Finansijski podaci za 2022. g.
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

Prihodi

Priliv sredstava u toku 2022. godine Iznos u KM
Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) 2.761.319
Ured Helvetas Swiss Intercooperation u BiH 290.106
Evropska Unija 284.776
Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju 283.387
Nacionalni demokratski institut (NDI) 234.462
Center for International Private Enterprise (CIPE) 39.049
Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini 26.991
Međunarodna organizacija Frankofonije 46.940
Prihod ostalo (prihod od učešća u dobiti. donacije fizičkih lica. prihodi od kamata ) 100.403
Ukupno prilivi:  4.067.433

Rashodi

Pregled troškova u 2022. godini Iznos u KM
Donacije (Grantovi) za nevladine organizacije 1.950.350
Neto plaće 839.313
Naknade plaća 32.120
Porez na plaće i druga lična primanja 76.920
Doprinosi za penziojsko-invalidsko osiguranje 279.808
Doprinosi za zdravstveno osiguranje 191.412
Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti 21.271
Dječija zaštita 5.158
Topli obrok, prevoz, otpremnine 58.437
Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata (posebna naknada za prirodne nepogode i nesreće. opća vodna naknada. doprinos za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju invalida. fond solidarnosti. porez na kapital. porez po odbitku) 25.300
Putni troškovi zaposlenika 112.627
Troškovi električne energije i grijanja 8.341
Komunikacije (internet, telefon, poštarina) 30.317
Komunalne usluge; utrošak vode 3.696
Zakup kancelarijskog prostora 39.460
Ostale usluge (održavanje kancelarija i obezbjeđenje prostora) 5.248
Kancelarijski materijal 10.080
Amortizacija 34.698
Honorari za spoljne saradnike(ugovori o djelu, ugovori o autorskom djelu) 363.255
Audio, video i štampani materijali, web stranica 571.440
Troskovi održavanja događaja (press konferencije, forumi, okrugli stolovi, treninzi za nevladine organizacije) 155.027
Službene novine, dnevna štampa, pristup informacijama 2.413
Građansko nadgledanje izbora (posmatrači, materijali, baza podataka, ulične akcije,tehnička podrška) 374.849
Zakup opreme i vozila 7.503
Usluge održavanja opreme i vozila 54.092
Bankarske usluge 7.644
Knjigovodstvene, revizorske i pravne usluge 74.129
Usluge prevođenja 6.789
Troškovi održavanja sjednica Skupštine CCI-a 8.335
Osiguranje zaposlenika i vozila 8.724
Licence i održavanje softwarea 10.300
Otpis sitnog inventara u upotebi 2.787
Ostalo (takse, ovjera kopija, povrat kamata donatoru, članarine, kursne razlike, otpis kupaca i potraživanja) 16.392
Kotizacija za seminare, edukacija 7.983
Ukupno rashodi  5.396.218

Finansijski pokazatelji za 2021. godinu
Finansijski pokazatelji za 2020. godinu
Finansijski pokazatelji za 2019. godinu
Finansijski pokazatelji za 2018. godinu
Finansijski pokazatelji za 2017. godinu
Finansijski pokazatelji za 2016. godinu
Finansijski pokazatelji za 2015. godinu
Finansijski pokazatelji za 2014. godinu
Finansijski pokazatelji za 2013. godinu
Finansijski pokazatelji za 2012. godinu
naslov