Finansijski podaci za 2014. g.
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

Prihodi

Priliv sredstava u toku 2014. godine Iznos u KM
Američka agencija za međunarodni razvoj USAID) 1.768.726
Ambasada Velike Britanije 209.165
Charles Stewart Mott Foundation 36.646
Delegacija EU u BiH 266.343
Balkan Trust for Democracy 37.395
National Democratic Institute for International Affairs 803.856
Kanadska ambasada 36.848
Ambasada Kraljevine Holandije 21.978
Udruženje Infohouse 9.065
Udruženje Most 3.520
Ministarstvo za rad i socijalnu politiku FBiH 9.000
Federalni zavod zdravstvenog osiguranja 3.000
Prihodi od vlastitih aktivnosti 38.532
Ukupno prilivi:  3.244.073

Rashodi

Pregled troškova u 2014. godini Iznos u KM
Donacije (Grantovi) za partnerske organizacije 1.487.667
Neto plaće 638.833
Naknade plaća 14.495
Porez na plaće i druga lična primanja 55.156
Doprinosi za penziojsko-invalidsko osiguranje 225.263
Doprinosi za zdravstveno osiguranje 157.414
Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti 17.598
Dječija zaštita 4.892
Topli obrok, prevoz, otpremnine 33.587
Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata (posebna naknada za prirodne nepogode i nesreće, opća vodna naknada, doprinos za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju invalida, fond solidarnosti) 10.192
Troškovi goriva 27.010
Troškovi električne energije i grijanja 12.876
Kancelarijski materijal 17.809
Službene novine, dnevna štampa, pristup informacijama 7.367
Otpis sitnog inventara u upotebi 2.281
Amortizacija 61.005
Honorari za spoljne saradnike(ugovori o djelu, ugovori o autorskom djelu) 181.359
Audio, video i štampani materijali, web stranica 129.931
Zakup kancelarijskog prostora 65.282
Zakup opreme i vozila 3.435
Komunikacije (internet, telefon, poštarina) 37.181
Besplatna telefonska linija 2.275
Komunalne usluge 3.727
Usluge održavanja opreme 6.768
Usluge održavanja vozila 13.470
Bankarske usluge 4.140
Treninzi za nevladine organizacije; sastanci sa posmatračima, ulični štandovi 65.258
Knjigovodstvene, revizorske i pravne usluge 43.267
Usluge prevođenja 3.807
Anketiranje, ispitivanje javnog mijenja 53.993
Troškovi održavanja sjednica Skupštine CCI-a 3.854
Ostale usluge (održavanje kancelarija) 15.392
Putni troškovi zaposlenika 46.574
Osiguranje zaposlenika i vozila 15.515
Korištenje vlastitih vozila u službene svrhe 15.150
Parking 1.146
Licence za software 1.867
Ostalo (takse, ovjera kopija, povrat kamata donatoru, clanarine kursne razlike) 10.690
Ukupno rashodi  3.497.526

Finansijski pokazatelji za 2022. godinu
Finansijski pokazatelji za 2021. godinu
Finansijski pokazatelji za 2020. godinu
Finansijski pokazatelji za 2019. godinu
Finansijski pokazatelji za 2018.godinu
Finansijski pokazatelji za 2017. godinu
Finansijski pokazatelji za 2016. godinu
Finansijski pokazatelji za 2015. godinu
Finansijski pokazatelji za 2013. godinu
Finansijski pokazatelji za 2012. godinu
naslov