaće i druga lična primanja 56.630
Doprinosi za penziojsko-invalidsko osiguranje 233.086
Doprinosi za zdravstveno osiguranje 163.015
Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti 18.178
Dječija zaštita 5.283
Topli obrok, prevoz, otpremnine 30.968
Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata (posebna naknada za prirodne nepogode i nesreće, opća vodna naknada, doprinos za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju invalida, fond solidarnosti) 8.395
Troškovi goriva 22.979
Troškovi električne energije i grijanja 14.098
Kancelarijski materijal 10.420
Službene novine, dnevna štampa, pristup informacijama 6.776
Otpis sitnog inventara u upotebi 2.957
Amortizacija 46.314
Honorari za spoljne saradnike(ugovori o djelu, ugovori o autorskom djelu) 123.880
Audio, video i štampani materijali, web stranica 58.546
Zakup kancelarijskog prostora 65.832
Zakup opreme i vozila 470
Komunikacije (internet, telefon, poštarina) 29.969
Besplatna telefonska linija 873
Komunalne usluge; utrošak vode 2.982
Usluge održavanja opreme 3.229
Usluge održavanja vozila 11.733
Bankarske usluge 3.693
Treninzi za nevladine organizacije; sastanci sa posmatračima, ulični štandovi 46.944
Knjigovodstvene, revizorske i pravne usluge 41.981
Usluge prevođenja 1.255
Anketiranje, ispitivanje javnog mijenja 50.180
Troškovi održavanja sjednica Skupštine CCI-a 5.537
Ostale usluge (održavanje kancelarija) 925
Putni troškovi zaposlenika 35.694
Osiguranje zaposlenika i vozila 7.024
Korištenje vlastitih vozila u službene svrhe 10.199
Parking 1.943
Licence za software 274
Ostalo (takse, ovjera kopija, povrat kamata donatoru, clanarine kursne razlike) 11.570
Ukupno rashodi  4.430.863

Finansijski pokazatelji za 2022. godinu
Finansijski pokazatelji za 2021. godinu
Finansijski pokazatelji za 2020. godinu
Finansijski pokazatelji za 2019. godinu
Finansijski pokazatelji za 2018.godinu
Finansijski pokazatelji za 2017. godinu
Finansijski pokazatelji za 2016. godinu
Finansijski pokazatelji za 2014. godinu
Finansijski pokazatelji za 2013. godinu
Finansijski pokazatelji za 2012. godinu
naslov