Finansijski podaci za 2019. g.
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

Prihodi

Priliv sredstava u toku 2019. godine Iznos u KM
Američka agencija za međunarodni razvoj USAID) 235.146
Swiss Federal Department of Foreign Affairs 373.662
Delegacija EU u BiH 134.909
Ambasada Kraljevine Holandije 132.006
Fond za zaštitu okoliša FBiH 63.075
UNDP 59.220
National Democratic Institute for International Affairs 11.260
Center for International Private Enterprise CIPE 16.315
Fabrika cementa Lukavac 15.000
Fabrika cementa Kakanj 15.000
Opština Lopare 2.200
Centar za promociju civilnog društva 2.172
Donacije fizičkih lica, prihodi od kamata 4.844
Ukupno prilivi:  1.064.809

Rashodi

Pregled troškova u 2019. godini Iznos u KM
Donacije (Grantovi) za partnerske organizacije 158.798
Neto plaće 491.342
Naknade plaća 33.857
Porez na plaće i druga lična primanja 42.075
Doprinosi za penziojsko-invalidsko osiguranje 181.225
Doprinosi za zdravstveno osiguranje 127.342
Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti 14.063
Dječija zaštita 3.565
Topli obrok, prevoz, otpremnine 46.691
Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata (posebna naknada za prirodne nepogode i nesreće, opća vodna naknada, doprinos za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju invalida, fond solidarnosti) 7.112
Troškovi goriva 4.171
Troškovi električne energije i grijanja 11.746
Kancelarijski materijal 2.996
Službene novine, dnevna štampa, pristup informacijama 984
Otpis sitnog inventara u upotebi 615
Amortizacija 34.423
Honorari za spoljne saradnike(ugovori o djelu, ugovori o autorskom djelu) 113.217
Audio, video i štampani materijali, web stranica 63.665
Zakup kancelarijskog prostora 42.580
Zakup opreme i vozila 0
Komunikacije (internet, telefon, poštarina) 21.772
Besplatna telefonska linija 317
Komunalne usluge; utrošak vode 2.328
Usluge održavanja opreme 1.146
Usluge održavanja vozila 1.124
Bankarske usluge 4.598
Troškovi reprezentacije 8.436
Treninzi za nevladine organizacije; sastanci sa posmatračima, ulični štandovi 24.129
Građansko nadgledanje izbora 13.637
Knjigovodstvene, revizorske i pravne usluge 67.600
Usluge prevođenja 632
Anketiranje, ispitivanje javnog mijenja 25.694
Troškovi održavanja sjednica Skupštine CCI-a 5.661
Ostale usluge (održavanje kancelarija) 2.654
Putni troškovi zaposlenika 14.856
Osiguranje zaposlenika i vozila 3.860
Korištenje vlastitih vozila u službene svrhe 32.822
Parking 981
Licence za software 187
Ostalo (takse, ovjera kopija, povrat kamata donatoru, clanarine kursne razlike, neotpisana vrijednost doniranih stalnih sredstava,rashodi ranijih godina) 13.714
Kotizacija za seminare, edukacija 5.089
Ukupno rashodi  1.631.701

Finansijski pokazatelji za 2022. godinu
Finansijski pokazatelji za 2021. godinu
Finansijski pokazatelji za 2020. godinu
Finansijski pokazatelji za 2018. godinu
Finansijski pokazatelji za 2017. godinu
Finansijski pokazatelji za 2016. godinu
Finansijski pokazatelji za 2015. godinu
Finansijski pokazatelji za 2014. godinu
Finansijski pokazatelji za 2013. godinu
Finansijski pokazatelji za 2012. godinu
naslov