Finansijski podaci za 2017. g.
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

Prihodi

Priliv sredstava u toku 2017. godine Iznos u KM
Američka agencija za međunarodni razvoj USAID) 3.114.161
Delegacija EU u BiH 649.224
International Labour Organization 182.957
Charles Stewart Mott Foundation 91.786
Ambasada Kraljevine Holandije 148.986
Swiss Federal Department of Foreign Affairs 36.120
FCG Sipu International 14.137
Donacije - opštine (Bijeljina, Teočak, Sapna, Šekovići, Lopare) 45.800
Prihodi od vlastitih aktivnosti 8.191
Donacije fizičkih lica 7.488
Ukupno prilivi:  4.298.850

Rashodi

Pregled troškova u 2017. godini Iznos u KM
Donacije (Grantovi) za partnerske organizacije 2.613.708
Podrška službama civilne zaštite (prevencija i zaštita od poplava) 278.247
Neto plaće 752.883
Naknade plaća 11.744
Porez na plaće i druga lična primanja 68.638
Doprinosi za penziojsko-invalidsko osiguranje 267.640
Doprinosi za zdravstveno osiguranje 187.316
Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti 20.293
Dječija zaštita 6.264
Topli obrok, prevoz, otpremnine 43.868
Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata (posebna naknada za prirodne nepogode i nesreće, opća vodna naknada, doprinos za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju invalida, fond solidarnosti) 8.589
Troškovi goriva 19.374
Troškovi električne energije i grijanja 12.666
Kancelarijski materijal 9.104
Službene novine, dnevna štampa, pristup informacijama 4.050
Otpis sitnog inventara u upotebi 2.018
Amortizacija 22.718
Honorari za spoljne saradnike(ugovori o djelu, ugovori o autorskom djelu) 158.413
Audio, video i štampani materijali, web stranica 124.033
Zakup kancelarijskog prostora 56.174
Zakup opreme i vozila 1.518
Komunikacije (internet, telefon, poštarina) 29.129
Besplatna telefonska linija 200
Komunalne usluge; utrošak vode 2.505
Usluge održavanja opreme 3.070
Usluge održavanja vozila 6.178
Bankarske usluge 3.119
Treninzi za nevladine organizacije; sastanci sa posmatračima, ulični štandovi 55.537
Građansko nadgledanje izbora 1.750
Knjigovodstvene, revizorske i pravne usluge 46.323
Usluge prevođenja 1.144
Anketiranje, ispitivanje javnog mijenja 67.212
Troškovi održavanja sjednica Skupštine CCI-a 7.812
Ostale usluge (održavanje kancelarija) 127
Putni troškovi zaposlenika 38.381
Osiguranje zaposlenika i vozila 6.963
Korištenje vlastitih vozila u službene svrhe 10.249
Parking 1.704
Licence za software 632
Ostalo (takse, ovjera kopija, povrat kamata donatoru, clanarine kursne razlike) 10.309
Kotizacija za seminare, edukacija 7.293
Ukupno rashodi  4.968.896

Finansijski pokazatelji za 2022. godinu
Finansijski pokazatelji za 2021. godinu
Finansijski pokazatelji za 2020. godinu
Finansijski pokazatelji za 2019. godinu
Finansijski pokazatelji za 2018. godinu
Finansijski pokazatelji za 2016. godinu
Finansijski pokazatelji za 2015. godinu
Finansijski pokazatelji za 2014. godinu
Finansijski pokazatelji za 2013. godinu
Finansijski pokazatelji za 2012. godinu
naslov