Finansijski podaci za 2016. g.
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

Prihodi

Priliv sredstava u toku 2016. godine Iznos u KM
Američka agencija za međunarodni razvoj USAID) 4.046.065
Delegacija EU u BiH 585.955
Charles Stewart Mott Foundation 85.952
Ambasada Kraljevine Holandije 41.428
National Democratic Institute for International Affairs 37.461
Prihodi od vlastitih aktivnosti 16.865
Donacije fizičkih lica 6.588
Ukupno prilivi:  4.820.315

Rashodi

Pregled troškova u 2016. godini Iznos u KM
Donacije (Grantovi) za partnerske organizacije 2.897.902
Neto plaće 672.613
Naknade plaća 4.905
Porez na plaće i druga lična primanja 58.886
Doprinosi za penziojsko-invalidsko osiguranje 232.206
Doprinosi za zdravstveno osiguranje 162.218
Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti 18.124
Dječija zaštita 5.087
Topli obrok, prevoz, otpremnine 35.179
Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata (posebna naknada za prirodne nepogode i nesreće, opća vodna naknada, doprinos za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju invalida, fond solidarnosti) 8.829
Troškovi goriva 17.745
Troškovi električne energije i grijanja 13.479
Kancelarijski materijal 13.447
Službene novine, dnevna štampa, pristup informacijama 3.582
Otpis sitnog inventara u upotebi 2.016
Amortizacija 23.890
Honorari za spoljne saradnike(ugovori o djelu, ugovori o autorskom djelu) 213.811
Audio, video i štampani materijali, web stranica 211.848
Zakup kancelarijskog prostora 59.044
Zakup opreme i vozila 4,832
Komunikacije (internet, telefon, poštarina) 39.869
Besplatna telefonska linija 800
Komunalne usluge; utrošak vode 3.146
Usluge održavanja opreme 4.976
Usluge održavanja vozila 20.449
Bankarske usluge 4.395
Treninzi za nevladine organizacije; sastanci sa posmatračima, ulični štandovi 123.127
Građansko nadgledanje izbora 79.113
Knjigovodstvene, revizorske i pravne usluge 50.925
Usluge prevođenja 12.150
Anketiranje, ispitivanje javnog mijenja 54.180
Troškovi održavanja sjednica Skupštine CCI-a 7.495
Ostale usluge (održavanje kancelarija) 154
Putni troškovi zaposlenika 39.433
Osiguranje zaposlenika i vozila 6.639
Korištenje vlastitih vozila u službene svrhe 6.483
Parking 2.025
Licence za software 631
Ostalo (takse, ovjera kopija, povrat kamata donatoru, clanarine kursne razlike) 11.499
Kotizacija za seminare, edukacija 4.129
Ukupno rashodi  5.131.561

Finansijski pokazatelji za 2022. godinu
Finansijski pokazatelji za 2021. godinu
Finansijski pokazatelji za 2020. godinu
Finansijski pokazatelji za 2019. godinu
Finansijski pokazatelji za 2018. godinu
Finansijski pokazatelji za 2017. godinu
Finansijski pokazatelji za 2015. godinu
Finansijski pokazatelji za 2014. godinu
Finansijski pokazatelji za 2013. godinu
Finansijski pokazatelji za 2012. godinu
naslov