Finansijski podaci za 2018. g.
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

Prihodi

Priliv sredstava u toku 2018. godine Iznos u KM
Američka agencija za međunarodni razvoj USAID) 2.701.586
Delegacija EU u BiH 1.658.562
Charles Stewart Mott Foundation 83.318
Swiss Federal Department of Foreign Affairs 43.581
UNDP 39.480
Fond za zaštitu okoliša FBiH 28.649
Ambasada Kraljevine Holandije 21.587
National Democratic Institute for International Affairs 19.675
Donacije fizičkih lica, prihodi od kamata 7.856
CIPE 6.742
Opština Lopare 2.000
MOST 978
Ukupno prilivi:  4.614.015

Rashodi

Pregled troškova u 2018. godini Iznos u KM
Donacije (Grantovi) za partnerske organizacije 2.184.368
Neto plaće 693.164
Naknade plaća 16.602
Porez na plaće i druga lična primanja 64.283
Doprinosi za penziojsko-invalidsko osiguranje 251.321
Doprinosi za zdravstveno osiguranje 175.600
Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti 18.868
Dječija zaštita 6.277
Topli obrok, prevoz, otpremnine 71.320
Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata (posebna naknada za prirodne nepogode i nesreće, opća vodna naknada, doprinos za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju invalida, fond solidarnosti) 6.029
Troškovi goriva 8.832
Troškovi električne energije i grijanja 13.690
Kancelarijski materijal 10.956
Službene novine, dnevna štampa, pristup informacijama 4.699
Otpis sitnog inventara u upotebi 11.279
Amortizacija 21.833
Honorari za spoljne saradnike(ugovori o djelu, ugovori o autorskom djelu) 204.815
Audio, video i štampani materijali, web stranica 156.962
Zakup kancelarijskog prostora 58.875
Zakup opreme i vozila 13.688
Komunikacije (internet, telefon, poštarina) 32.642
Besplatna telefonska linija 802
Komunalne usluge; utrošak vode 2.724
Usluge održavanja opreme 571
Usluge održavanja vozila 3.297
Bankarske usluge 5.019
Troškovi reprezentacije 31.188
Treninzi za nevladine organizacije; sastanci sa posmatračima, ulični štandovi 40.969
Građansko nadgledanje izbora 158.116
Knjigovodstvene, revizorske i pravne usluge 91.190
Usluge prevođenja 2.212
Anketiranje, ispitivanje javnog mijenja 121.862
Troškovi održavanja sjednica Skupštine CCI-a 2.322
Ostale usluge (održavanje kancelarija) 1.949
Putni troškovi zaposlenika 26.440
Osiguranje zaposlenika i vozila 4.839
Korištenje vlastitih vozila u službene svrhe 35.800
Parking 1.361
Licence za software 1.382
Ostalo (takse, ovjera kopija, povrat kamata donatoru, clanarine kursne razlike, neotpisana vrijednost doniranih stalnih sredstava,rashodi ranijih godina) 22.453
Kotizacija za seminare, edukacija 6.840
Ukupno rashodi  4.587.438

Finansijski pokazatelji za 2022. godinu
Finansijski pokazatelji za 2021. godinu
Finansijski pokazatelji za 2020. godinu
Finansijski pokazatelji za 2019. godinu
Finansijski pokazatelji za 2017. godinu
Finansijski pokazatelji za 2016. godinu
Finansijski pokazatelji za 2015. godinu
Finansijski pokazatelji za 2014. godinu
Finansijski pokazatelji za 2013. godinu
Finansijski pokazatelji za 2012. godinu
naslov